Teisės aktai ir naudingos nuorodos

ES viešųjų pirkimų politika
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_lt
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Viešoji pirkėjų bendruomenės platforma
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Europos bendroji rinka. Viešieji pirkimai
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Santykių su Jungtine Karalyste darbo grupė
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_lt

Skaitmeninės Europos programa
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

MVĮ portalas. Prieiga prie informacijos apie Europos mažąsias ir vidutines įmones
ec.europa.eu/growth/smes

SOLVIT. Vidaus rinkos problemų sprendimo sistema
ec.europa.eu/solvit/index_lt.htm

Jūsų Europa – Verslas. Įmonių verslo veikla užsienio šalyje.
europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm

e-CERTIS. Dokumentai ir sertifikatai tarptautiniams viešiesiems pirkimams
e-CERTIS svetainėje pateikiama išsami informacija apie viešiesiems pirkimams įvairiose ES šalyse dažniausiai reikalingus sertifikatus ir dokumentus. Ji skirta šalių specialistams. Ši informacija naudinga pasiūlymus rengiantiems ekonominės veiklos vykdytojams aiškinantis, kokiais patvirtinamaisiais dokumentais reikia pagrįsti užsienio šalies kvietime dalyvauti konkurse prašomą informaciją. Gavusios pasiūlymus, perkančiosios organizacijos galės lengviau atskirti ir suprasti užsienio konkurso dalyvių pasiūlymų formas ir susieti šalies partnerės formų turinį su vietos ekvivalentais.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN. Europos standartizacijos komitetas, padėdamas įgyvendinti Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės tikslus, rengia savanoriškus techninius standartus, kurie skatina laisvąją prekybą, darbuotojų ir vartotojų saugą, tinklų sąveikumą, aplinkos apsaugą, mokslinių tyrimų ir plėtros programų panaudojimą bei viešuosius pirkimus.
https://www.cencenelec.eu/

Europos viešojo administravimo instituto seminarai apie Europos viešuosius pirkimus
https://www.eipa.eu/courses/ 

Finansavimo ir konkursų portalas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Europos įmonių tinklas
Europos įmonių tinklas teikia MVĮ patarimus ir pagalbą tarptautinės verslo plėtros ir inovacijos klausimais. Jis vienija per 500 organizacijų partnerių Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Tinklo partneriai 27 ES šalyse teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui, informaciją ir patarimus MVĮ apie viešųjų pirkimų taisykles, informavimo ir pranešimų apie konkursų galimybes paslaugas, tarptautinės partnerystės paslaugas. Šios paslaugos yra nemokamos.