Официален уебсайт на Европейския съюз

Онтология на електронните обществени поръчки

Кой използва онтологията на електронните обществени поръчки?

Онтологията на електронните обществени поръчки е публично достъпна за потребителите, например разработчици на информационни системи или анализатори на данни, които желаят да обработват или използват данни за обществени поръчки.

За какво служи?

Онтологията на електронните обществени поръчки, разработена и управлявана от Службата за публикации, поддържа съгласувани термини, определения и връзки по отношение на данните за обществените поръчки. Тя гарантира, че всички субекти, обработващи данни за обществени поръчки, ги използват последователно.

Какви ползи предлага?

Онтологията на електронните обществени поръчки осигурява официална, семантична основа за създаване и повторно използване на свързани отворени данни в областта на обществените поръчки в ЕС. Понятията имат определени наименования и връзки помежду си, така че данните за обществените поръчки да са последователни по смисъл по отношение на употребата и тълкуването на всеки етап от тяхното използване: създаване, анализ, докладване и вземане на решения.

Купувачите и доставчиците, които използват този стандарт, се възползват от опростен и по-бърз обмен на данните. Доставчиците на услуги в частния или публичния сектор, които разработват свои услуги въз основа на онтологията на електронните обществени поръчки, разширяват услугите за своите потребители, като улесняват този обмен на равнището на държавите членки.

Защо да използвам онтологията на Службата за публикации?

Въпреки че някои държави членки могат да предоставят онтологии, които да се използват на национално равнище, на европейско равнище не съществуват алтернативни или конкурентни стандарти.

Има ли някакви предварителни условия или ограничения?

Тези стандарти не зависят от никоя платформа, което означава, че няма специфични предварителни условия или ограничения за използването им.

Как мога да използвам онтологията на електронните обществени поръчки?

Онтологията на електронните обществени поръчки, изготвена от Службата за публикации, е публично достъпна на GitHub. Повече информация как да получите достъп до тези стандарти и да ги използвате можете да намерите на нашия уебсайт за документация на адрес docs.ted.europa.eu.

Ако имате въпроси, пишете на адрес: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Кой поддържа тази услуга?

Онтологията на електронните обществени поръчки се поддържа от Службата за публикации на Европейската комисия.