Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οντολογία eProcurement

Ποιος χρησιμοποιεί την οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων;

Η οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων είναι δημόσια διαθέσιμη στους χρήστες, π.χ. προγραμματιστές συστημάτων πληροφοριών ή αναλυτές δεδομένων, οι οποίοι επιθυμούν να επεξεργάζονται ή να καταναλώνουν δεδομένα δημόσιων συμβάσεων.

Σε τι χρησιμεύει;

Η οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, την οποία ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων, διατηρεί τη συνέπεια σε όρους, ορισμούς και σχέσεις όσον αφορά τα δεδομένα των δημόσιων συμβάσεων. Διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα δημόσιων συμβάσεων τα χρησιμοποιούν με συνέπεια.

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει;

Η οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων παρέχει ένα επίσημο, σημασιολογικό θεμέλιο για τη δημιουργία και την περαιτέρω χρήση συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ. Έννοιες έχουν καθορισμένες ονομασίες και σχέσεις μεταξύ τους, ώστε τα δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις να είναι συνεπή ως προς το νόημα, δηλαδή όσον αφορά την κατανάλωση και την ερμηνεία, σε κάθε στάδιο της χρήσης των δεδομένων: δημιουργία, ανάλυση, υποβολή εκθέσεων και λήψη αποφάσεων.

Οι αγοραστές και οι προμηθευτές που χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο επωφελούνται από μια απλουστευμένη και ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, οι οποίοι βασίζουν τις υπηρεσίες τους στην οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, εμπλουτίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τους διευκολύνοντας τις εν λόγω ανταλλαγές σε επίπεδο κρατών μελών.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Εκδόσεων για την υπηρεσία αυτή;

Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν οντολογίες για χρήση σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά ή ανταγωνιστικά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπάρχουν προϋποθέσεις ή περιορισμοί;

Τα πρότυπα αυτά είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή περιορισμοί για τη χρήση τους.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων;

Η οντολογία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων, είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του GitHub. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης αυτών των προτύπων μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό μας τόπο τεκμηρίωσης στη διεύθυνση docs.ted.europa.eu

Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Ποιος διαχειρίζεται αυτή την υπηρεσία;

Η Υπηρεσία Εκδόσεων διαχειρίζεται την οντολογία ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.