Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Juridisks paziņojums

Pārskats

Uz šajā tīmekļvietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi, kas izriet no paziņojuma par privātumu, kur izklāstīts, kā tiek aizsargāti jūsu personas dati .

Atruna

Tīmekļvietnes “TED”, “TED eNotices2”, “TED Developer Docs” un “TED Developer Portal” (tālāk šajā tekstā “SIMAP sistēma”), ir izveidotas, lai sniegtu sabiedrībai labāku piekļuvi informācijai par publiskā iepirkuma konkursiem Eiropas Savienībā, kā arī uzlabotu publiskā iepirkuma procedūru pārvaldību. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visa informācija būtu atjaunināta un precīza, un, ja tiek pamanītas kļūdas, mēs cenšamies tās labot.

Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par informāciju, kas ir šajās tīmekļvietnēs. Tajās sniegtā informācija:

 • ir vispārīga un neattiecas uz kādu fizisku personu vai citu tiesību subjektu konkrētajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļvietnēm, kuras ES Publikāciju birojs nevar ietekmēt un par kurām tas neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Ņemiet vērā, ka tiešsaistē publicēta dokumenta teksts ne vienmēr precīzi atbilst oficiāli pieņemta dokumenta tekstam. Autentiski ir tikai elektroniski parakstīti paziņojumi par publiskiem iepirkumiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā. Līdz 2021. gada 31. decembrim tie tika publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša DVD-ROM izdevumos. Kopš 2022. gada 1. janvāra pielikuma dienas izdevumi tiek ievadīti Publikāciju biroja ilgtermiņa digitālās saglabāšanas repozitorijā.

Mēs nevaram garantēt, ka ģeogrāfiskā informācija, kas norādīta TED, precīzi atbilst oficiāli pieņemtajos dokumentos aprakstītajiem ģeogrāfiskajiem parametriem. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie ES tiesību akti.

Mēs cenšamies pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju izraisītus traucējumus. Tomēr atsevišķos gadījumos dati, kas iekļauti mūsu tīmekļvietnē, ir sagatavoti vai organizēti datnēs vai formātos, kas nefunkcionē nevainojami, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks vai kā citādi neietekmēs mūsu pakalpojumus. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās tāpēc, ka lietota šī vietne vai citas ārējas vietnes, uz kurām šajā vietnē sniegtas saites.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību tad, ja nav ievēroti piemērojamie valsts tiesību akti, un neatbrīvo no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem tam atbildība ir jāuzņemas.

Jūsu personas datu aizsardzība

Jūsu personas datu aizsardzība Vispārīga informācija

Kad nosūtāt e-pasta vēstuli uz vienu no funkcionālajām pastkastītēm, kas pieslēgtas tīmekļvietnei, jūsu personas dati tiek vākti tikai tādā mērā, cik nepieciešams, lai varētu atbildēt, un tos izmantos vienīgi atbildes sniegšanai uz jūsu jautājumu.

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par jūsu e-pasta adreses un personas datu apstrādi, iekļaujiet tos savā vēstulē.

Plašāka informācija par šo apstrādi ir pieejama īpašajā paziņojumā par privātumu: op.europa.eu/lv/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Sīkāku informācija par jūsu personas datu aizsardzību attiecībā uz apstrādes darbībām

skatīt zemāk.


Jūsu personas datu aizsardzība – lietotāju reģistrācija TED tīmekļvietnē

Ievads

Eiropas Komisija (tālāk šajā tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un respektēt jūsu privātumu. Komisija personas datus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu personas datu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par apstrādes darbību “Lietotāju reģistrācija TED tīmekļvietnē”, ko īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums”.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc un izmanto jūsu personas datus, kad reģistrējaties “Tenders Electronic Daily” (TED) tīmekļvietnē (ted.europa.eu), lai izmantotu šādus uzlabotus pakalpojumus:

 • piekļuve visam TED saturam, ieskaitot arhīvu,
 • personalizētu meklēšanas profilu izveide atbilstoši jūsu vajadzībām,
 • e-pasta paziņojumu saņemšana, pamatojoties uz jūsu saglabātajiem meklēšanas profiliem,
 • personalizētas RSS ziņu padeves jūsu tīmekļvietnēm un RSS lasītājiem,
 • piekļuve mašīntulkošanas funkcijai, ko var izmantot visiem paziņojumiem.

Saistībā ar konkursu vai sacensību īstenošanu datus apstrādā arī Eiropas Savienības Publikāciju birojs.

Jūsu personas datus neizmantos nedz automatizētai lēmumu pieņemšanai, nedz profilēšanai.

Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas datus apstrādājam šādu iemeslu dēļ:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai lai īstenotu Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu kādu juridisku datu pārziņa pienākumu;
 • • un, sniedzot savus datus saistībā ar lietotāja profila izveidi vai dalību sacensībā vai konkursā, jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei šajos nolūkos.

Vēl citi apstrādes juridiskie pamati

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/1986 (2015. gada 11. novembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs
 • Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas lēmums 2009/496/EK, Euratom (2009. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību

Kā arī tiesību akti, kas attiecas uz konkrētām nozarēm.

Kādus personas datus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc šādus personas datus.

Obligātie dati:

 • e-pasta adrese;
 • valsts;
 • vēlamā valoda.

Dati, kas nav jāsniedz obligāti: vārds un uzvārds, biogrāfiskas piezīmes, apvidus.

Cik ilgi jūsu personas datus glabājam?

Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, kamēr tos aktīvi izmanto. Ja jūsu kontā trīs mēnešu laikā netiks veiktas nekādas darbības, mēs nosūtīsim jums ziņu par to, ka tas tiks dzēsts vēl pēc 30 dienām, ja arī šajā periodā netiks veiktas nekādas darbības. Ja minēto 30 dienu laikā nekādas darbības netiks veiktas, jūsu konts automātiski tiks izdzēsts.

Konkursu saistībā jūsu personas dati tiks dzēsti 6 mēnešus pēc konkursa beigām, ja vien jūs neesat viens no uzvarētājiem. Tādā gadījumā jūsu informācija var tikt parādīta TED vai citās ES tīmekļvietnēs.

Kā aizsargājam personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasta adreses, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) glabājas vai nu Eiropas Komisijas, vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpaša klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas jeb “VDAR” (Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistīto risku un apstrādāto personas datu veidu, tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to pārveidošana vai neatļauta piekļuve tiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros personas datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tos izpauž?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas atbild par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ieskaitot darbuzņēmējus, atbilstīgi principam, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanās par konfidencialitāti.

Darbuzņēmējs, kas piedalās apstrādē: “ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg”, līgums AO 10818 (līdz 2027. gada martam).

Kādas ir jūsu tiesības, un kā jūs tās varat īstenot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu personas datiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Jūs esat piekritis šīs apstrādes darbības vajadzībām sniegt savus personas datus Publikāciju biroja C.3 nodaļai “TED un ES publiskais iepirkums”. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Nepieciešamības gadījumā varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. To kontaktinformācija ir sniegta sadaļā “Jūsu personas datu aizsardzība – kontaktinformācija”.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās (piemēram, norādiet atsauces numuru, kā norādīts zemāk sadaļā “Kur var atrast plašāku informāciju”).

Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt šādā saitē: ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00452.


Jūsu personas datu aizsardzība – TED paziņojumi

Ievads

Eiropas Komisija (tālāk šajā tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un respektēt jūsu privātumu. Komisija personas datus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu personas datu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību “TED paziņojumi”, ko īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums”.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes nolūks: Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc un izmanto jūsu personas datus, kad “Tenders Electronic Daily” (TED) tīmekļvietnē ted.europa.eu līgumslēdzējas iestādes (tostarp Eiropas Savienības iestādes, struktūras vai aģentūras, ES dalībvalstīs un, atsevišķos gadījumos, ārpussavienības valstīs esošas publiskās iestādes) publicē uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, kuros norādīta to kontaktinformācija, vai tādus paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu izraudzītajiem pretendentiem, kuros norādīta pretendentu kontaktinformācija. Līgumslēdzēju iestāžu un izraudzīto pretendentu kontaktinformācija ir jānorāda, lai līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras varētu noritēt pienācīgi, un dažos gadījumos tā ietver personas datus. Kontaktinformāciju arī izmanto TED darbinieki, lai vajadzības gadījumā sazinātos ar līgumslēdzējām iestādēm un lai tām nosūtītu saites uz publicētajiem paziņojumiem, kas kalpo kā pierādījums par informācijas publicēšanu.

Jūsu personas datus neizmantos nedz automatizētai lēmumu pieņemšanai, nedz profilēšanai.

Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas datus apstrādājam šādu iemeslu dēļ:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai lai īstenotu Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu kādu juridisku datu pārziņa pienākumu.

Vēl citi apstrādes juridiskie pamati

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
 • Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”)
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/1986 (2015. gada 11. novembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs
 • Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas lēmums 2009/496/EK, Euratom (2009. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību

Papildinājumā — tiesību akti, kas attiecas uz konkrētām nozarēm.

Kādus personas datus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” vāc šādus personas datus.

Paziņojumi par līgumu:

 • kontaktpersona (amata nosaukums vai vārds un uzvārds),
 • biroja adrese,
 • darba e-pasta adrese,
 • profesionālā tīmekļvietne,
 • darba tālruņa numurs,
 • darba faksa numurs,
 • metu konkursa žūrijas locekļa vai dalībnieka vārds un uzvārds.

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

 • pretendenta vai līgumslēdzēja (juridiskas personas vai atsevišķos gadījumos fiziskas personas) vārds, uzvārds un/vai nosaukums,
 • kontaktpersona (amata nosaukums vai vārds un uzvārds),
 • biroja adrese,
 • darba e-pasta adrese,
 • profesionālā tīmekļvietne,
 • darba tālruņa numurs,
 • darba faksa numurs.

Cik ilgi jūsu personas datus glabājam?

Publikāciju biroja C.3 nodaļa “TED un ES publiskais iepirkums” glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu vākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, piecus gadus tīmekļvietnē TED. Pēc šī perioda paziņojumi tiek arhivēti plašākai sabiedrībai nepieejamā arhīvā vēsturisko datu saglabāšanas nolūkā.

Kā aizsargājam personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasta adreses, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.) glabājas vai nu Eiropas Komisijas, vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpaša klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas jeb “VDAR” (Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistīto risku un apstrādāto personas datu veidu, tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros personas datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tos izpauž?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas atbild par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ieskaitot darbuzņēmējus, atbilstīgi principam, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanās par konfidencialitāti.

Kādas ir jūsu tiesības, un kā jūs tās varat īstenot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu personas datiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas ir likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Nepieciešamības gadījumā varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. To kontaktinformācija ir sniegta sadaļā “Jūsu personas datu aizsardzība – kontaktinformācija”.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās (piemēram, norādiet atsauces numuru, kā norādīts zemāk sadaļā “Kur var atrast plašāku informāciju”).

Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt šādā saitē: ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00453.


Jūsu personas datu aizsardzība – kontaktinformācija

 • Datu pārzinis ir atbildīgs par apstrādes darbībām, kas paredzētas lietotāju reģistrācijai TED tīmekļvietnē un TED paziņojumiem
  • Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, Publikāciju biroja nodaļa C.3 “TED un ES publiskais iepirkums” (info@publications.europa.eu).
 • Komisijas datu aizsardzības speciālists
  • Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
  • Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.