Oficiální internetová stránka Evropské unie

Právní upozornění

Přehled

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a prohlášení o ochraně soukromí týkající se zásad ochrany vašich osobních údajů.

Upozornění

Internetové stránky TED, TED eNotices2, TED Developer Docs a TED Developer Portal (dále jen „systém SIMAP“) nabízejí veřejnosti okamžitý přístup k informacím o veřejných zakázkách v Evropské unii a zlepšují řízení postupů zadávání veřejných zakázek. Všechny uváděné informace se snažíme aktualizovat a upřesňovat. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte.

Úřad pro publikace však neručí za žádné informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dispozici. Jde totiž o informace:

 • pouze obecné povahy, nevztahující se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu
 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované
 • odkazující na externí stránky, na něž Úřad pro publikace nemá žádný vliv a za něž nenese jakoukoli odpovědnost
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme rovněž, že dokument zveřejněný online nemusí přesně reprodukovat znění, které bylo oficiálně přijato. Autentická jsou pouze oznámení o veřejných zakázkách podepsaná elektronicky zveřejněná v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie. Do 31. prosince 2021 byla zveřejňována na DVD-ROM Úředního věstníku Evropské unie. Od 1. ledna 2022 se pro každodenní vydání dodatku používá dlouhodobé úložiště pro uchovávání digitálních záznamů Úřadu pro publikace.

Nemůžeme zaručit, že zeměpisné informace uvedené na stránkách TED přesně odpovídají zeměpisným charakteristikám popsaným v oficiálně přijatých textech. Za závazné znění právních předpisů EU se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

Snažíme se vyvarovat výpadků způsobených technickými chybami. Některé údaje na našich internetových stránkách však mohly být vytvořeny či strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace nenese odpovědnost za problémy vzniklé použitím těchto stránek nebo jakýchkoli externích stránek, na něž se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení pravidel, která stanoví platné vnitrostátní právní předpisy, ani se zříci odpovědnosti v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Ochrana vašich osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů: Všeobecné informace

Zašlete-li přes odkaz „Zaslat zprávu“ e-mail do některé z funkčních e-mailových schránek uvedených na těchto stránkách, budou vaše osobní údaje využity pouze v takovém rozsahu, abychom vám mohli odpovědět.

Máte-li dotazy nebo stížnost ohledně způsobu zpracování vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je ve své zprávě.

Více informací o tomto zpracování najdete ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: op.europa.eu/cs/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Podrobnější informace o ochraně vašich osobních údajů v souvislosti s operacemi zpracování

najdete v níže uvedených oddílech.


Ochrana vašich osobních údajů: registrace uživatelů internetových stránek TED

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Toto prohlášení obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže uvádíme informace týkající se operace zpracování údajů „Registrace uživatelů internetových stránek TED“, kterou provádí oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace Evropské unie.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel operace zpracování údajů: Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace Evropské unie shromažďuje a používá vaše osobní údaje, když se zaregistrujete na stránkách Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu, z důvodu využívání těchto pokročilých služeb:

 • přístup k celému obsahu TED, včetně archivu
 • vytváření personalizovaných vyhledávacích profilů podle vašich potřeb
 • e-mailová upozornění na základě uložených vyhledávacích profilů
 • personalizované kanály RSS pro vaše internetové stránky a čtečky RSS
 • přístup k funkci strojového překladu pro všechna oznámení

Údaje zpracovává také Úřad pro publikace Evropské unie v souvislosti s pořádáním soutěží nebo výběrových řízení.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, včetně tzv. profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jímž je orgán nebo subjekt Unie pověřen
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • a poskytnutím vašich údajů při vytváření uživatelského profilu nebo při účasti v soutěži / výběrovém řízení jste jako subjekt údajů udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely

Dodatečné právní základy pro zpracování údajů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
 • prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/ES ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie

Kromě toho platí právní předpisy vztahující na jednotlivá odvětví.

Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

K provádění této operace zpracování shromažďuje oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace tyto kategorie osobních údajů:

Povinné údaje:

 • e-mailová adresa
 • země
 • upřednostňovaný jazyk

Nepovinné údaje: jméno a příjmení stručný životopis lokalita

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, tj. po dobu, kdy jsou aktivně využívány. Jestliže bude váš účet po dobu tří měsíců neaktivní, pošleme vám zprávu s upozorněním, že váš účet zrušíme, pokud zůstane neaktivní dalších 30 dnů. Jestliže během těchto 30 dnů nedojde k aktivitě na vašem účtu, bude automaticky smazán.

V případě soutěží budou vaše osobní údaje vymazány 6 měsíců po skončení soutěže, pokud nejste mezi vítězi. V takovém případě mohou být vaše informace zobrazeny na internetových stránkách TED nebo na jiných internetových stránkách EU.

Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 – GDPR).

Aby Komise chránila vaše osobní údaje, zavedla řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří vhodná opatření zaměřená na online bezpečnost, riziko ztráty dat, změnu dat nebo neoprávněný přístup, a to při zohlednění rizika, které představuje zpracování a povaha osobních údajů, k jejichž zpracování dochází. Mezi organizační opatření patří omezení přístupu k osobním údajům pouze na pověřené osoby s oprávněnou potřebou znát důvody této operace zpracování.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování, a oprávněným zaměstnancům, včetně zaměstnanců smluvního dodavatele, podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Dodavatel zapojený do zpracování: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg, smlouva AO 10818 (do března 2027).

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Proti zpracování vašich osobních údajů, které se zákonným způsobem provádí podle čl. 5 odst. 1 písm. a), máte právo vznést námitku.

Souhlas jste udělili s poskytnutím svých osobních údajů oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace pro účely tohoto zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v oddíle Ochrana vašich osobních údajů: Kontaktní údaje.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo uvedené níže v kapitole „Kde ze najít podrobnější informace?“)

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00452.


Ochrana vašich osobních údajů: Oznámení na internetových stránkách TED

Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Toto prohlášení obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže uvádíme informace týkající se operace zpracování údajů „Oznámení na internetových stránkách TED“, kterou provádí oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace Evropské unie.

Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel operace zpracování údajů: Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek v EU“ Úřadu pro publikace shromažďuje a používá vaše osobní údaje při zveřejňování výzev k podávání nabídek veřejných zadavatelů (orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie, veřejných orgánů členských států Evropské unie nebo v některých případech třetích zemí) s jejich kontaktními údaji, jakož i oznámení o zadání zakázky úspěšným uchazečům s kontaktními údaji uchazečů, na internetových stránkách Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu. Tyto kontaktní údaje veřejných zadavatelů a úspěšných uchazečů jsou potřebné pro řádné fungování postupů zadávání veřejných zakázek a v některých případech obsahují osobní údaje. Kontaktní údaje využívá rovněž služba TED, aby komunikovala s veřejnými zadavateli, je-li to nezbytné, a aby jim zasílala odkazy na zveřejněná oznámení jako doklad o zveřejnění.

Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, včetně tzv. profilování.

Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jímž je orgán nebo subjekt Unie pověřen a
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Dodatečné právní základy pro zpracování údajů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“).
 • prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/ES ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie

Kromě toho platí právní předpisy vztahující na jednotlivá odvětví.

Které osobní údaje se uchovávají a zpracovávají?

K provádění této operace zpracování může oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace shromažďovat tyto kategorie osobních údajů:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

 • kontaktní osoba (funkce této osoby nebo její jméno a příjmení)
 • adresa kanceláře,
 • pracovní e-mailová adresa,
 • profesionální internetové stránky,
 • telefonní číslo kanceláře,
 • faxové číslo kanceláře,
 • jméno člena výběrové komise nebo účastníka soutěže o návrh.

Oznámení o výsledku zadávacího řízení:

 • jméno/název dodavatele nebo zadavatele (ve zvláštních případech subjektu nebo fyzické osoby)
 • kontaktní osoba (funkce této osoby nebo její jméno a příjmení)
 • adresa kanceláře,
 • pracovní e-mailová adresa,
 • profesionální internetové stránky,
 • telefonní číslo do práce,
 • faxové číslo kanceláře.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“ Úřadu pro publikace uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, tj. po dobu desíti let na stránkách TED. Poté jsou oznámení archivována pro historické účely v neveřejném interním archivu.

Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 – GDPR).

Aby Komise chránila vaše osobní údaje, zavedla řadu technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří vhodná opatření zaměřená na online bezpečnost, riziko ztráty dat, změnu dat nebo neoprávněný přístup, a to při zohlednění rizika, které představuje zpracování a povaha osobních údajů, k jejichž zpracování dochází. Mezi organizační opatření patří omezení přístupu k osobním údajům pouze na pověřené osoby s oprávněnou potřebou znát důvody této operace zpracování.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování, a oprávněným zaměstnancům, včetně zaměstnanců smluvního dodavatele, podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Proti zpracování vašich osobních údajů, které se zákonným způsobem provádí podle čl. 5 odst. 1 písm. a), máte právo vznést námitku.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v oddíle Ochrana vašich osobních údajů: Kontaktní údaje.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo uvedené níže v kapitole „Kde ze najít podrobnější informace?“)

Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-00453.


Ochrana vašich osobních údajů: Kontaktní údaje

 • Správce údajů v souvislosti s operacemi zpracování údajů při registraci uživatelů internetových stránek TED a oznámeními TED
  • Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo obavy či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů, oddělení C.3 „TED a zadávání veřejných zakázek EU“, Úřad pro publikace, info@publications.europa.eu.
 • Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DPO)
  • V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Evropský inspektor ochrany údajů
  • Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů ze strany správce údajů došlo k porušení práv, která pro vás vyplývají z nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).