Oficiální internetová stránka Evropské unie

Právní předpisy a užitečné odkazy

EU: Politika zadávání veřejných zakázek
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_cs
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Platforma komunity veřejných zadavatelů
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Jednotný trh EU: Veřejné zakázky
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_cs

Program Digitální Evropa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portál MSP: informace pro evropské malé a střední podniky
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Systém řešení problémů na vnitřním trhu
ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm

Vaše Evropa – Podniky: podnikání v EU mimo vaši zemi
europa.eu/youreurope/business/index_cs.htm

e-CERTIS: doklady / osvědčení pro účely mezinárodního zadávání zakázek
e-CERTIS poskytuje podrobné informace o osvědčeních a dokladech, které jsou běžně vyžadovány při zadávání veřejných zakázek v různých zemích EU. Zaměřuje se na odborníky, kteří v této oblasti působí v jednotlivých státech. Při přípravě nabídky pomáhá hospodářským subjektům zjistit, které podpůrné materiály se považují za průkazné v kontextu zahraničních výzev k podávání nabídek. Veřejným zadavatelům pomáhá při přijímání nabídek identifikovat a uznávat formuláře předložené zahraničními uchazeči a přiřadit obsah formulářů partnerských zemí k místním ekvivalentům.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Evropský výbor pro normalizaci přispívá k cílům Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dobrovolnými technickými normami, které podporují volný obchod, bezpečnost pracovníků a spotřebitelů, interoperabilitu sítí, ochranu životního prostředí, využívání výzkumných a vývojových programů a zadávání veřejných zakázek.
https://www.cencenelec.eu/

Semináře o evropských veřejných zakázkách pořádané Evropským institutem pro veřejnou správu
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portál pro financování a veřejné soutěže
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Síť Enterprise Europe Network
Síť Enterprise Europe Network poskytuje malým a středním podnikům poradenství a podporu pro mezinárodní růst a inovace. Síť tvoří více než 500 partnerských organizací v EU i mimo ni. Mezi služby poskytované partnery sítě v zemích EU-27 patří informace a poradenství pro malé a střední podniky, pokud jde o pravidla zadávání veřejných zakázek, informační/výstražné služby týkající se příležitostí k podávání nabídek a služby mezinárodního partnerství. Služby jsou poskytovány bezplatně.