Rättsligt meddelande

Översikt

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Publikationsbyrån har skapat webbplatserna TED, TED eNotices2, TED Developer Docs och TED:s utvecklarportal (som tillsammans utgör Simap-systemet) för att du lättare ska kunna informera dig om offentlig upphandling i EU och för att underlätta handläggningen av upphandlingsförfaranden. Vårt mål är att alltid tillhandahålla aktuell och korrekt information, och vi försöker givetvis att rätta till eventuella fel.

Vi påtar oss dock inget ansvar för uppgifterna på webbplatserna. För uppgifterna gäller följande:

 • Det rör sig bara om allmän information som inte är riktad till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över och för vilka vi frånsäger oss allt ansvar.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Tänk på att ett webbdokument inte nödvändigtvis exakt återger den officiellt antagna versionen. Endast elektroniskt undertecknade upphandlingsmeddelanden som har publicerats i tillägget till EU:s officiella tidning (EUT S) är giltiga. Fram till den 31 december 2021 publicerades dessa i dvd-utgåvan av EUT. Sedan den 1 januari 2022 sparas dagliga utgåvor av EUT S i Publikationsbyråns digitala arkiv för bevarande på lång sikt.

Vi kan inte garantera att den geografiska informationen i TED exakt återger de geografiska egenskaper som beskrivs i officiellt antagna texter. Endast EU-lagstiftning som offentliggjorts i EU:s officiella tidning är giltig och har rättslig verkan.

Vi försöker så långt som möjligt att undvika tekniska störningar. Vissa uppgifter kan dock ha skapats eller lagrats i felaktiga filer eller format, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Vi påtar oss inte något ansvar för problem på denna eller någon av de länkade externa webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar inte vårt ansvar på ett sätt som strider mot tillämplig nationell lag och befriar oss inte heller från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter: Allmän information

När du skriver till någon av de e-postadresser som är kopplade till webbplatsen via meddelandefunktionen samlar vi bara in de personuppgifter som behövs för att kunna svara på din fråga.

Om du har frågor eller klagomål om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du framföra dem i ditt mejl.

Läs mer om hur Publikationsbyråns helpdesk behandlar dina uppgifter: op.europa.eu/sv/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Nedan kan du läsa mer om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter när det gäller

 


Skydd av personuppgifter: TED – användarregistrering

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller användarregistrering på TED-webbplatsen och som utförs av enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” vid EU:s publikationsbyrå.

Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

Syfte: Publikationsbyråns enhet C.3 (TED och offentlig upphandling i EU) samlar in och använder dina personuppgifter när du registrerar dig på TED-webbplatsen ted.europa.eu för att kunna använda följande avancerade tjänster:

 • Få tillgång till hela innehållet i TED, även arkivet.
 • Skräddarsy sökprofiler utifrån dina egna önskemål.
 • Få mejl om nya upphandlingar som motsvarar din sökprofil.
 • Skräddarsy RSS-flöden för dina webbplatser och RSS-läsare.
 • Maskinöversätta meddelanden.

Publikationsbyrån behandlar också dina uppgifter i samband med projekttävlingar och upphandlingar.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga.
 • När du skapar en användarprofil eller deltar i en tävling och lämnar dina uppgifter ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för dessa ändamål.

Relevanta rättsakter:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

Dessutom gäller andra lagar för specifika sektorer.

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in följande personuppgifter:

Obligatoriska uppgifter:

 • E-postadress
 • Land
 • Språkval

Frivilliga uppgifter: För- och efternamn, kort cv och ort.

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling, dvs. så länge som uppgifterna används aktivt. Om du inte har varit aktiv på tre månader skickar vi ett varningsmeddelande om att ditt konto raderas om du inte använder det inom 30 dagar. Om du inte loggar in på ditt konto inom dessa 30 dagar, raderas kontot automatiskt.

När det gäller tävlingar raderas dina personuppgifter sex månader efter att tävlingen avslutats, såvida du inte är en av vinnarna. I så fall kan dina uppgifter komma att visas på TED-webbplatsen eller andra EU-webbplatser.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar. Behandlingen uppfyller kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från kommissionen eller underleverantörerna som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Uppdragstagare som deltar i behandlingen: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxemburg, kontrakt AO 10818 (fram till mars 2027).

Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EU:s publikationsbyrå, enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU”, för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter under Vem kan jag kontakta? nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se avsnittet Var hittar jag mer information?).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Adress till registret: ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00452.


Skydd av personuppgifter: TED-meddelanden

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller TED-meddelanden och som utförs av enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” vid EU:s publikationsbyrå.

Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

Syfte: Publikationsbyråns enhet C.3 (TED och offentlig upphandling i EU) samlar in och använder personuppgifter när man på TED-webbplatsen publicerar meddelanden om upphandling från upphandlande myndigheter (EU:s institutioner, myndigheter och organ samt myndigheter i EU-länderna eller i vissa fall länder utanför EU) med deras kontaktuppgifter samt meddelanden om tilldelning av kontrakt med uppdragstagarens kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna, som i vissa fall innehåller personuppgifter, behövs för en korrekt handläggning av upphandlingen. Kontaktuppgifterna används också av TED-tjänsten för att vid behov kommunicera med de upphandlande myndigheterna och för att skicka dem länken till deras publicerade meddelanden.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga.

Relevanta rättsakter:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (eForms)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

Dessutom gäller andra lagar för specifika sektorer.

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

Meddelanden om upphandling:

 • Kontaktperson (personens befattning eller för- och efternamn)
 • Kontorsadress
 • E-postadress till arbetet
 • Arbetets webbplats
 • Telefonnummer till arbetet
 • Faxnummer till arbetet
 • Namn på jurymedlemmen eller deltagaren i en projekttävling

Meddelanden om tilldelning av kontrakt:

 • Anbudsgivarens eller uppdragstagarens namn (juridisk eller i vissa fall fysisk person)
 • Kontaktperson (personens befattning eller för- och efternamn)
 • Kontorsadress
 • E-postadress till arbetet
 • Arbetets webbplats
 • Telefonnummer till arbetet
 • Faxnummer till arbetet

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling, dvs. i tio år på TED-webbplatsen. Därefter arkiveras meddelandena i vårt interna arkiv, som inte är offentligt.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar. Behandlingen uppfyller kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från kommissionen eller underleverantörerna som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter under Vem kan jag kontakta? nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se avsnittet Var hittar jag mer information?).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Adress till registret: ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00453.


Skydd av personuppgifter: eNotices2

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller eNotices och som utförs av enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” vid EU:s publikationsbyrå.

Varför samlar ni in och behandlar mina personuppgifter?

Syfte: Publikationsbyråns enhet C.3 (TED och offentlig upphandling i EU) samlar in och använder dina personuppgifter när du registrerar dig i eNotices2, ett system som används för att förbereda meddelanden om offentlig upphandling och publicera dem i tillägget till EU:s officiella tidning (Tenders European Daily, TED). Du kan registrera dig i systemet för att använda de elektroniska formulären för upphandlingsmeddelanden. Om du använder API:n för eNotices2 och är en så kallad eSender, kan du registrera information om din organisation och lämna kontaktuppgifter via TED:s utvecklarportal. Du kan också välja att visa vissa uppgifter i en offentlig lista över eSenders.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig eftersom det är en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga.
 • Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Relevanta rättsakter:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (eForms)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
 • Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

Dessutom gäller andra lagar för specifika sektorer.

Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Vi samlar in följande personuppgifter:

Obligatoriska uppgifter:

 • Via EU Login: användarnamn, för- och efternamn och e-postadress
 • E-postadress till meddelandets avsändare (om det skickats via API:n för eNotices2)

Frivilliga uppgifter (eSenders):

 • Användarprofilens organisation/namn
 • Annan e-postadress
 • Offentlig e-postadress

Hur länge sparar ni uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling, dvs. så länge som uppgifterna används aktivt (för att logga in eller skicka meddelanden). Vi går igenom uppgifterna vart tionde år och raderar de uppgifter som inte längre behövs.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens eller underleverantörernas servrar. Behandlingen uppfyller kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig personal från kommissionen eller underleverantörerna som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt att invända mot behandlingen och att flytta dina uppgifter (dataportabilitet).

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EU:s publikationsbyrå, enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU”, för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter under Vem kan jag kontakta? nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se avsnittet Var hittar jag mer information?).

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas. Adress till registret: ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00451.

Skydd av personuppgifter: Vem kan jag kontakta?

 • Personuppgiftsansvarig för användarregistrering på TED-webbplatsen, TED-meddelanden och eNotices
  • Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta Publikationsbyråns personuppgiftsansvariga enhet C.3 ”TED och offentlig upphandling i EU” på info@publications.europa.eu.
 • Kommissionens dataskyddsombud
 • Europeiska datatillsynsmannen
  • Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu).