Een officiële website van de Europese Unie

Europese overheidsopdrachten

Beleid

Het uitstippelen van het beleid inzake Europese overheidsopdrachten valt onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW).

De EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met als kernbeginselen transparantie, vrije mededinging en degelijk beheer van de procedures, zijn van toepassing op aanbestedingen met een geraamde waarde die een bepaalde drempel overschrijdt. Deze richtlijnen hebben als doel een concurrentiegerichte, toegankelijke en goed gereguleerde markt voor overheidsopdrachten te creëren, die cruciaal is voor een nuttige besteding van overheidsmiddelen.

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

Alle overheidsopdrachten die een bepaalde waarde overschrijden, moeten in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (Serie S of Publicatieblad S of PB S) worden gepubliceerd en in de hele EU worden bekendgemaakt.

Het Publicatieblad S is enkel beschikbaar in elektronisch formaat en kan worden geraadpleegd op de TED-website. De toegang tot TED is gratis.

Naast de lopende aanbestedingen kunnen in de TED-database ook de archieven van de serie S worden geraadpleegd in alle EU-talen. Via een zoekinterface kan de gebruiker meerdere zoekcriteria selecteren of ingeven zoals geografische gegevens, soort document, aard van de opdracht, sleutelwoorden enzovoort.

Drempelwaarden

De drempelwaarde van de opdracht, vanaf wanneer een aanbesteding in de hele Europese Unie moet worden bekendgemaakt, is vastgelegd in de EU-richtlijnen. De volgende tabel geeft u informatie over de aard van de opdracht, de waarde van de opdracht (drempelwaarde) en de erop betrekking hebbende EU-richtlijnen.

Aard van de opdracht Drempelwaarde
Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 5 538 000 EUR
Overheidsopdrachten voor dienstverlening 143 000 EUR
Overheidsopdrachten voor leveringen 143 000 EUR
Alle overige leveringen en diensten in de sectoren water, energie en vervoer 443 000 EUR

 

Raadpleeg de website van DG GROW voor meer informatie over drempelwaarden.

Wat wordt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt?

Elke openbare aanbestedingsprocedure telt verschillende fasen. Afhankelijk van de rechtsgrondslag en het soort procedure worden een of meer berichten (aankondigingen) bekendgemaakt in de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (TED).

De meest gebruikte procedures omvatten een aankondiging van een opdracht, waarin potentiële inschrijvers op de hoogte worden gebracht van de procedure en de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd, en een aankondiging van een gegunde opdracht, waarin het resultaat van de procedure wordt bekendgemaakt, bijvoorbeeld welke leveranciers uiteindelijk een contract met de overheidsinkoper hebben ondertekend. Andere soorten aankondigingen zijn onder meer aankondigingen van geplande opdrachten, vooraankondigingen van onderhandse gunning, prijsvragen voor ontwerpen en wijzigingen van opdrachten, alsmede wijzigingen van elk type aankondiging.

Een breed scala aan overheidsinkopers publiceert hun aankondigingen op TED, waaronder centrale, regionale, lokale en internationale autoriteiten, evenals andere organen, overheidsondernemingen en organisaties die door deze autoriteiten worden beheerd of gesubsidieerd.

Elk jaar maken overheidsinstanties in de EU voor ongeveer 815 miljard euro aan opdrachten voor diensten, leveringen en werken bekend, en elke werkdag worden in het Supplement op het Publicatieblad meer dan 3 000 uitnodigingen tot inschrijving, gunningsberichten en andere aankondigingen gepubliceerd.

Aankondigingen die op TED worden gepubliceerd, hebben de volgende rechtsgrondslagen en sectoren:

 • Algemene overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Richtlijn 2014/24/EU)
 • Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Richtlijn 2014/25)
 • Gunning van concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23/EU)
 • Gunning van opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG)
 • Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (Verordening (EG) nr. 1370/2007)
 • Opdrachten van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) (Besluit 94/1/EG, EGKS) en Zwitserland (Besluit 2002/309/EG, Euratom)
 • Opdrachten uit kandidaat-lidstaten van de EU
 • Opdrachten van EU-instellingen (Verordening (EU, Euratom) 2018/1046) en van de Europese Centrale Bank (ECB) (Besluit (EU) 2016/245)
 • Opdrachten van het Europees Ontwikkelingsfonds en opdrachten in het kader van hulp aan derde landen
 • Projecten gefinancierd door de Europese Investeringsbank (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB)
 • Aankondigingen betreffende Europese vennootschappen (Verordening (EG) nr. 2157/2001), Europese coöperatieve vennootschappen (Verordening (EG) nr. 1435/2003) en Europese economische samenwerkingsverbanden (Verordening (EEG) nr. 2137/85)

Andere rechtshandelingen die aankondigingen van overheidsopdrachten gebruiken om toezicht te houden op de uitvoering ervan, zoals de richtlijn schone voertuigen (2009/33/EG), de verordening inzake buitenlandse subsidies (2022/2560), het instrument voor internationale overheidsopdrachten (Verordening (EU) 2022/1031) en de richtlijn energie-efficiëntie (2023/1791).

Noot

Sinds 1 januari 2021 kunnen Britse aanbestedende diensten en aanbestedende instanties geen aankondigingen meer op TED publiceren. De reden hiervoor is dat de EU-regels inzake overheidsopdrachten niet langer van toepassing zijn op en binnen het Verenigd Koninkrijk.

Aankondigingen van overheidsopdrachten met betrekking tot procedures die uiterlijk op 31 december 2020 zijn gepubliceerd, blijven op TED, aangezien de Britse aanbestedende diensten en aanbestedende instanties het EU-recht nog steeds moeten toepassen op lopende procedures (d.w.z. procedures die uiterlijk op 31 december 2020 zijn gepubliceerd). Om die reden moeten zij hun relevante aankondigingen (bv. rectificaties, aankondigingen van gegunde opdrachten, aankondigingen van gewijzigde opdrachten) nog steeds naar TED sturen.