Oficiální internetová stránka Evropské unie

Evropské veřejné zakázky

Politiky

Politiky evropských veřejných zakázek vypracovává Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROWTH).

Směrnice EU o veřejných zakázkách, jejichž hlavními zásadami jsou transparentnost, otevřená soutěž a řádné procedurální řízení, se týkají nabídkových řízení, od nichž se očekává, že jejich hodnota je vyšší než daná prahová hodnota. Jsou koncipovány s cílem dosáhnout trhu veřejných zakázek, jenž je konkurenceschopný, otevřený a patřičně regulovaný, což jsou podmínky pro správné využití veřejných finančních prostředků.

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Všechny veřejné soutěže, které přesahují určitou hodnotu zakázky, musí být uveřejněny v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie (řada SÚřední věstník S nebo Úř. věst. S) a zveřejněny v rámci EU.

Úřední věstník S je k dispozici výhradně v elektronickém formátu a je dostupný na internetové stránce TED. Přístup k TED je zdarma.

Kromě aktuálních výběrových řízení umožňuje databáze TED přístup k archivům řady S ve všech jazycích EU. Jednoduché rozhraní pro vyhledávání umožňuje uživateli, aby si vybral hromadná kritéria pro vyhledávání, včetně zeměpisných údajů, typu dokumentu, povahy zakázky, klíčových slov a dalších kritérií.

Prahové hodnoty

Limity pro hodnotu zakázky, nad kterou už výzva k podání nabídek musí být zveřejněna v rámci EU, jsou stanoveny ve směrnicích EU. Následující tabulka poskytuje informace o povaze zakázky, hodnotě zakázky (limitech) a příslušných směrnicích EU.

Povaha zakázky Limit
Zakázky na veřejné stavební práce 5 538 000 EUR
Zakázky na služby 143 000 EUR
Zakázky na dodávky 143 000 EUR
Ostatní dodávky a služby v odvětvích vodohospodářství, energetiky a dopravy 443 000 EUR

 

Bližší informace týkající se prahových hodnot jsou k dispozici na stránkách GŘ Growth.

Co se zveřejňuje v dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie?

Každé zadávací řízení má několik fází. V závislosti na právním základu a druhu konkrétního postupu se v online verzi dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie (TED) zveřejňuje jedno nebo více oznámení.

Mezi nejběžnější postup patří oznámení o výběrovém řízení (informuje potenciální uchazeče o řízení a jeho průběhu) a oznámení o výsledku zadávacího řízení (oznamuje výsledek řízení, tedy např. seznam dodavatelů, kteří se zadavatelem veřejné zakázky uzavřeli smlouvu). Mezi další druhy oznámení patří oznámení o plánování, předběžná oznámení o přímém zadání zakázky, oznámení o soutěži o návrh a oznámení změny zakázky, jakož i změny u každého typu oznámení.

Na stránkách TED zveřejňuje svá oznámení široké spektrum zadavatelů veřejných zakázek: např. ústřední, regionální, místní a mezinárodní orgány, veřejné podniky či organizace těmito orgány kontrolované nebo dotované.

Veřejné orgány z EU každoročně zveřejní zakázky na služby, dodávky a stavební práce v hodnotě přibližně 815 miliard eur. Každý pracovní den se v dodatku Úředního věstníku zveřejňuje více než 3000 výzev k podávání nabídek, oznámení o udělení zakázky a dalších oznámení.

Právní základy a odvětví, jichž se týkají oznámení zveřejňovaná na stránkách TED:

 • obecné veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby (směrnice 2014/24/EU)
 • zakázky subjektů působících v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (směrnice 2014/25/EU)
 • udělování koncesí (směrnice 2014/23/EU)
 • zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti (směrnice 2009/81/ES)
 • veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici (nařízení (ES) č. 1370/2007)
 • zakázky z Evropského hospodářského prostoru (Norska, Islandu a Lichtenštejnska) (rozhodnutí 94/1/ES, ESUO) a Švýcarska (rozhodnutí 2002/309/ES, Euratom)
 • zakázky z kandidátských zemí EU
 • zakázky orgánů EU (nařízení (EU, Euratom) 2018/1046) a Evropské centrální banky (ECB) (rozhodnutí (EU) 2016/245)
 • zakázky Evropského rozvojového fondu a zakázky z oblasti vnější pomoci
 • projekty financované Evropskou investiční bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB)
 • oznámení týkající se evropských společností (nařízení (ES) č. 2157/2001), evropských družstevních společností (nařízení (ES) č. 1435/2003) a evropských hospodářských zájmových sdružení (nařízení (EHS) č. 2137/85)

Další právní předpisy, které uplatňují oznámení o veřejných zakázkách ke sledování provádění, včetně směrnice o čistých vozidlech (2009/33/ES), nařízení o zahraničních subvencích (2022/2560), nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (nařízení 2022/1031) a směrnice o energetické účinnosti (2023/1791).

Poznámka

Od 1. ledna 2021 již veřejní zadavatelé a zadavatelé Spojeného království nemohou zveřejňovat oznámení o veřejných zakázkách na stránkách TED. Důvodem je skutečnost, že pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek přestala platit jak pro Spojené království, tak v rámci Spojeného království.

Oznámení o veřejných zakázkách týkající se řízení zveřejněných do 31. prosince 2020 budou na stránkách TED i nadále zveřejňována, neboť na probíhající řízení (tj. ta, která byla zveřejněna do 31. prosince 2020) musí veřejní zadavatelé a zadavatelé Spojeného království nadále uplatňovat právo EU. Svá příslušná oznámení (např. oznámení o opravě, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o změně zakázky) tedy musí zaslat na portál TED.