Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Informacje prawne

Informacje ogólne

Informacje na tej stronie internetowej podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, są objęte informacją o prawach autorskich oraz oświadczeniem o ochronie prywatności odnośnie do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Strony internetowe TED, TED eNotices2, TED Developer Docs i TED Developer Portal (zwane dalej „systemem SIMAP”) mają zapewnić opinii publicznej szerszy dostęp do informacji o przetargach publicznych w Unii Europejskiej oraz ulepszyć organizację procedur udzielania zamówień publicznych. Staramy się, aby wszelkie podawane tutaj informacje były aktualne i prawidłowe. Gdyby jednak na stronie pojawiły się błędy, prosimy o zwrócenie nam na nie uwagi.

Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za zamieszczone na tych stronach informacje, które:

 • mają wyłącznie charakter ogólny i nie wskazują na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty,
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
 • odsyłają niekiedy do witryn zewnętrznych, nad którymi Urząd Publikacji nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy pamiętać o tym, że dokument zamieszczony w Internecie nie musi być dokładną kopią tekstu urzędowego. Jedynie ogłoszenia o przetargach publicznych podpisane elektronicznie i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej są autentyczne. Do 31 grudnia 2021 r. były one publikowane w wydaniu DVD-ROM Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2022 r. codzienne wydania suplementu są importowane do cyfrowego repozytorium Urzędu Publikacji służącego długoterminowej ochronie zasobów.

Nie możemy zagwarantować, że informacje geograficzne udostępnione w TED są identyczne z cechami geograficznymi opisanymi w oficjalnie przyjętych dokumentach. Autentyczne jest wyłącznie prawodawstwo UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Staramy się ograniczać problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre z zamieszczonych w tym serwisie danych lub informacji mogły zostać utworzone lub zapisane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, w związku z czym nie możemy zagwarantować, że problemy takie nie spowodują przerw w dostępie do serwisu lub innych zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Urząd Publikacji nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju problemy pojawiające się podczas korzystania z tego serwisu lub z jakichkolwiek witryn zewnętrznych, do których ten serwis odsyła.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych: Informacje ogólne

Dane osobowe użytkowników wysyłających wiadomości e-mail (za pomocą funkcji wysyłania wiadomości) na adresy e-mail powiązane ze stroną internetową są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi i będą wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W e-mailu można zawrzeć wszelkie pytania i skargi dotyczące przetwarzania wiadomości e-mail i powiązanych z nią danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tym kontekście zawiera specjalne oświadczenie o ochronie prywatności na stronie: op.europa.eu/pl/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w związku z operacjami przetwarzania

można znaleźć w punktach poniżej.


Ochrona danych osobowych: Rejestracja użytkownika strony internetowej TED

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności użytkowników. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Przedstawione poniżej informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Rejestracja użytkowników strony internetowej TED” prowadzonej przez dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: w momencie rejestracji użytkowników na stronie internetowej Tenders Electronic Daily ted.europa.eu dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji gromadzi i wykorzystuje ich dane osobowe, aby umożliwić im korzystanie z następujących zaawansowanych usług:

 • dostęp do pełnej treści portalu TED, w tym do archiwum
 • tworzenie spersonalizowanych profili wyszukiwania w zależności od potrzeb
 • otrzymywanie powiadomień e-mail na podstawie zapisanych profili wyszukiwania
 • tworzenie kanałów RSS na stronach internetowych i w czytnikach RSS
 • możliwość skorzystania z funkcji tłumaczenia maszynowego w przypadku każdego z ogłoszeń.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej przetwarza dane również w związku z przeprowadzanymi konkursami.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • • przekazując swoje dane podczas tworzenia profilu użytkownika lub udziału w procedurze konkursowej / konkursie, użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach.

Dodatkowa podstawa prawna operacji przetwarzania danych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
 • Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Ponadto przepisy mające zastosowanie do poszczególnych sektorów.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach operacji przetwarzania danych dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

Dane obowiązkowe:

 • adres e-mail
 • kraj
 • preferowany język.

Dane nieobowiązkowe: imię i nazwisko, notatka biograficzna, miejscowość.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych, czyli przez czas aktywnego korzystania. Jeżeli konto pozostaje nieaktywne przez trzy miesiące, wysyłamy wiadomość, w której informujemy, że konto zostanie usunięte w przypadku braku aktywności przez kolejne 30 dni. Jeżeli przez 30 dni rzeczywiście nie będzie żadnej aktywności, konto zostanie automatycznie usunięte.

W przypadku konkursów dane osobowe zostaną usunięte 6 miesięcy po zakończeniu konkursu, chyba że uczestnicy wygrają konkurs. W takim przypadku informacje o nich mogą zostać wyświetlone na stronach portalu TED lub na innych stronach internetowych UE.

Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, załączone zbiory danych itd.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej albo na serwerach jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Podczas przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – rozporządzenia (UE) 2016/679.

W celu ochrony danych osobowych Komisja stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakteru przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie danej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy, w tym pracownicy podwykonawcy, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać zobowiązań regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

Podwykonawca uczestniczący w przetwarzaniu danych: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg, umowa AO 10818 (do marca 2027 r.).

Jakie prawa przysługują użytkownikom i jak ich dochodzić?

Jako „osoby, których dane dotyczą”, użytkownicy mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosownych przypadkach użytkownicy mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a).

Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazanie danych osobowych działowi C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jego dane kontaktowe podano w sekcji „Ochrona danych osobowych: Dane kontaktowe.

Korzystając z tych praw w przypadku operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tj. ich numer w rejestrze podany poniżej w punkcie „Gdzie można znaleźć więcej informacji?”).

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania danych została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00452.


Ochrona danych osobowych: Ogłoszenia TED

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności użytkowników. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób pozyskiwane informacje są wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawione informacje dotyczą operacji przetwarzania danych „Ogłoszenia TED” prowadzonej przez dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych: Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji gromadzi i wykorzystuje dane osobowe przy publikowaniu zaproszeń do składania ofert przez instytucje zamawiające (instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej, organy publiczne w państwach członkowskich UE lub w pewnych przypadkach w państwach trzecich) wraz z ich danymi kontaktowymi, a także przy publikowaniu ogłoszeń o udzieleniu zamówienia wraz z danymi zwycięskich oferentów, na stronie internetowej Tenders Electronic Daily, ted.europa.eu. Dane kontaktowe instytucji zamawiających i zwycięskich oferentów są wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych i w niektórych przypadkach zawierają dane osobowe. Dane kontaktowe są również wykorzystywane przez serwis TED do komunikowania się z instytucjami zamawiającymi w razie potrzeby oraz do przesyłania im linków do opublikowanych ogłoszeń jako dowodu publikacji.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dodatkowa podstawa prawna operacji przetwarzania danych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
 • Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Ponadto przepisy mające zastosowanie do poszczególnych sektorów.

Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

W ramach operacji przetwarzania danych dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji może gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

Ogłoszenie o zamówieniach:

 • osoba wyznaczona do kontaktów (stanowisko, imię i nazwisko)
 • adres służbowy
 • służbowy adres e-mail
 • strona internetowa firmy
 • służbowy numer telefonu
 • służbowy numer faksu
 • imię i nazwisko członka sądu konkursowego lub uczestnika konkursu.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

 • nazwa oferenta lub wykonawcy (podmiot lub osoba fizyczna w określonych przypadkach)
 • osoba wyznaczona do kontaktów (stanowisko, imię i nazwisko)
 • adres służbowy
 • służbowy adres e-mail
 • strona internetowa firmy
 • służbowy numer telefonu
 • służbowy numer faksu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji przechowuje dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu gromadzenia i przetwarzania danych, czyli przez dziesięć lat w przypadku strony internetowej TED. Ogłoszenia są następnie przechowywane na potrzeby archiwalne w niepublicznym archiwum wewnętrznym.

Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, załączone zbiory danych itd.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej albo na serwerach jej podwykonawców. Wszystkie operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Podczas przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – rozporządzenia (UE) 2016/679.

W celu ochrony danych osobowych Komisja stosuje szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują m.in. odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz charakteru przetwarzanych danych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp w celu ich przetwarzania.

Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie danej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy, w tym pracownicy podwykonawcy, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać zobowiązań regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

Jakie prawa przysługują użytkownikom i jak mogą ich dochodzić?

Jako „osoby, których dane dotyczą”, użytkownicy mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosownych przypadkach użytkownicy mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a).

Aby skorzystać z przysługujących mu praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jego dane kontaktowe podano w sekcji „Ochrona danych osobowych: Dane kontaktowe.

Korzystając z tych praw w przypadku operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis operacji (tj. ich numer w rejestrze podany poniżej w punkcie „Gdzie można znaleźć więcej informacji?”).

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: ec.europa.eu/dpo-register.

Ta operacja przetwarzania danych została ujęta w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerem: DPR-EC-00453.


Ochrona danych osobowych: Dane kontaktowe

 • Administrator danych do celów operacji przetwarzania danych związanych z rejestracją użytkowników na stronie internetowej TED i ogłoszeniami TED
  • Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych: Dział C.3 „TED i Zamówienia Publiczne UE” w Urzędzie Publikacji, info@publications.europa.eu.
 • Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej
  • W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
  • Osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.