Een officiële website van de Europese Unie

Juridische mededeling

In het kort

Op de informatie op deze site zijn een disclaimer, een auteursrechtelijke verklaring en een privacyverklaring over de bescherming van uw persoonsgegevens van toepassing.

Disclaimer

De websites TED, TED eNotices2, TED Developer Docs en TED Developer Portal (hierna “het SIMAP-systeem” genoemd) zijn bedoeld om het publiek beter toegang te geven tot informatie over openbare aanbestedingen in de Europese Unie en het beheer van de aanbestedingsprocedures te verbeteren. Wij proberen de informatie up-to-date en accuraat te houden en fouten te corrigeren als die aan ons worden gemeld.

Het Bureau voor publicaties aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze websites, omdat deze:

 • een algemeen karakter heeft en niet is afgestemd op een bepaalde persoon of entiteit;
 • niet noodzakelijk volledig, accuraat of up-to-date is;
 • soms links naar externe sites bevat waarover het Bureau voor publicaties geen controle heeft en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid kan dragen;
 • niet mag worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen).

Wij wijzen erop dat een online-document niet noodzakelijk de exacte weergave is van een goedgekeurde officiële tekst. Alleen elektronisch ondertekende aankondigingen van openbare aanbestedingen in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie zijn authentiek. Tot 31-12-2021 werden deze gepubliceerd in de edities op DVD-ROM van het Publicatieblad van de Europese Unie. Sinds 1-1-2022 worden de dagelijkse nummers van het supplement opgenomen in het langetermijnregister voor digitale bewaring van het Bureau voor publicaties.

We kunnen niet garanderen dat alle geografische informatie op TED exact overeenkomt met de in officiële documenten beschreven geografische kenmerken. Alleen de EU-wetgeving zoals die in het Publicatieblad van de Europese Unie is verschenen, is authentiek.

We doen er alles aan om technische storingen te voorkomen. Sommige gegevens op onze site kunnen evenwel zijn aangemaakt of omgezet in bestanden of formaten die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet uitsluiten dat onze dienstverlening door dergelijke problemen wordt verstoord. Het Bureau voor publicaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze site of aan externe sites waarnaar wordt gelinkt.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Bureau voor publicaties te beperken of uit te sluiten als dat in strijd is met de nationale wetgeving.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Bescherming van uw persoonsgegevens: algemene informatie

Wanneer u een e-mail stuurt naar een van de functionele mailboxen die via de berichtfunctie met de site verbonden zijn, worden uw persoonsgegevens alleen verzameld voor zover dat nodig is om te antwoorden en worden ze alleen daarvoor gebruikt.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Meer informatie over deze verwerking is te vinden in de specifieke privacyverklaring: op.europa.eu/nl/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens in verband met de verwerkingshandelingen:

vindt u in de punten hieronder.


Bescherming van uw persoonsgegevens: registratie van een gebruiker op de TED-website

Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. U vindt daarbij ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, evenals die van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de verwerkingshandeling “Registratie van een gebruiker op de TED-website” door eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerkingshandeling: Eenheid C.3 “TED en EU-overheidsopdrachten” van het Bureau voor publicaties verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert op de website van Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu, om gebruik te kunnen maken van de volgende geavanceerde diensten:

 • toegang tot de volledige inhoud van TED, met inbegrip van het archief;
 • de mogelijkheid persoonlijke zoekopdrachten aan te maken, afgestemd op uw behoeften;
 • de mogelijkheid om via e-mail kennisgevingen te ontvangen op basis van uw opgeslagen zoekopdrachten;
 • gepersonaliseerde RSS-feeds voor uw websites en RSS-lezers;
 • toegang tot automatische vertalingen van alle aankondigingen.

De gegevens kunnen door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie ook worden verwerkt in verband met de uitvoering van prijsvragen of mededingingsprocedures.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de EU is verleend;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust,
 • en u als betrokkene, door uw gegevens te verstrekken bij het aanmaken van een gebruikersprofiel of bij uw deelname aan een prijsvraag/mededingingsprocedure, toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Aanvullende rechtsgronden voor de verwerking:

 • Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten
 • Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
 • Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten
 • Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
 • Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Andere wetgeving met betrekking tot specifieke sectoren

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze verwerkingshandeling verzamelt eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

Verplichte gegevens:

 • e-mailadres
 • land
 • voorkeurstaal

Facultatieve gegevens: voor- en achternaam; beknopte biografische gegevens; plaats.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, d.w.z. zolang het systeem actief door u gebruikt wordt. Als uw account gedurende drie maanden inactief is, sturen wij u een bericht dat wij uw account zullen wissen als deze nog 30 dagen inactief blijft. Is er binnen deze 30 dagen geen activiteit, dan wordt uw account automatisch gewist.

Voor prijsvragen worden uw persoonsgegevens 6 maanden na afloop van de prijsvraag gewist, tenzij u tot de winnaars behoort. In dat geval kan uw informatie worden weergegeven op TED of op andere EU-websites.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade gegevensverzamelingen enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of haar contractanten. Alle verwerkingshandelingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Contractanten van de Commissie zijn gebonden aan specifieke contractbepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie en aan een vertrouwelijkheidsverplichting die voortvloeit uit Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, afgestemd op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die met de verwerking ervan belast zijn, en voor bevoegd personeel, waaronder dat van eventuele contractanten, volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Bij de verwerking betrokken contractant: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxemburg, contract AO 10818 (tot maart 2027).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

U hebt specifieke rechten als “betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren of te wissen en het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voor zover van toepassing, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die rechtmatig wordt uitgevoerd op grond van artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725.

U hebt eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming introk.

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De desbetreffende contactgegevens vindt u in de rubriek “Bescherming van uw persoonsgegevens: contactinformatie”.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten in verband met een of meer specifieke verwerkingshandelingen, geef in uw verzoek dan aan op welke verwerkingshandeling(en) uw verzoek betrekking heeft door de onder “Waar vindt u meer informatie?” genoemde referentie te vermelden.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO, Data Protection Officer) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerkingshandeling is in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referentie: DPR-EC-00452.


Bescherming van uw persoonsgegevens: TED-aankondigingen

Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. U vindt daarbij ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, evenals die van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de verwerkingshandeling “TED-aankondigingen” door eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerkingshandeling: Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens bij de publicatie van aanbestedingen van diensten (instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie, overheidsinstanties in de lidstaten of in sommige gevallen van derde landen) met hun contactgegevens, alsook aankondigingen van gegunde opdrachten aan succesvolle inschrijvers met de contactgegevens van de inschrijvers, op de website Tenders Electronic Daily (TED), ted.europa.eu. Deze contactgegevens van de aanbestedende diensten en succesvolle inschrijvers zijn vereist voor een goede werking van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en bevatten soms persoonsgegevens. De contactgegevens worden ook gebruikt door TED om zo nodig met de aanbestedende diensten te communiceren en hun de link naar de gepubliceerde berichten te sturen als bewijs van publicatie.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de EU is verleend, en
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Aanvullende rechtsgronden voor de verwerking:

 • Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 (e-formulieren)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten
 • Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
 • Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten
 • Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
 • Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Andere wetgeving met betrekking tot specifieke sectoren

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze verwerkingshandeling kan eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Aankondigingen van opdrachten:

 • contactpersoon (functie of voor- en achternaam);
 • kantooradres;
 • beroepsmatig e-mailadres;
 • beroepsmatige website;
 • telefoonnummer op kantoor;
 • faxnummer kantoor;
 • (voor een prijsvraag voor ontwerpen) naam van jurylid of deelnemer.

Aankondigingen van een gegunde opdracht:

 • naam van de inschrijver of contractant (entiteit of, in bepaalde gevallen, natuurlijke persoon);
 • contactpersoon (functie of voor- en achternaam);
 • kantooradres;
 • beroepsmatig e-mailadres;
 • beroepsmatige website;
 • telefoonnummer op kantoor;
 • faxnummer kantoor.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, d.w.z. vijf jaar lang op de TED-website. Daarna worden de aankondigingen voor historische doeleinden opgeslagen in een niet-publiek intern archief.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade gegevensverzamelingen enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of haar contractanten. Alle verwerkingshandelingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Contractanten van de Commissie zijn gebonden aan specifieke contractbepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie en aan een vertrouwelijkheidsverplichting die voortvloeit uit Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, afgestemd op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die met de verwerking ervan belast zijn, en voor bevoegd personeel, waaronder dat van eventuele contractanten, volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

U hebt specifieke rechten als “betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren of te wissen en het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voor zover van toepassing, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die rechtmatig wordt uitgevoerd op grond van artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725.

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De desbetreffende contactgegevens vindt u in de rubriek “Bescherming van uw persoonsgegevens: contactinformatie”.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten in verband met een of meer specifieke verwerkingshandelingen, geef in uw verzoek dan aan op welke verwerkingshandeling(en) uw verzoek betrekking heeft door de onder “Waar vindt u meer informatie?” genoemde referentie te vermelden.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO, Data Protection Officer) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerkingshandeling is in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referentie: DPR-EC-00453.


Bescherming van uw persoonsgegevens: eNotices2

Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke levenssfeer. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. U vindt daarbij ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u terecht kunt als u van uw rechten gebruik wilt maken, evenals die van de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de verwerkingshandeling “eNotices” door eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerkingshandeling: Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert voor eNotices2, een onlinesysteem waarmee u aankondigingen van overheidsopdrachten kunt opstellen en deze kunt laten publiceren in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (Tenders European Daily, TED). Als u zich aanmeldt bij het systeem, kunt u gebruikmaken van de elektronische aankondigingsformulieren. Als u een gebruiker bent van de applicatieprogrammeerinterface (API) van eNotices2, ook bekend als een eSender, kunt u informatie over uw organisatie opslaan en contactgegevens verstrekken via het TED-ontwikkelaarsportaal en ervoor kiezen om bepaalde informatie weer te geven in een openbare lijst van eSenders.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Op welke rechtsgrond(en) verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de EU is verleend;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, en
 • u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Aanvullende rechtsgronden voor de verwerking:

 • Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 van de Commissie van 23 september 2019 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 (“e-formulieren”)
 • Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
 • Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten
 • Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
 • Besluit 2009/496/EG, Euratom van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 26 juni 2009 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Andere wetgeving met betrekking tot specifieke sectoren

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Ten behoeve van deze verwerkingshandeling verzamelt eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties de volgende categorieën persoonsgegevens:

Verplicht:

 • via EU Login: gebruikersnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres
 • e-mailadres van de auteur van de aankondiging (voor aankondigingen die via de eNotices2-API worden ingediend)

Facultatief (eSenders):

 • organisatie/naam van het profiel
 • aanvullende contact-e-mailadressen
 • openbaar contact-e-mailadres

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, d.w.z. zolang het systeem actief gebruikt wordt (door in te loggen of aankondigingen in te dienen). De gegevens worden om de tien jaar geëvalueerd en gewist wanneer ze niet meer nodig zijn.

Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade gegevensverzamelingen enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of haar contractanten. Alle verwerkingshandelingen voldoen aan Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Contractanten van de Commissie zijn gebonden aan specifieke contractbepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie en aan een vertrouwelijkheidsverplichting die voortvloeit uit Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, afgestemd op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die met de verwerking ervan belast zijn, en voor bevoegd personeel, waaronder dat van eventuele contractanten, volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire en, waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

Als “betrokkene” hebt u op grond van hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalde rechten, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voor zover van toepassing, hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw gegevens over te dragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die rechtmatig wordt uitgevoerd op grond van artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725.

U hebt eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming introk.

U kunt van uw rechten gebruikmaken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De desbetreffende contactgegevens vindt u in de rubriek “Bescherming van uw persoonsgegevens: contactinformatie”.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten in verband met een of meer specifieke verwerkingshandelingen, geef in uw verzoek dan aan op welke verwerkingshandeling(en) uw verzoek betrekking heeft door de onder “Waar vindt u meer informatie?” genoemde referentie te vermelden.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO, Data Protection Officer) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerkingshandeling is in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referentie: DPR-EC-00451.

Bescherming van uw persoonsgegevens: contactinformatie

 • De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingshandelingen “Registratie van een gebruiker op de TED-website”, “TED-aankondigingen” en “eNotices”
  • Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of hebt u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, eenheid C.3, “TED en EU-overheidsopdrachten”, van het Bureau voor publicaties, info@publications.europa.eu.
 • De functionaris voor gegevensbescherming (DPO, Data Protection Officer) van de Commissie
  • Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protection-officer@ec.europa.eu).
 • De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS, European Data Protection Supervisor)
  • Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 geschonden zijn, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).