Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Soláthar poiblí Eorpach

Beartais

Déanann an Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (DG GROWTH) beartais um sholáthar poiblí Eorpach a dhréachtú.

Clúdaíonn na treoracha ón AE maidir le soláthar poiblí, a bhfuil trédhearcacht, iomaíocht oscailte, agus bainistiú fónta nósanna imeachta mar a bprionsabail lárnacha, tairiscintí a meastar go mbeidh luach níos mó ná tairseach áirithe ag baint leo. Tá siad deartha chun margadh soláthair a bhaint amach atá iomaíoch, oscailte, agus dea-rialaithe – atá riachtanach le go mbainfí úsáid mhaith as cistí poiblí.

Forlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Ní mór gach tairiscint phoiblí lena mbaineann luach os cionn luachanna conartha sainiúla a fhoilsiú san Fhorlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (Sraith SIris Oifigiúil S nó IO S) agus a fhoilsiú ar fud an AE.

Tá an Forlíonadh don Iris Oifigiúil ar fáil i bhformáid leictreonach go heisiach agus is féidir é a fháil ar láithreán gréasáin TED. Tá rochtain ar TED saor in aisce.

Chomh maith le tairiscintí reatha, is féidir rochtain a fháil ar chartlannaí Shraith S i ngach teanga den AE i mbunachar sonraí TED. Ceadaíonn comhéadan amháin cuardaigh don úsáideoir critéir iolracha cuardaigh a iontráil, lena n-áirítear sonraí tíreolaíocha, cineál cáipéise, nádúr an chonartha, eochairfhocail agus tuilleadh.

Tairseacha

Tá na tairsigh luacha conartha, a gcaithfear cuireadh chun tairisceana a fhoilsiú ar fud an AE má tá siad os a gcionn, leagtha síos i dtreoracha AE. Tugann an tábla seo a leanas faisnéis faoi nádúr an chonartha, luach an chonartha (tairsigh) agus na treoracha ábhartha AE.

Nádúr an chonartha Tairseach
Conarthaí oibreacha poiblí EUR 5 538 000
Conarthaí seirbhíse EUR 143 000
Conarthaí soláthair EUR 143 000
Gach soláthar agus gach seirbhís eile in earnálacha an uisce, an fhuinnimh, agus an iompair EUR 443 000

 

Is féidir tuilleadh sonraí faoi thairseacha a fháil ar an leathanach de chuid na DG Growth.

Cad a fhoilsítear san Fhorlíonadh a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh?

Tá roinnt céimeanna i gceist le gach nós imeachta soláthair phoiblí. Ag brath ar an mbunús dlí agus ar an gcineál nós imeachta, foilsítear fógra amháin nó níos mó (fógraí) sa leagan ar líne den Fhorlíonadh d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (TED).

Bíonn comórtas ag baint leis na nósanna imeachta is mó a úsáidtear, a chuireann tairgeoirí féideartha ar an eolas faoin nós imeachta agus faoin gcaoi a gcuirfear i gcrích é, agus fógra faoi dhámhachtain conartha ina bhfógraítear toradh an nós imeachta amhail na soláthróirí ar éirigh leo conradh a shíniú leis an gceannaitheoir poiblí. I measc na gcineálacha eile fógraí tá fógraí pleanála, fógraí dámhachtana díreacha, comórtais deartha agus modhnuithe ar chonarthaí, chomh maith le hathruithe ar gach cineál fógra.

Foilsíonn raon leathan ceannaitheoirí poiblí a bhfógraí ar TED, lena n-áirítear údaráis lárnacha, réigiúnacha, áitiúla agus idirnáisiúnta, chomh maith le comhlachtaí eile, gnóthais phoiblí agus eagraíochtaí atá á rialú nó á bhfóirdheonú ag na húdaráis sin.

Gach bliain foilsíonn údaráis phoiblí san Aontas seirbhísí, conarthaí soláthair agus conarthaí oibreacha poiblí ar fiú thart ar €815 bhilliún iad agus foilsíonn an Forlíonadh don Iris Oifigiúil níos mó ná 3,000 cuireadh chun tairisceana, dámhachtainí conartha agus fógraí eile gach lá oibre.

Tagann fógraí a fhoilsítear ar TED ó na bunúis dlí agus na hearnálacha seo a leanas:

 • Conarthaí poiblí ginearálta le haghaidh oibreacha, soláthairtí agus seirbhísí (Treoir 2014/24/AE)
 • Soláthar ag eintitis atá ag oibriú in earnáil an uisce agus earnáil an fhuinnimh, in earnáil an iompair agus earnáil na seirbhísí poist (Treoir 2014/25/AE)
 • Bronnadh conarthaí lamháltais (Treoir 2014/23/AE)
 • Bronnadh conarthaí i réimsí na cosanta agus na slándála (Treoir 2009/81/CE)
 • Seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar (Rialachán (CE) 1370/2007)
 • Conarthaí ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) (Cinneadh 94/1/CE, CEGC) agus ón Eilvéis (Cinneadh 2002/309/CE, Euratom)
 • Conarthaí ó thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas
 • Conarthaí ó institiúidí de chuid an Aontais (Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046) agus ón mBanc Ceannais Eorpach (BCE) (Cinneadh (AE) 2016/245)
 • Conarthaí an Chiste Eorpaigh Forbraíochta agus conarthaí cabhrach seachtraí
 • Tionscadail atá á maoiniú ag an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus ag Banc Forbartha Chomhairle na hEorpa (BCE)
 • Fógraí maidir le Cuideachtaí Eorpacha (Rialachán (CE) 2157/2001), Comharchumainn Eorpacha (Rialachán (CE) 1435/2003) agus Grúpálacha Eorpacha um Leas Eacnamaíoch (Rialachán (CEE) 2137/85)

Reachtaíocht eile a úsáideann fógraí soláthair chun faireachán a dhéanamh ar a gcur chun feidhme, lena n-áirítear an Treoir maidir le Feithiclí Glana (2009/33/CE), an Rialachán maidir le Fóirdheontais Eachtracha (2022/2560), an Ionstraim um Sholáthar Idirnáisiúnta (Rialachán 2022/1031) agus an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh (2023/1791).

Nóta

Ó bhí an 1 Eanáir 2021 ann, ní féidir le húdaráis chonarthacha ná le heintitis chonarthacha na Ríochta Aontaithe fógraí soláthair a fhoilsiú ar TED a thuilleadh. Is amhlaidh atá toisc nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag rialacha an Aontais Eorpaigh i ndáil le soláthar poiblí maidir leis an Ríocht Aontaithe agus laistigh di.

Fógraí soláthair a bhaineann le nósanna imeachta a foilsíodh faoin 31 Nollaig 2020, foilseofar ar TED iad go fóill toisc nach mór d’údaráis chonarthacha agus d’eintitis chonarthacha na Ríochta Aontaithe dlí an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm go fóill maidir le nósanna imeachta atá ar siúl (i.e. iad siúd a foilsíodh faoin 31 Nollaig 2020). Dá bhrí sin, ní mór dóibh a bhfógraí ábhartha (e.g. fógraí faoi cheartúcháin, fógraí faoi dhámhachtain conarthaí, fógraí faoi mhodhnú conartha) a sheoladh chuig TED.