Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Aviz juridic

Prezentare generală

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei declinări a responsabilității, al unui aviz privind drepturile de autor și al unei declarații privind protecția datelor cu caracter personal.

Declinarea responsabilității

Site-urile TED, TED eNotices2, TED Developer Docs și TED pentru dezvoltatori (denumite în continuare sistemul SIMAP) sunt menite să faciliteze accesul publicului la informații privind achizițiile publice în Uniunea Europeană, precum și să îmbunătățească procedurile de achiziții publice. Scopul nostru este să prezentăm informații actualizate și exacte. În cazul în care ni se aduc la cunoștință unele erori, vom încerca să le corectăm.

Cu toate acestea, Oficiul pentru Publicații nu își asumă nicio formă de responsabilitate sau răspundere cu privire la informațiile publicate pe aceste site-uri. Aceste informații:

 • au doar un caracter general și nu vizează situații specifice referitoare la o anumită persoană fizică sau juridică
 • nu sunt, în mod obligatoriu, complete, exacte sau actualizate
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe asupra cărora Oficiul pentru Publicații nu exercită niciun control și pentru care nu își asumă responsabilitatea
 • nu oferă consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, ar trebui întotdeauna să consultați o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta faptul că un document disponibil online reproduce cu exactitate textul adoptat oficial. Numai anunțurile de licitație publică semnate electronic și publicate în suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt autentice. Până la 31.12.2021, acestea erau publicate în edițiile DVD-ROM ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Începând de la 1.1.2022, edițiile zilnice ale Suplimentului sunt încorporate în registrul digital al Oficiului pentru Publicații.

Nu putem garanta că informațiile geografice afișate pe site-ul TED reproduc perfect caracteristicile geografice descrise în textele adoptate oficial. Numai legislația UE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Încercăm, de asemenea, să minimizăm problemele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori și, prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu vor fi întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Oficiul pentru Publicații nu își asumă răspunderea cu privire la problemele întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror alte site-uri externe la care se face trimitere.

Această declinare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Oficiului pentru Publicații într-un mod care contravine condițiilor prevăzute de legislația națională aplicabilă sau să îl absolve de răspundere în situații în care, potrivit legislației respective, aceasta nu poate fi exclusă.

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal: Informații generale

Atunci când trimiteți un e-mail la una din adresele funcționale asociate site-ului, datele dumneavoastră personale sunt colectate și utilizate doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă răspunde.

Dacă aveți întrebări sau plângeri privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră cu caracter personal aferente, includeți-le în mesajul dumneavoastră.

Pentru mai multe informații, puteți consulta declarația de confidențialitate: op.europa.eu/ro/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Pentru mai multe informații despre protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul operațiunilor de prelucrare

consultați secțiunile de mai jos.


Protecția datelor cu caracter personal: înregistrarea utilizatorilor pentru site-ul TED

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație se precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Înregistrarea utilizatorilor pe site-ul TED”, efectuată de unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

De ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul prelucrării datelor: Unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistrați pe site-ul Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu) pentru a beneficia de următoarele servicii avansate:

 • acces la întregul conținut al site-ului TED, inclusiv la arhivă
 • crearea de profiluri de căutare personalizate, în funcție de nevoile dumneavoastră
 • primirea de notificări prin e-mail, pe baza profilurilor dumneavoastră de căutare salvate
 • personalizarea fluxurilor RSS, pe site-urile și cititoarele dumneavoastră RSS
 • acces la funcția de traducere automată, pentru toate anunțurile.

Aceste date sunt, de asemenea, prelucrate de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene în contextul organizării de concursuri.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când prelucrăm datele cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal din următoarele motive:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
 • și, prin furnizarea datelor atunci când creați un profil de utilizator sau participați la un concurs, v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri.

Temei juridic suplimentar pentru prelucrare:

 • Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
 • Regulamentul (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice
 • Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
 • Directiva 2014/25/UΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
 • Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene

La acestea se adaugă reglementările aplicabile anumitor sectoare.

Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) a Oficiului pentru Publicații colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date obligatorii:

 • adresa de e-mail
 • țara
 • limba preferată.

Date opționale: numele si prenumele informații biografice localitatea.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe durata necesară pentru a îndeplini scopul colectării sau prelucrării, și anume atâta timp cât datele sunt utilizate în mod activ. Dacă nu vă accesați contul de utilizator timp de trei luni, vă vom trimite un mesaj în care vă vom anunța că acesta va fi suprimat după alte 30 de zile de inactivitate. Dacă nu înregistrăm nicio activitate în aceste 30 de zile, contul dumneavoastră de utilizator va fi suprimat automat.

Pentru concursuri, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse după 6 luni de la încheierea concursului, cu excepția cazului în care vă numărați printre câștigători. În acest caz, informațiile dumneavoastră vor putea fi publicate pe TED sau pe alte site-uri ale UE.

Cum protejăm și păstrăm datele cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților săi. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) - Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt comunicate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate de personalul Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalul autorizat, inclusiv contractanții, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat trebuie să respecte dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Contractantul implicat în prelucrarea datelor: ARHS Spikeseed S.A., Boulevard du Jazz 13, 4370 Belvaux (Luxembourg) - contract AO 10818 (până în martie 2027).

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă opune prelucrării sau aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

Ați consimțit să furnizați date cu caracter personal unității C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații pentru această operațiune de prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment, notificând operatorul de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acordului.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. În caz de necesitate puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact sunt indicate în secțiunea „Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal: informații de contact

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră (și anume, referințele de înregistrare corespunzătoare, așa cum se indică în secțiunea „Unde puteți găsi mai multe informații”).

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Pentru a consulta registrul, accesați ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință DPR-EC-00452.


Protecția datelor cu caracter personal: anunțurile TED

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) și-a asumat angajamentul de a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea vieții dumneavoastră private. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație se precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informații referitoare la operațiunea de prelucrare „Anunțurile TED”, efectuată de unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

De ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul prelucrării datelor: Unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când publică proceduri de ofertare lansate de diferite autorități contractante (instituții, organisme și agenții ale Uniunii Europene, dar și autorități publice din statele membre ale UE sau, uneori, chiar din țări terțe), alături de datele de contact ale respectivelor autorități, precum și anunțuri de atribuire însoțite de datele de contact ale ofertanților câștigători, pe site-ul Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu). Aceste date de contact ale autorităților contractante și ale ofertanților câștigători sunt necesare pentru desfășurarea corectă a procedurilor de achiziții publice. Uneori, ele conțin și date cu caracter personal. Serviciul TED folosește datele de contact și pentru comunicarea cu autoritățile contractante, acolo unde este cazul, și pentru transmiterea către acestea a linkului către anunțurile publicate, ca dovadă a publicării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când prelucrăm datele cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal din următoarele motive:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii și
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date.

Temei juridic suplimentar pentru prelucrare:

 • Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 (formulare electronice, eForms)
 • Regulamentul (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice
 • Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
 • Directiva 2014/25/UΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale
 • Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene

La acestea se adaugă reglementările aplicabile anumitor sectoare.

Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) a Oficiului pentru Publicații poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru anunțurile de participare:

 • persoana de contact (funcția sau numele și prenumele),
 • adresa profesională,
 • adresa de e-mail profesională,
 • site-ul web profesional,
 • numărul de telefon de uz profesional,
 • numărul de fax de uz profesional,
 • numele membrului juriului sau al participantului la un concurs de proiecte.

Pentru anunțurile de atribuire:

 • numele ofertantului sau al contractantului (entitate sau uneori persoană fizică),
 • persoana de contact (funcția sau numele și prenumele),
 • adresa profesională,
 • adresa de e-mail profesională,
 • site-ul web profesional,
 • numărul de telefon de uz profesional,
 • numărul de fax de uz profesional.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) a Oficiului pentru Publicații păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe durata necesară pentru a îndeplini scopul colectării sau prelucrării ulterioare, adică timp de zece ani de la introducerea pe site-ul TED. Apoi, anunțurile sunt arhivate din motive istorice într-o arhivă internă care nu se află la dispoziția publicului.

Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate fie pe serverele Comisiei Europene, fie pe cele ale contractanților săi. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei. Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) - Regulamentul (UE) 2016/679.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt comunicate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate de personalul Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalul autorizat, inclusiv contractanții, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat trebuie să respecte dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă opune prelucrării sau aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a).

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. În caz de necesitate puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact sunt indicate în secțiunea „Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal: informații de contact.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră (și anume, referințele de înregistrare corespunzătoare, așa cum se indică la rubrica „Unde puteți găsi mai multe informații”).

Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Pentru a consulta registrul, accesați ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință DPR-EC-00453.


Protecția datelor cu caracter personal: informații de contact

 • Operatorul de date pentru operațiunile de prelucrare privind înregistrarea utilizatorilor pentru site-ul TED și anunțurile TED
  • Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date – unitatea C.3 („TED și achizițiile publice europene”) din cadrul Oficiului pentru Publicații – la adresa info@publications.europa.eu.
 • Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei
  • Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.
 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
  • Aveți dreptul de a sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, depunând de exemplu o plângere la adresa edps@edps.europa.eu, dacă considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.