Akkwist pubbliku Ewropew

Politiki

Il-Politiki tal-ksib Pubbliku Ewropew huma mfasslin mid-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat, u l-IŻM (DĠ GĦAT-TKABBIR).

Id-direttivi tal-UE dwar il-ksib pubbliku, fejn il-prinċipji ewlenin tiegħu huma t-trasparenza, il-kompetizzjoni miftuħa, u l-immaniġġjar proċedurali b'saħħtu, ikopru sejħiet għall-offerti li huma mistennija li jkunu jiswew aktar minn limitu partikolari. Dawn huma mfasslin biex jilħqu suq tal-ksib li huwa kompetittiv, miftuħ, u rregolat tajjeb - meħtieġa biex fondi pubbliċi jitħaddmu tajjeb.

Is-Supplement tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Is-sejħiet għall-offerti kollha li jaqbżu valuri kuntrattwali speċifiċi għandhom ikunu ppubblikati fis-Supplement tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (S seriesIl-Ġurnal Uffiċjali S jew OJ S) u ppubblikati madwar l-UE.

Il- Ġurnal Uffiċjali S huwa disponibbli esklussivament f'għamla elettronika u huwa aċċessibbli fuq il-websajt tat-TED. It-TED huwa aċċessibbli mingħajr ħlas.

Minbarra s-sejħiet għall-offerti kurrenti, il-bażi tad-dejta tat-TED tippermetti aċċess għall-arkivji tas-serje S fil-lingwi kollha tal-UE. Bi tfiċċija waħda ikun possibli li wieħed jagħżel karatteristiċi differenti, li jinkludu d-data ġeografika, it-tip ta' dokument, in-natura tal-kuntratt, il-kliem muftieħ u aktar.

Limiti

Il-limiti tal-valur tal-kuntratt li 'l fuq minnhom trid issir stedina għal offerta ppubblikata fl-UE kollha huma mniżżlin fid-direttivi ta' l-UE. It-tabella li ġejja tipprovdi tagħrif fuq in-natura tal-kuntratt, il-valur tal-kuntratt (limiti) u d-direttivi rilevanti ta' l-UE.

In-natura tal-kuntratt Il-limitu tal-valur tal-kuntratt
Kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi 5 538 000 EUR
Kuntratti ta' servizz 143 000 EUR
Kuntratti ta' provvisti 143 000 EUR
Il-provvisti u s-servizzi l-oħra kollha fis-setturi tal-ilma, l-enerġija u t-trasport 443 000 EUR

 

Aktar informazzjoni ddettaljata dwar limiti tista' tinsab fil-paġna tad-DĠ Għat-Tkabbir.

X’jiġi ppubblikat fis-Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea?

Kull proċedura ta’ akkwist pubbliku tinvolvi diversi stadji. Skont il-bażi ġuridika u t-tip ta’ proċedura, avviż wieħed jew aktar (avviżi) jiġu ppubblikati fil-verżjoni online tas-Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (TED).

Il-proċeduri l-aktar użati jinvolvu avviż ta’ kompetizzjoni, li jinforma lill-offerenti potenzjali dwar il-proċedura u kif se titwettaq, u avviż ta’ għoti ta’ kuntratt, li jħabbar l-eżitu tal-proċedura lil, ngħidu aħna, il-fornituri li jkunu ffirmaw b’suċċess kuntratt max-xerrej pubbliku. Tipi oħra ta’ avviżi jinkludu avviżi ta’ ppjanar, avviżi minn qabel ta’ għoti dirett, kompetizzjonijiet ta’ disinn u modifiki fil-kuntratti, kif ukoll bidliet għal kull tip ta’ avviż.

Firxa wiesgħa ta’ xerrejja pubbliċi jippubblikaw l-avviżi tagħhom fuq it-TED, inklużi awtoritajiet ċentrali, reġjonali, lokali u internazzjonali, kif ukoll korpi oħra, impriżi pubbliċi u organizzazzjonijiet ikkontrollati jew sussidjati minn dawn l-awtoritajiet.

Kull sena jiġu ppubblikati kuntratti ta’ servizzi, provvisti u xogħlijiet pubbliċi b’valur ta’ madwar €815 biljun mill-awtoritajiet pubbliċi fl-UE u kull jum tax-xogħol, is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali jippubblika aktar minn 3,000 sejħa għall-offerti, għotjiet ta’ kuntratti u avviżi oħra.

L-avviżi ppubblikati fuq it-TED ġejjin mill-bażijiet ġuridiċi u s-setturi li ġejjin:

 • Kuntratti pubbliċi ġenerali għal xogħlijiet, provvisti u servizzi (id-Direttiva 2014/24/UE)
 • L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (id-Direttiva 2014/25/UE)
 • L-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (id-Direttiva 2014/23/UE)
 • L-għoti ta’ kuntratti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (id-Direttiva 2009/81/KE)
 • Is-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq (ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007)
 • Il-kuntratti miż-Żona Ekonomika Ewropea (in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein) (id-Deċiżjoni 94/1/KE, KEFA) u mill-Iżvizzera (id-Deċiżjoni 2002/309/KE, Euratom)
 • Il-kuntratti mill-pajjiżi kandidati tal-UE
 • Il-kuntratti mill-istituzzjonijiet tal-UE (ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046) u l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (id-Deċiżjoni (UE) 2016/245)
 • Il-kuntratti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u ta’ għajnuna esterna
 • Il-proġetti ffinanzjati mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank ta’ Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa (CEB)
 • L-avviżi dwar il-Kumpaniji Ewropej (ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001), is-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej (ir-Regolament (KE) Nru 1435/2003) u r-Raggruppamenti Ewropej b’Interess Ekonomiku (ir-Regolament (KEE) Nru 2137/85)

Leġiżlazzjoni oħra li tuża avviżi ta’ akkwist biex timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom, tinkludi d-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa (2009/33/KE), ir-Regolament dwar is-Sussidji Barranin (2022/2560), l-Istrument ta’ Akkwist Internazzjonali (ir-Regolament 2022/1031) u d-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika (2023/1791).

Nota

Mill-1 ta’ Jannar 2021, l-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti tar-Renju Unit ma jistgħux jibqgħu jippubblikaw avviżi ta’ akkwist fuq TED. Dan għaliex ir-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku ma baqgħux japplikaw kemm għar-Renju Unit kif ukoll fi ħdanu.

L-avviżi ta’ akkwist relatati mal-proċeduri ppubblikati sal-31 ta’ Diċembru 2020 xorta se jiġu ppubblikati fuq it-TED peress li l-awtoritajiet kontraenti tar-Renju Unit u l-entitajiet kontraenti xorta jridu japplikaw il-liġi tal-UE għall-proċeduri li għaddejjin (jiġifieri dawk ippubblikati sal-31 ta’ Diċembru 2020). Għalhekk, huma jridu jibagħtu l-avviżi rilevanti tagħhom (eż. avviżi ta’ corrigenda, avviżi ta’ għoti ta’ kuntratti, avviżi ta’ modifika ta’ kuntratt) lit-TED.