Offentlig upphandling i Europa

Politik

Politiken för offentlig upphandling i Europa utarbetas av generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag).

EU:s direktiv om offentlig upphandling bygger på kärnprinciperna öppenhet, öppen konkurrens och en sund förvaltning och omfattar upphandlingar som väntas överstiga ett givet tröskelvärde. De syftar till att skapa en upphandlingsmarknad som är konkurrenskraftig, öppen och välreglerad – vilket är av kritisk betydelse för att offentliga medel ska användas på bästa sätt.

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Alla offentliga upphandlingar som överstiger bestämda kontraktsbelopp ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serienOfficiella tidningen S eller EUT S) och offentliggöras inom hela EU.

EUT S är endast tillgänglig i elektroniskt format och nås via webbplatsen Ted. Det kostar inget att använda Ted.

Utöver aktuella upphandlingar ger Ted även tillgång till arkiven med S-serien på samtliga EU-språk. Ett enda sökgränssnitt gör det möjligt för användare att välja eller lägga in flera sökkriterier, inklusive geografisk data, typ av dokument, typ av kontrakt, nyckelord m.m.

Tröskelvärden

Storleken på de kontraktsbelopp från och med vilka en upphandling skall offentliggöras inom hela EU fastställs i EU-direktiven. I följande tabell ges uppgifter om slag av kontrakt, kontraktsvärde (tröskelvärde) och gällande EU-direktiv.

Typ av kontrakt Tröskelvärde
Byggentreprenadkontrakt 5 538 000 EUR
Tjänstekontrakt 143 000 EUR
Varukontrakt 143 000 EUR
Alla andra varor och tjänster inom områdena vatten, energi och transport 443 000 EUR

 

Mer information om tröskelvärden finns på webbplatsen för GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Vad publiceras i tillägget till EU:s officiella tidning?

Varje offentlig upphandling består av olika etapper. Beroende på rättslig grund och typ av förfarande publiceras ett eller flera meddelanden i webbversionen av Tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (EUT S), det vill säga TED.

För det vanligaste upphandlingsförfarandet publiceras ett upphandlingsmeddelande som informerar potentiella anbudsgivare om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. Det publiceras också ett meddelanden om tilldelning av kontraktet, där den upphandlande myndigheten meddelar resultatet av upphandlingen, till exempel vilka leverantörer man har ingått avtal med. Andra typer av meddelanden är bland annat planeringsmeddelanden, förhandsmeddelanden om direkttilldelning, projekttävlingar och kontraktsändringar. För alla typer av meddelanden kan man också publicera ändringsmeddelanden.

Många olika offentliga upphandlare publicerar sina meddelanden i TED, till exempel centrala och lokala myndigheter, internationella organisationer och andra organ liksom offentliga företag och organisationer som kontrolleras eller subventioneras av sådana myndigheter.

Varje år publicerar offentliga myndigheter i EU upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde av runt 815 miljarder euro, och varje arbetsdag publiceras över 3 000 utlysningar av upphandlingar, meddelanden om tilldelade kontrakt och andra meddelanden i tillägget till EUT.

Meddelanden som publiceras i TED bygger på följande rättsliga grunder och kommer från de här sektorerna:

 • Upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader (direktiv 2014/24/EU)
 • Upphandlingar av enheter som är verksamma inom vatten, energi, transporter och posttjänster (direktiv 2014/25/EU)
 • Tilldelning av koncessionskontrakt (direktiv 2014/23/EU)
 • Tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet (direktiv 2009/81/EG)
 • Kollektivtrafik på järnväg och väg (förordning (EG) 1370/2007)
 • Kontrakt inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. Norge, Island och Liechtenstein) (beslut 94/1/EG EKSG) och i Schweiz (beslut 2002/309/EC, Euratom)
 • Upphandlingar i EU:s kandidatländer
 • Upphandlingar av EU-institutionerna (förordning (EU, Euratom) 2018/1046) och Europeiska centralbanken (ECB) (beslut (EU) 2016/245)
 • Europeiska utvecklingsfonden och upphandlingar för externt bistånd
 • Projekt som finansieras av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europarådets utvecklingsbank
 • Meddelanden om Europabolag (förordning (EG) 2157/2001), europeiska kooperativa föreningar (förordning (EG) 1435/2003) och europeiska ekonomiska intressegrupperingar (förordning (EEG) 2137/85)

Annan lagstiftning som använder upphandlingsmeddelanden för att övervaka genomförandet, bland annat direktivet om rena fordon (2009/33/EG), förordningen om utländska subventioner (2022/2560), instrumentet för internationell upphandling (förordning 2022/1031) och energieffektivitetsdirektivet (2023/1791).

Obs!

Sedan den 1 januari 2021 kan brittiska upphandlande myndigheter och enheter inte längre publicera upphandlingsmeddelanden i TED, eftersom EU:s upphandlingsregler inte längre gäller för eller i Storbritannien.

Upphandlingsmeddelanden som gäller förfaranden som publicerades senast den 31 december 2020 publiceras fortfarande i TED eftersom brittiska upphandlande myndigheter och enheter fortfarande måste tillämpa EU-rätten för pågående förfaranden (dvs. sådana som publicerades fram till den 31 december 2020). Därför måste de skicka meddelanden som rättelser, meddelanden om tilldelning av kontrakt och meddelanden om tilldelning av kontrakt till TED.