Официален уебсайт на Европейския съюз

Кът на разработчиците за повторни ползватели

Обща информация

Уебсайтът TED предлага няколко приложно-програмни интерфейса (API).

Тези API ви дават възможност за:

 • търсене и извличане на данни, публикувани на портала TED (API за търсене в TED)
 • изтегляне на обявления в различни формати посредством преки връзки
 • групово изтегляне на обявления във формат XML
 • изтегляне на календара на публикуване.


Уебсайтът TED предлага и RSS емисии.


От 14 ноември 2022 г. на уебсайта TED са достъпни обявления въз основа на електронните формуляри и въз основа на схемата на TED:

 • електронните формуляри са определени в Регламент (ЕС) 2019/1780, с който се въвеждат нови стандартни формуляри за обществени поръчки (валидни от 14 ноември 2022 г.);
 • формулярите въз основа на схемата на TED са определени в Регламент (ЕС) 2015/1986 и се базират на стандарт за оперативна съвместимост на Службата за публикации.


Информация за електронните формуляри и за формулярите въз основа на схемата на TED е налична в TED Developer Docs.

Търсене и извличане на данни, публикувани на портала TED (API за търсене в TED)

Чрез анонимен достъп до API за търсене в TED можете да използвате търсачката на уебсайта, за да търсите конкретни обявления за обществени поръчки.
Документацията за този API ще намерите на следния адрес: https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html.

изтегляне на обявления в различни формати посредством преки връзки

Можете да използвате преки връзки, за да изтегляте обявления на всеки от официалните езици на ЕС в следните формати: HTML, HTML за изтегляне, подписан PDF и неподписан PDF.


Форматът на URL адреса на такива преки връзки е следният:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


където:

 • {lang} е езикът (напр. bg, en)
 • {publication-number} е номерът на публикацията (напр. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} е форматът, който може да е:
 • html: за показване на HTML файла за изтегляне
 • pdf: за изтегляне на обявлението във формат PDF
 • pdfs: за изтегляне на обявлението във формат подписан PDF

 

Освен това можете да използвате преки връзки, за да изтегляте обявления във формат XML.

Форматът на URL адреса на такива преки връзки е следният:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Групово изтегляне на обявления във формат XML

Можете да изтегляте групово обявления във формат XML от портала TED чрез страницата Групово изтегляне във формат XML.


Даден архив (XML пакет) съдържа всички обявления за избрания ден или месец.


XML пакетите съдържат XML файлове, номерирани по два начина:

 • за обявленията въз основа на електронните формуляри имената на XML файловете съдържат 8 цифри, следвани от годината (напр. 00654321_2022.xml)
 • за обявленията въз основа на схемата на TED имената на XML файловете съдържат 6 цифри, следвани от годината (напр. 123456_2022.xml)


Форматът на URL адреса за изтегляне на пакети е следният:

 • Формат на URL адреса за дневни пакети:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

където {yyyynnnnn} е номерът на ОВ S.


Пример — изтегляне на дневния пакет за ОВ S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Формат на URL адреса за месечни пакети:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

където {yyyy-n} указва годината и месеца.

Пример — изтегляне на месечния пакет за януари 2024 г.: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Изтегляне на календара на публикуване

Можете да изтеглите списъка на публикуваните броеве на ОВ S по години чрез страницата Календар на публикуване на уебсайта TED.


Форматът на URL адреса за изтегляне на календара на публикуване е следният:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

където:

 • {lang} е езикът (напр. bg, en)
 • {format} е форматът, който може да е: XLS, PDF, CSV
 • {year} е годината (напр. 2023, 2024)


Пример: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Подгрупи TED във формат CSV

Подгрупа от данни на TED, обхващащи най-важните области от обявленията за поръчки и обявленията за възложени поръчки в CSV формат (стойности, разделени със запетая), е на разположение на адрес data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=bg.