Teisinis pranešimas

Apžvalga

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės ribojimo ir autorių teisių nuostatos bei privatumo pareiškimo dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Interneto svetainės TED, „TED eNotices2“, „TED Developer Docs“ ir „TED Developer Portal“ (toliau – sistema SIMAP) padeda visuomenei sužinoti apie viešuosius pirkimus Europos Sąjungoje, taip pat pagerinti viešųjų pirkimų procedūrų valdymą. Siekiame, kad visa informacija būtų nuolat atnaujinama ir tiksli, o gavę pranešimų apie klaidas stengiamės jas ištaisyti.

Tačiau Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiose svetainėse teikiamą informaciją:

 • ji yra tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie individualių konkretaus asmens ar subjekto aplinkybių;
 • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
 • kartais ji susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už kurias neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad elektroninis dokumentas gali ne visiškai tiksliai sutapti su oficialiai priimtu dokumentu. Autentiški yra tik Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede paskelbti elektroniniu būdu pasirašyti skelbimai apie viešuosius pirkimus. Iki 2021 gruodžio 31 d. jie buvo skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio DVD-ROM leidimuose. Nuo 2022 m. sausio 1 d. kasdieniai priedo numeriai perduodami į Leidinių biuro ilgalaikio skaitmeninio saugojimo saugyklą.

Negalime garantuoti, kad TED pateikta geografinė informacija tiksliai atitiktų oficialiai priimtuose teisės aktuose aprašytas geografines savybes. Autentiškais laikomi tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti Europos Sąjungos teisės aktai.

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų interneto svetainėje skelbiami duomenys gali būti sukurti ar susisteminti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime užtikrinti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės už problemas, kylančias lankantis šioje svetainėje arba kurioje nors su ja susietoje išorės svetainėje.

Šiuo atsakomybės ribojimo pareiškimu nesiekiama sumažinti Leidinių biuro teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų ar nepripažinti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės negali būti atleidžiama.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenų apsauga. Bendroji informacija

Kai siunčiate e. laišką į vieną iš funkcinių pašto dėžučių, susietų su svetaine naudojant pranešimo funkciją, surenkami tik tie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui parengti, ir jie naudojami tik atsakymui į užklausą pateikti.

Jeigu turite klausimų ar skundų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, juos pateikite savo laiške.

Daugiau informacijos apie šį duomenų tvarkymą pateikiama specialiame pareiškime apie privatumo apsaugą adresu op.europa.eu/lt/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Išsamesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą atliekant duomenų tvarkymo operacijas, susijusias su:

pateikiama kituose skirsniuose.


Jūsų asmens duomenų apsauga. Svetainės TED naudotojų registracija

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus pateiktus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro C.3 skyriaus „TED ir ES viešieji pirkimai“ duomenų tvarkymo operacija „Svetainės TED naudotojų registracija“.

Kodėl ir kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Tvarkymo tikslas: Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ renka ir naudoja Jūsų asmeninę informaciją, kai užsiregistruojate svetainėje „Tenders Electronic Daily“ (ted.europa.eu), kad galėtumėte naudotis šiomis pažangiosiomis paslaugomis:

 • prieiga prie viso TED turinio, įskaitant archyvą,
 • galimybe kurti Jūsų poreikiams pritaikytus paieškos profilius,
 • galimybe gauti pranešimus e. paštu pagal Jūsų paieškos profilius,
 • Jūsų poreikiams pritaikytais RSS kanalais Jūsų interneto svetainėms ir RSS skaitytuvėms,
 • prieiga prie mašininio vertimo funkcijos visiems skelbimams versti.

Europos Sąjungos leidinių biuras taip pat tvarko duomenis, susijusius su konkursų vykdymu.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl toliau nurodytų priežasčių:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • • o kai teikėte savo duomenis kurdamas naudotojo profilį arba dalyvaudamas konkurse, jūs, kaip duomenų subjektas, davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais.

Kiti duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

 • 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
 • 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų
 • 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo

Taip pat konkretiems sektoriams taikomi teisės aktai.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

Privalomi duomenys:

 • e. pašto adresas,
 • šalis,
 • pageidaujama kalba.

Neprivalomi duomenys: vardas ir pavardė, biografijos faktai, vietovė.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ Jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. tol, kol jie yra aktyviai naudojami. Jei Jūsų paskyra nebus naudojama tris mėnesius, nusiųsime Jums pranešimą, kad ją pašalinsime, jei bus nenaudojama dar 30 dienų. Jei paskyra nebus naudojamasi tas 30 dienų, ji bus automatiškai pašalinta.

Konkursų atveju Jūsų asmens duomenys bus ištrinti praėjus 6 mėnesiams nuo konkurso pabaigos, išskyrus atvejus, kai esate vienas iš laimėtojų. Tokiu atveju Jūsų informacija gali būti pateikiama TED arba kitose ES svetainėse.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami Jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, įskaitant rangovo darbuotojus, kuriems suteiktas leidimas remiantis poreikio žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Duomenų tvarkymo procese dalyvaujantis rangovas: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Liuksemburgas, sutartis AO 10818 (iki 2027 m. kovo mėn.).

Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų teisėtai tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Jūs sutikote pateikti savo asmens duomenis Leidinių biuro C.3 skyriui „TED ir ES viešieji pirkimai“ šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galima bet kada atšaukti apie tai pranešant duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki Jums sutikimą atšaukiant, teisėtumui.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami skirsnyje „Jūsų asmens duomenų apsauga. Kontaktiniai duomenys“.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma punkte „Kur rasti išsamesnės informacijos?“).

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00452.


Jūsų asmens duomenų apsauga. TED skelbimai

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus pateiktus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro C.3 skyriaus „TED ir ES viešieji pirkimai“ duomenų tvarkymo operacija „TED skelbimai“.

Kodėl ir kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Tvarkymo tikslas: Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ renka ir naudoja asmens duomenis, kai svetainėje „Tenders Electronic Daily“ (ted.europa.eu) skelbia perkančiųjų organizacijų (Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų, Europos Sąjungos valstybių narių arba kai kuriais atvejais trečiųjų šalių valdžios institucijų) kvietimus pateikti pasiūlymus su jų kontaktiniais duomenimis bei pranešimus apie konkursų laimėtojus su jų kontaktiniais duomenimis. Šių perkančiųjų organizacijų ir konkursų laimėtojų kontaktinių duomenų reikia tam, kad būtų galima tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras. Kai kuriais atvejais juose yra asmens duomenų. Šiuos kontaktinius duomenis tarnyba TED naudoja ir tuomet, kai reikia bendrauti su perkančiosiomis organizacijomis ir nusiųsti joms nuorodą į skelbimus kaip jų paskelbimo įrodymą.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl toliau nurodytų priežasčių:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus, ir
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui nustatyta teisinė pareiga.

Kiti duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

 • 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
 • 2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1780, kuriuo nustatomos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 (e. formos)
 • 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų
 • 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų
 • 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo

Taip pat konkretiems sektoriams taikomi teisės aktai.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ gali rinkti toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

Skelbimai apie pirkimą:

 • kontaktinis asmuo (asmens pareigybės pavadinimas arba vardas ir pavardė),
 • biuro adresas,
 • darbo elektroninio pašto adresas,
 • profesinė interneto svetainė,
 • biuro telefono numeris,
 • biuro fakso numeris,
 • projekto konkurso vertinimo komisijos nario arba dalyvio vardas ir pavardė.

Skelbimai apie sutarties skyrimą:

 • konkurso dalyvio arba rangovo (juridinio arba tam tikrais atvejais fizinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė,
 • kontaktinis asmuo (asmens pareigybės pavadinimas arba vardas ir pavardė),
 • biuro adresas,
 • darbo elektroninio pašto adresas,
 • profesinė interneto svetainė,
 • biuro telefono numeris,
 • biuro fakso numeris.

Kiek laiko saugomi Jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro C.3 skyrius „TED ir ES viešieji pirkimai“ Jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. dešimt metų svetainėje TED. Po to skelbimai istoriniais tikslais laikomi neviešame vidaus archyve.

Kaip Jūsų asmens duomenys saugomi?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami Jūsų duomenis Komisijos vardu, privalo laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir kam atskleidžiami Jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, įskaitant rangovo darbuotojus, kuriems suteiktas leidimas remiantis poreikio žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų teisėtai tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami skirsnyje „Jūsų asmens duomenų apsauga. Kontaktiniai duomenys“.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma punkte „Kur rasti išsamesnės informacijos?“).

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00453.


Jūsų asmens duomenų apsauga. Kontaktiniai duomenys

 • Už duomenų tvarkymo operacijas atsakingas duomenų valdytojas, svetainės TED naudotojų registracija ir TED skelbimai
  • Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro C.3 skyrių „TED ir ES viešieji pirkimai“, info@publications.europa.eu.
 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas
  • Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
  • Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą adresu edps@edps.europa.eu).