Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Julkiset hankinnat Euroopassa

Politiikat

Euroopan julkisia hankintoja koskevat politiikat laatii sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW).

EU:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit, joiden keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, avoin kilpailu ja vakaa menettelyjen johtaminen, koskevat tarjousmenettelyjä, joiden arvon odotetaan ylittävän tietty kynnysarvo. Direktiivit on suunniteltu sellaisiksi, että niiden avulla voidaan saavuttaa kilpailukykyiset, avoimet ja hyvin säännellyt markkinat, mikä on olennaista julkisten varojen asianmukaisen hyödyntämisen osalta.

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa

Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarjavirallisen lehden täydennysosa tai EUVL S) on julkaistava EU:n laajuisesti ilmoitukset kaikista julkisista tarjousmenettelyistä, joiden arvo ylittää tietyn sopimusarvon.

Virallisen lehden täydennysosa on saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa TED-verkkosivustolla. TEDin käyttö on maksutonta.

Uusimpien tarjousmenettelyjen lisäksi TEDin tietokannassa voi hakea arkistoista S-sarjassa julkaistuja ilmoituksia kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Yhtenäisen hakuliittymän avulla käyttäjä voi valita tai kirjoittaa useampia hakuperusteita, kuten maantieteelliset tiedot, ilmoituksen tyyppi, sopimuslaji, avainsanat jne.

Kynnysarvot

Kynnysarvot, jotka edellyttävät tarjouspyynnön julkaisemista koko Euroopan unionissa, on määritelty EU:n direktiiveissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty sopimuslaji, sopimuksen arvo (kynnysarvo) ja vastaavat EU:n direktiivit.

Sopimuslaji Kynnysarvo
Rakennusurakat 5 538 000 EUR
Palvelut 143 000 EUR
Tavaranhankinnat 143 000 EUR
Kaikki muut vesi- ja energiahuollon ja liikenteen alojen hankinnat ja palvelut 443 000 EUR

 

Yksityiskohtaisempia tietoja kynnysarvoista on saatavilla sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston sivulta.

Mitä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa julkaistaan?

Jokaisessa julkisessa hankintamenettelyssä on useita vaiheita. Oikeusperustasta ja menettelyn tyypistä riippuen Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (TED) julkaistaan yksi tai useampi ilmoitus.

Yleisimmin käytettävissä menettelyissä annetaan tarjouskilpailukutsu, jossa mahdollisille tarjoajille kerrotaan menettelystä ja sen toteuttamisesta, sekä jälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan menettelyn tulos, kuten toimittajat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen julkisen ostajan kanssa. Muun tyyppisiä ilmoituksia ovat muun muassa suunniteltua hankintaa koskevat ilmoitukset, suorahankintaa koskevat ennakkoilmoitukset ja suunnittelukilpailuja ja hankintasopimuksen muuttamista koskevat ilmoitukset sekä muutokset kuhunkin ilmoitustyyppiin.

Monet julkiset ostajat, kuten keskus-, alue-, paikallis- ja kansainväliset viranomaiset sekä muut elimet, julkiset yritykset ja organisaatiot, joita tällaiset viranomaiset valvovat tai tukevat, julkaisevat ilmoituksensa TED-sivustolla.

EU:ssa toimivat viranomaiset julkaisevat vuosittain noin 815 miljardin euron arvosta palvelu-, tavara- ja rakennusurakkasopimuksia. Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa julkaistaan jokaisena työpäivänä yli 3 000 tarjouspyyntöä, sopimusten tekemistä koskevia ilmoituksia ja muita ilmoituksia.

TED-sivustolla julkaistavat ilmoitukset liittyvät seuraaviin aloihin ja niiden oikeusperustat ovat seuraavat:

 • Julkisia rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset (direktiivi 2014/24/EU)
 • Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat (direktiivi 2014/25/EY)
 • Käyttöoikeussopimusten tekeminen (direktiivi 2014/23/EU)
 • Hankintasopimusten tekeminen puolustus- ja turvallisuusalalla (direktiivi 2009/81/EY)
 • Rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut (asetus (EY) N:o 1370/2007)
 • Euroopan talousalueen sopimukset (Norja, Islanti ja Liechtenstein) (päätös 94/1/EY, EHTY) ja Sveitsin sopimukset (päätös 2002/309/EY, Euratom)
 • EU:n ehdokasmaiden sopimukset
 • EU:n toimielinten (asetus (EU, Euratom) 2018/1046) ja Euroopan keskuspankin sopimukset (EKP) (päätös (EU) 2016/245)
 • Euroopan kehitysrahaston ja ulkoisen avun sopimukset
 • Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan neuvoston kehityspankin (CEB) rahoittamat hankkeet
 • Ilmoitukset, jotka koskevat eurooppayhtiöitä (asetus (EY) N:o 2157/2001), eurooppaosuuskuntia (asetus (EY) N:o 1435/2003) ja eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä (asetus (ETY) N:o 2137/85)

Muu lainsäädäntö, jossa käytetään hankintailmoituksia niiden täytäntöönpanon seurantaan, mukaan lukien puhtaita ajoneuvoja koskeva direktiivi 2009/33/EY, ulkomaisia tukia koskeva asetus (EU) 2022/2560, kansainvälisten julkisten hankintojen välinettä (asetus (EU) 2022/1031) ja energiatehokkuutta koskeva direktiivi (2023/1791).

Huom.

Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt eivät voi 1.1.2021 jälkeen enää julkaista hankintailmoituksia TED-tietokannassa. Tämä johtuu siitä, että julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

31.12.2020 mennessä julkaistuihin menettelyihin liittyvät hankintailmoitukset julkaistaan edelleen TED-tietokannassa, koska Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on edelleen sovellettava EU:n lainsäädäntöä käynnissä oleviin menettelyihin (eli 31.12.2020 mennessä julkaistuihin menettelyihin). Sen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on lähetettävä näihin menettelyihin liittyvät ilmoituksensa (esim. oikaisuilmoitukset, ilmoitukset tehdyistä sopimuksista, sopimuksen muuttamista koskevat ilmoitukset) TED-tietokantaan.