Europos viešieji pirkimai

Politika

Europos viešųjų pirkimų politiką rengia Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GROWTH DG).

ES direktyvos dėl viešųjų pirkimų, kurių pagrindiniai principai yra skaidrumas, atvira konkurencija ir protingas procedūrinis valdymas, taikomos pasiūlymams, kurie, tikimasi, bus verti daugiau nei nustatyta ribinė vertė. Jos yra parengtos siekiant, kad pirkimų rinka būtų konkurencinga, atvira ir gerai reguliuojama – visa, kas svarbu norint gerai panaudoti viešąsias lėšas.

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas

Visi viešieji pirkimai, viršijantys tam tikras sutarčių vertes, visoje ES turi būti publikuojami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede (S serijojeOficialiajame leidinyje S arba OL S) ir skelbiami visoje ES.

Oficialusis leidinys S yra teikiamas tik elektroniniu formatu ir prieinamas TED tinklavietėje. TED prieiga nemokama.

Be esamų pasiūlymų, TED duomenų bazėje galima naudotis S serijos archyvais visomis ES kalbomis. Vienos paieškos sąsajos pagalba vartotojas gali pasirinkti arba įvesti sudėtinius paieškos kriterijus, įskaitant geografinius duomenis, dokumento tipą, sutarties pobūdį, raktinius žodžius ir kita.

Ribinės vertės

Sutarties vertės ribas, kurias viršijantys kvietimai dalyvauti konkurse turi būti publikuojami visoje ES, nustato ES direktyvos. Lentelėje toliau pateikiama informacija apie sutarties pobūdį, sutarties vertę (ribas) ir atitinkamas ES direktyvas.

Sutarties pobūdis Riba
Viešojo darbų pirkimo sutartys 5 538 000 EUR
Paslaugų sutartys 143 000 EUR
Prekių sutartys 143 000 EUR
Visos kitos prekės ir paslaugos vandens, energetikos ir transporto sektoriuose 443 000 EUR

 

Daugiau informacijos apie ribines vertes galima rasti Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato puslapyje.

Kas skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede?

Kiekvieną viešųjų pirkimų procedūrą sudaro keli etapai. Priklausomai nuo teisinio pagrindo ir procedūros rūšies, internetinėje Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo versijoje (TED) skelbiami vienas arba daugiau skelbimų.

Per dažniausiai naudojamas procedūras skelbiamas pranešimas apie konkursą, kuriuo potencialūs konkurso dalyviai informuojami apie procedūrą ir tai, kaip ji bus vykdoma, ir skelbimas apie sutarties skyrimą, kuriame paskelbiami procedūros rezultatai, pavyzdžiui, tiekėjai, sėkmingai pasirašę sutartį su viešuoju pirkėju. Tarp kitų rūšių skelbimų yra skelbimai apie planuojamą pirkimą, išankstiniai skelbimai apie tiesioginį sutarties skyrimą, skelbimai apie projekto konkursus ir sutarties pakeitimus, taip pat apie visų rūšių skelbimų pakeitimus.

Savo skelbimus TED skelbia įvairūs viešieji pirkėjai, įskaitant centrines, regionines, vietos ir tarptautines institucijas, taip pat kitas įstaigas, valstybines įmones ir šių institucijų kontroliuojamas arba subsidijuojamas organizacijas.

Kasmet valdžios institucijos Europos Sąjungoje paskelbia apie 815 mlrd. EUR vertės paslaugų, prekių ir darbų viešojo pirkimo sutartis, o kiekvieną darbo dieną Oficialiojo leidinio priede paskelbiama daugiau kaip 3000 kvietimų pateikti pasiūlymus, sutarčių skyrimo ir kitų pranešimų.

TED skelbimų teisiniai pagrindai ir sektoriai yra šie:

 • bendrosios viešosios darbų, prekių ir paslaugų sutartys (Direktyva 2014/24/ES),
 • subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomi pirkimai (Direktyva 2014/25/ES),
 • koncesijos sutarčių skyrimas (Direktyva 2014/23/ES),
 • sutarčių skyrimas gynybos ir saugumo srityse (Direktyva 2009/81/EB),
 • keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešosios paslaugos (Reglamentas (EB) 1370/2007),
 • Europos ekonominės erdvės (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) (Sprendimas 94/1/EB, EAPB) ir Šveicarijos (Sprendimas 2002/309/EB, Euratomas) sutartys,
 • ES šalių kandidačių sutartys,
 • ES institucijų (Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046) ir Europos Centrinio Banko (ECB) sutartys (Sprendimas (ES) 2016/245),
 • Europos plėtros fondo ir išorės pagalbos sutartys,
 • Europos investicijų banko (EIB) ir Europos Tarybos vystymo banko (ETVB) finansuojami projektai,
 • skelbimai dėl Europos bendrovių (Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001), Europos kooperatinių bendrovių (Reglamentas (EB) Nr. 1435/2003) ir Europos ekonominių interesų grupių (Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85).

Kiti teisės aktai, pagal kuriuos jų įgyvendinimui stebėti naudojami skelbimai apie viešuosius pirkimus, yra, be kita ko, Netaršių transporto priemonių direktyva (2009/33/EB), Užsienio subsidijų reglamentas (2022/2560), tarptautinių viešųjų pirkimų priemonė (Reglamentas 2022/1031) ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (2023/1791).

Pastaba

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinės Karalystės perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai nebegali skelbti skelbimų apie viešuosius pirkimus TED sistemoje. Taip yra todėl, kad ES viešųjų pirkimų taisyklės Jungtinei Karalystei ir jos viduje nebetaikomos.

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. paskelbti skelbimai apie viešuosius pirkimus, susiję su procedūromis, tebebus skelbiami TED, nes Jungtinės Karalystės perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai tebeturi taikyti ES teisę vykdomoms procedūroms (t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. paskelbtoms procedūroms). Todėl jie turi siųsti savo atitinkamus skelbimus (pvz., skelbimus apie klaidų ištaisymą, skelbimus apie sutarties skyrimą, skelbimus apie sutarties pakeitimą) TED.