Ste na enem od uradnih spletišč EU

Evropska javna naročila

Smernice

Smernice evropskega javnega naročanja je pripravil Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROWTH).

Direktive EU o javnih naročilih, katerih osnovna načela so preglednost, odprta konkurenca in ustrezno upravljanje postopkov, zadevajo razpise, katerih predvidena vrednost je višja od določenega praga. Namenjene so zagotavljanju konkurenčnega, odprtega in dobro reguliranega trga javnih naročil, kar je bistvenega pomena za zagotovitev ustrezne porabe javnih sredstev.

Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

Vsi javni razpisi, katerih vrednost presega določeni znesek, morajo biti objavljeni v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije (serija SUradni list S ali UL S) po vsej EU.

Uradni list S je na voljo izključno v elektronski obliki in je dostopen na spletni strani TED. Dostop do TED je brezplačen.

Podatkovna baza TED poleg dostopa do aktualnih razpisov omogoča tudi dostop do arhiva serije S v vseh jezikih EU. En sam iskalni vmesnik uporabnikom omogoča izbiro ali vnos več iskalnih kriterijev, vključno z geografskimi podatki, vrsto dokumenta, vrsto naročila, ključnimi besedami itd.

Pragi

Pragi vrednosti naročil, nad katerimi morajo biti javni razpisi objavljeni po vsej EU, so določeni v direktivah EU. V spodnji tabeli so zbrani podatki o vrstah naročil, vrednostih naročil (pragih) in ustreznih direktivah EU.

Vrsta naročila Prag
Javna naročila gradenj 5 538 000 EUR
Naročila storitev 143 000 EUR
Naročila blaga 143 000 EUR
Vse drugo blago in storitve v vodnem, energetskem in prometnem sektorju 443 000 EUR

 

Podrobnejše informacije o pragih so na voljo na stran GD Growth.

Kaj se objavi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije?

Vsak postopek za oddajo javnega naročila vključuje več faz. Glede na pravno podlago in vrsto postopka se eno ali več obvestil objavi v spletni različici Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije (TED).

Med najpogosteje uporabljenimi postopki sta obvestilo o javnem razpisu, s katerim so potencialni ponudniki obveščeni o postopku in načinu njegovega izvajanja, ter obvestilo o oddaji naročila, v katerem je objavljen izid postopka, na primer ponudniki, ki so uspešno podpisali pogodbo z javnim kupcem. Druge vrste obvestil vključujejo obvestila za načrtovanje, predhodna obvestila o neposredni oddaji naročila, projektne natečaje in spremembe javnih naročil ter spremembe posameznih vrst obvestil.

Številni javni kupci objavljajo svoja obvestila na portalu TED, med drugim centralni, regionalni, lokalni in mednarodni organi ter drugi organi, javna podjetja in organizacije, ki jih ti organi nadzorujejo ali subvencionirajo.

Javni organi v EU vsako leto objavijo naročila storitev, blaga in gradenj v vrednosti približno 815 milijard evrov, v Dopolnilu k Uradnemu listu pa se vsak delovni dan objavi več kot 3 000 javnih razpisov, oddaj javnih naročil in drugih obvestil.

Obvestila, objavljena na portalu TED, prihajajo iz naslednjih pravnih podlag in sektorjev:

 • splošna javna naročila gradenj, blaga in storitev (Direktiva 2014/24/EU)
 • javno naročanje naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (Direktiva 2014/25/EU)
 • podeljevanje koncesijskih pogodb (Direktiva 2014/23/EU)
 • oddaja naročil na področju obrambe in varnosti (Direktiva 2009/81/ES)
 • javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza (Uredba (ES) 1370/2007)
 • naročila iz Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) (Sklep 94/1/ES, ESPJ) in Švice (Sklep 2002/309/ES, Euratom)
 • naročila iz držav kandidatk za članstvo v EU
 • naročila institucij EU (Uredba (EU, Euratom) 2018/1046) in Evropske centralne banke (ECB) (Sklep (EU) 2016/245)
 • naročila Evropskega razvojnega sklada in za zunanjo pomoč
 • projekti, ki jih financirata Evropska investicijska banka (EIB) in Razvojna banka Sveta Evrope
 • obvestila o evropskih družbah (Uredba (ES) št. 2157/2001), evropskih zadrugah (Uredba (ES) št. 1435/2003) in evropskih gospodarskih interesnih združenjih (Uredba (EGS) št. 2137/85)

Druga zakonodaja, ki uporablja obvestila o javnih naročilih za spremljanje njihovega izvajanja, vključno z direktivo o čistih vozilih (2009/33/ES), uredbo o tujih subvencijah (2022/2560), instrumentom za mednarodno javno naročanje (Uredba 2022/1031) in direktivo o energetski učinkovitosti (2023/1791).

Opomba

Od 1. januarja 2021 javni naročniki in naročniki Združenega kraljestva ne morejo več objavljati obvestil o javnih naročilih na portalu TED. Pravila EU o javnem naročanju so namreč prenehala veljati za Združeno kraljestvo in v njem.

Obvestila o javnih naročilih v zvezi s postopki, objavljenimi do 31. decembra 2020, bodo še vedno objavljena na portalu TED, saj morajo javni naročniki in naročniki iz Združenega kraljestva še vedno uporabljati pravo EU za tekoče postopke (tj. tiste, ki so bili objavljeni do 31. decembra 2020). Zato morajo svoja ustrezna obvestila (npr. obvestila o popravkih, obvestila o oddaji naročila, obvestila o spremembi naročila) poslati TED.