Официален уебсайт на Европейския съюз

Правна информация

Преглед

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила във връзка с декларацията за поверителност относно защитата на Вашите лични данни.

Отказ от отговорност

Уебсайтовете TED, TED eNotices2, TED Developer Docs и TED Developer Portal, наричани по-долу системата SIMAP, имат за цел да предоставят на обществеността по-добър достъп до информация за обществени поръчки в Европейския съюз, както и да допринесат за подобряване на управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Стремим се информацията да бъде актуална и точна и ако ни бъдат посочени грешки, се стараем да ги коригираме.

Въпреки това Службата за публикации не поема никаква отговорност по отношение на информацията на тези сайтове, която:

 • е само от общ характер и не се отнася до конкретни обстоятелства, свързани с дадено физическо или юридическо лице;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Службата за публикации и за които тя не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист).

Моля имайте предвид, че публикуваните онлайн документи не са непременно точно копие на официално приетите текстове. Само обявленията за обществени поръчки, подписани по електронен път, публикувани в притурката към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични. До 31.12.2021 г. те бяха публикувани в изданията на DVD-ROM на Официален вестник на Европейския съюз. От 1.1.2022 г. насам ежедневните издания на притурката се поемат в дългосрочното цифрово хранилище на Службата за публикации.

Не можем да гарантираме, че географските данни, показвани в TED, съответстват точно на географските характеристики, описани в официално приетите текстове. За автентично се смята само законодателството на ЕС, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Стремим се да ограничим до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не поема отговорност по отношение на проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в разрез с изискванията на действащото национално законодателство, нито да я освободи от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.

Защита на личните Ви данни

Защита на Вашите лични данни: Обща информация

Когато изпратите електронно писмо до някоя от функционалните пощенски кутии, свързани със сайта, Вашите лични данни се събират само дотолкова, доколкото са необходими, за да отговорим на запитването Ви.

Ако имате въпроси или оплаквания във връзка с обработката на Вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението.

Повече информация за това обработване можете да намерите в специалната декларация за поверителност на следния адрес: op.europa.eu/bg/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

По-подробна информация относно защитата на Вашите лични данни във връзка с операциите по обработване

можете да намерите в разделите по-долу.


Защита на Вашите лични данни: регистрация на потребителите на уебсайта TED

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните Ви данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработването на личните Ви данни, за начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице за защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „регистрация на потребителите на уебсайта TED“, извършвана от отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации на Европейския съюз, е представена по-долу.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации събира и използва личните Ви данни, когато се регистрирате на уебсайта на електронния ежедневник за поръчки, ted.europa.eu, за да използвате усъвършенствани услуги:

 • достъп до цялостното съдържание на TED, включително до архива,
 • създаване на персонализирани профили за търсене в зависимост от вашите нужди,
 • получаване на електронни известия въз основа на запазени профили за търсене,
 • персонализирани RSS емисии за вашите уебсайтове и RSS четци,
 • достъп до системата за машинен превод на всички уведомления.

Данните се обработват и от Службата за публикации на Европейския съюз във връзка с провеждането на състезания или конкурси.

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Обработваме личните Ви данни, тъй като:

 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на данни;
 • и като предоставяте данните си при създаване на потребителски профил или при участие в състезание/конкурс, вие като субект на данни давате съгласието си за обработването на личните Ви данни за тези цели.

Допълнителни правни основания за обработването:

 • Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки
 • Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия
 • Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки
 • Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
 • Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда, на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз

В допълнение — законодателството, приложимо за определени сектори.

Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

Задължителни данни:

 • адрес на електронна поща
 • държава
 • предпочитан език

Незадължителни данни: собствено име и фамилия; биографични бележки; населено място.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или обработването, т.е. докато те се използват активно. Ако профилът Ви е неактивен в продължение на три месеца, ще Ви изпратим съобщение с предупреждение, че ще изтрием Вашия профил, ако остане неактивен още 30 дни. Ако през тези 30 дни няма активност, профилът ви ще бъде изтрит автоматично.

Във връзка със състезанията личните Ви данни ще бъдат изтрити 6 месеца след края на състезанието, освен ако не сте сред победителите. В този случай Вашата информация може да бъде показана в TED или на други уебсайтове на ЕС.

Как съхраняваме и защитаваме личните Ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и др.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на сървърите на работещите с нея изпълнители. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните — (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити личните Ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители, включително служители на подизпълнители, въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Изпълнител, участващ в операцията по обработване: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg, договор AO 10818 (до март 2027 г.).

Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ Вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 — 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу законното обработване на личните Ви данни, извършвано съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на личните данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице за защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с него са посочени в раздел „Защита на Вашите лични данни: координати за връзка“.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко операции по обработване, моля, посочете ги във Вашето искане (т.е. техните референтни номера, както е посочено в раздел „Къде можете да намерите по-подробна информация“ по-долу).

Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-EC-00452.


Защита на Вашите лични данни: обявления на TED

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните Ви данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработването на личните Ви данни, за начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице за защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „обявления на TED“, извършвана от отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации на Европейския съюз, е представена по-долу.

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации събира и използва вашите лични данни при публикуване на покани за участие в търг на възлагащи органи (институции, органи и агенции на Европейския съюз, публични органи в страни от ЕС, а в някои случаи — в трети страни) с техните координати за връзка, както и обявления за възлагане на поръчки на спечелилите поръчките оференти, с координати за връзка с участниците в търга, на уебсайта на електронния ежедневник за поръчки, ted.europa.eu. Тези координати за връзка с възлагащите органи и спечелилите поръчките оференти се изискват с оглед на правилното протичане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, като в някои случаи те съдържат лични данни. Координатите за връзка се използват и от услугата на TED за комуникация с възлагащите органи, когато това е необходимо, и за да им се изпраща връзката към публикуваните обявления като доказателство за публикуване.

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Обработваме личните Ви данни, тъй като:

 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза; както и
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Допълнителни правни основания за обработването:

 • Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията от 23 септември 2019 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 (електронни формуляри).
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки
 • Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия
 • Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки
 • Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
 • Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда, на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз

В допълнение — законодателството, приложимо за определени сектори.

Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации може да събира следните категории лични данни:

Обявления за поръчки:

 • Лице за контакт (длъжност или собствено и фамилно име на лицето),
 • служебен адрес,
 • служебен електронен адрес,
 • служебен уебсайт,
 • служебен телефонен номер,
 • служебен номер на факс,
 • име на член на жури или участник при конкурс за проект.

Обявления зa възложени поръчки:

 • име на оферента или изпълнителя (юридическо или физическо лице в определени случаи),
 • лице за контакт (длъжност или собствено и фамилно име на лицето),
 • служебен адрес,
 • служебен електронен адрес,
 • служебен уебсайт,
 • служебен телефонен номер,
 • служебен номер на факс.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации съхранява личните Ви данни на уебсайта на TED само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или обработването, т.е. десет години. След това обявленията се архивират за исторически цели във вътрешен архив, който не е публичен.

Как съхраняваме и защитаваме личните Ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и др.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на сървърите на работещите с нея изпълнители. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните — (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити личните Ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители, включително служители на подизпълнители, въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ вие имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 — 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу законното обработване на личните Ви данни, извършвано съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на личните данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице за защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с него са посочени в раздел „Защита на Вашите лични данни: координати за връзка“.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко операции по обработване, моля, посочете ги във Вашето искане (т.е. техните референтни номера, както е посочено в раздел „Къде можете да намерите по-подробна информация“ по-долу).

Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-EC-00453.


Защита на Вашите лични данни: Координати за връзка

 • Администраторът на лични данни във връзка с операциите по обработване, регистрацията на потребители на уебсайта TED и обявленията в TED
  • Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, отдел C.3 „TED и обществени поръчки на ЕС“ на Службата за публикации, info@publications.europa.eu.
 • Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията
  • Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.
 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД):
  • Ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни, имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu).