Juridisk meddelelse

Oversigt

Informationerne på dette website er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om erklæringen om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Webstederne TED, TED eNotices2, TED Developer Docs og TED Developer Portal (i det følgende benævnt "SIMAP-systemet") har til formål at give offentligheden bedre adgang til information om offentlige udbud i EU og forbedre forvaltningen af procedurerne for offentlige indkøb. Det er Publikationskontorets mål, at alle informationer skal være opdaterede og korrekte, og når vi bliver opmærksomme på fejl, retter vi dem.

Vi påtager os imidlertid intet som helst ansvar for informationer i TED-systemet, som

 • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt person eller noget bestemt foretagende.
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller opdaterede
 • i visse tilfælde linker til eksterne websites, som vores afdelinger ikke har kontrol med, og som vi ikke har ansvar for.
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Vær opmærksom på, at et onlinedokument ikke nødvendigvis er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun udbudsbekendtgørelser med elektronisk underskrift, der er offentliggjort i Supplement til EU-Tidende er autentiske. Indtil den 31.12.2021 blev de offentliggjort i DVD-udgaver af Den Europæiske Unions Tidende. Siden den 1.1.2022 er de daglige udgaver af tillægget blevet integreret i Publikationskontorets langsigtede digitale arkiv.

Vi kan ikke garantere, at de geografiske oplysninger, der vises på TED, gengiver de geografiske karakteristika, der er beskrevet i officielt vedtagne tekster. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i De Europæiske Unions Tidende, anses for autentisk.

Vi prøver at begrænse forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer mest muligt. Dog kan visse data på websitet være blevet oprettet eller struktureret i filer eller formater, der indeholder fejl, og vi kan ikke garantere, at vores service fungerer uden afbrydelser eller i øvrigt er upåvirket af denne type problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller eksterne websteder, som der linkes til.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge national lovgivning, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national lovgivning.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger Generel information

Hvis du sender en e-mail til en af de adresser, der er knyttet til websitet via beskedfunktionen, bliver dine personoplysninger kun indsamlet, hvis det er nødvendigt for at besvare e-mailen, og de vil kun blive brugt til denne besvarelse.

Hvis du har spørgsmål om eller vil klage over behandlingen af din e-mail eller af personoplysninger med forbindelse til denne, kan du skrive dette i en e-mail.

Flere oplysninger om denne behandling findes i den særlige databeskyttelseserklæring her: op.europa.eu/da/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Mere detaljerede oplysninger om beskyttelse af dine personoplysninger i forbindelse med behandlingerne

findes i afsnittet nedenfor.


Beskyttelse af dine personoplysninger Brugerregistrering på TED-websitet

Introduktion

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den registeransvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Herunder kan du finde information om databehandling i forbindelse med "Brugerregistrering på TED-websitet", der foretages af kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" i Den Europæiske Unions Publikationskontor.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med databehandlingen: Kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" i Publikationskontoret indsamler og bruger dine personoplysninger, når registrerer dig på websitet Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu, så du kan få gavn af følgende avancerede tjenester:

 • du får adgang til alt indhold på TED, herunder arkivet
 • du kan oprette personlige søgeprofiler, der er tilpasset dine behov
 • du kan modtage e-mailnotifikationer baseret på dine søgeprofiler
 • du får personligt tilpassede RSS-feeds til dine websites og RSS-læsere.
 • du får adgang til maskinoversættelse af alle bekendtgørelser.

Dine personoplysninger behandles desuden af Den Europæiske Unions Publikationskontor i forbindelse med gennemførelsen af konkurrencer og udvælgelsesprøver.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger fordi:

 • behandlingen er nødvendig enten for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som led i udøvelsen af den offentlige myndighed, der tilkommer Unionens institutioner eller organer
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, og
 • du som den registrerede ved at afgive dine personoplysninger, da du oprettede din brugerprofil, eller da du meldte dig til at deltage i en konkurrence, gav samtykke til behandling af oplysningerne til disse formål

Yderligere juridisk grundlag for behandlingen:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse (2009/496/EF, Euratom) af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

Derudover gældende lovgivning for bestemte sektorer.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage databehandlingen indsamler Publikationskontorets kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" følgende personoplysninger:

Obligatoriske oplysninger:

 • E-mailadresse
 • land
 • foretrukket sprog

Frivillige oplysninger: Fornavn og efternavn, biografiske noter og lokalitet.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. så længe de anvendes aktivt. Hvis din konto har været inaktiv i tre måneder, sender vi dig en meddelelse om, at den vil blive slettet, hvis den fortsat er inaktiv i yderligere 30 dage. Hvis der ikke er aktivitet på kontoen inden for disse 30 dage, vil den automatisk blive slettet.

I forbindelse med konkurrencer slettes dine personoplysninger 6 måneder efter konkurrencens afslutning, medmindre du er blandt vinderne. I så fald kan dine oplysninger blive vist på TED eller andre EU-websteder.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle oplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser og uploadede datasamlinger) opbevares på Europa-Kommissionens eller dens kontrahenters servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang. Foranstaltningerne tager højde for risikoen ved databehandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale, herunder en kontrahents personale, har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Kontrahent, der er involveret i databehandlingen: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg, har kontrakten AO 10818 (indtil marts 2027).

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du har givet Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") tilladelse til at behandle dine personoplysninger. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke tilbage.

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller, i tilfælde af en konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Deres kontaktoplysninger findes i afsnittet "Beskyttelse af dine personoplysninger: Kontaktoplysninger".

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsoperationer, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som er anført i punktet "Her finder du yderligere information" nedenfor.

Hvor kan du finde yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens fortegnelse under følgende referencenummer: DPR-EC-00452.


Beskyttelse af dine personoplysninger TED-bekendtgørelser

Introduktion

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også en præcisering af kontaktoplysningerne for den registeransvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Herunder kan du finde information om databehandling i forbindelse med "TED-bekendtgørelser", der foretages af kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" i Den Europæiske Unions Publikationskontor.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med databehandlingen: Kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" i Publikationskontoret indsamler og bruger dine personoplysninger, når det offentliggør udbud fra ordregivende myndigheder (EU's institutioner, organer og agenturer, offentlige myndigheder i EU-landene og visse tilfælde i tredjelande) med deres kontaktoplysninger samt bekendtgørelser om kontrakttildelinger til de valgte tilbudsgivere, med tilbudsgivernes kontaktoplysninger, på websitet for Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu. Disse kontaktoplysninger for de ordregivende myndigheder og de valgte tilbudsgivere er nødvendige for en korrekt gennemførelse af procedurerne for offentlige udbud, og i visse tilfælde indeholder de personoplysninger. Disse kontaktoplysninger bruges også af TED-tjenesten til at kommunikere med de ordregivende myndigheder, når det er nødvendigt, og at sende dem linket til de offentliggjorte meddelelser som bevis for offentliggørelse.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger fordi:

 • behandlingen er nødvendig enten for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som led i udøvelsen af den offentlige myndighed, der tilkommer Unionens institutioner eller organer og
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Yderligere juridisk grundlag for behandlingen:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 af 23. september 2019 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (e-formularer).
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
 • Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse (2009/496/EF, Euratom) af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

Derudover gældende lovgivning for bestemte sektorer.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at foretage databehandlingen kan Publikationskontorets kontor C.3 "TED og offentlige indkøb i EU" indsamle følgende personoplysninger.

Udbudsbekendtgørelser:

 • kontaktperson (stillingsbetegnelse eller fornavn og efternavn)
 • kontoradresse
 • arbejds-e-mailadresse
 • professionelt website
 • telefonnummer (arbejde)
 • arbejdsfaxnummer
 • navn på jurymedlem eller deltager i en designkonkurrence.

Bekendtgørelser om tildelte kontrakter:

 • tilbudsgiverens eller kontrahentens navn (enhed eller fysisk person)
 • kontaktperson (stillingsbetegnelse eller fornavn og efternavn)
 • kontoradresse
 • arbejds-e-mailadresse
 • professionelt website
 • telefonnummer (arbejde)
 • arbejdsfaxnummer.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Publikationskontorets kontor C.3 ("TED og offentlige indkøb i EU") opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. i ti år på TED's website. Derefter arkiveres bekendtgørelserne til historiske formål i et internt arkiv, som offentligheden ikke har adgang til.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle oplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser og uploadede datasamlinger) opbevares på Europa-Kommissionens eller dens kontrahenters servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679).

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang. Foranstaltningerne tager højde for risikoen ved databehandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at kende formålet med behandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale, herunder en kontrahents personale, har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og, om nødvendigt, yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen eller ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller, i tilfælde af en konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Deres kontaktoplysninger findes i afsnittet "Beskyttelse af dine personoplysninger: Kontaktoplysninger".

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsoperationer, bedes du i din henvendelse angive det referencenummer, som er anført i punktet "Her finder du yderligere information" nedenfor.

Hvor kan du finde yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens fortegnelse under følgende referencenummer: DPR-EC-00453.


Beskyttelse af dine personoplysninger Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige i forhold til databehandlingerne for brugerregistrering på TED-websitet og TED-bekendtgørelser
  • Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du vil klage over indsamlingen eller anvendelsen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige for Publikationskontorets kontor C.3, "TED og offentlige indkøb i EU", på info@publications.europa.eu.
 • Kommissionens Databeskyttelsesrådgiver
  • Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.
 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)
  • Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.