Ste na enem od uradnih spletišč EU

Pravno obvestilo

Pregled

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in izjava o varstvu osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Namen spletišč TED, TED eNotices2, TED Developer Docs in Portal TED za razvijalce (v nadaljnjem besedilu: sistem SIMAP) je javnosti omogočiti boljši dostop do informacij o javnih naročilih v Evropski uniji in izboljšati vodenje postopkov javnega naročanja. Prizadevamo si, da bi bile vse informacije posodobljene in točne, ter poskušamo odpraviti napake, na katere smo opozorjeni.

Vendar Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za informacije na teh spletiščih. Te informacije:

 • so splošnega značaja in se ne nanašajo na posebne okoliščine določenega posameznika ali subjekta
 • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene
 • so včasih povezane z zunanjimi spletišči, nad katerimi Urad za publikacije nima nadzora in za katere ne prevzema odgovornosti
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom)

Opozarjamo vas, da spletni dokumenti niso vedno natančna reprodukcija uradno sprejetega besedila. Verodostojna so samo elektronsko podpisana obvestila o javnih naročilih, objavljena v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije. Do 31. decembra 2021 so bila objavljena v izdaji Uradnega lista Evropske unije na nosilcu DVD-ROM. Dnevne izdaje Dopolnila se od 1. januarja 2022 uvažajo v dolgoročni digitalni arhiv Urada za publikacije.

Ne moremo zagotoviti, da geografske informacije na portalu TED natančno povzemajo geografske značilnosti, opisane v uradno sprejetih besedilih. Za verodostojne veljajo samo zakonodajni akti Evropske unije, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Prizadevamo si čim bolj omejiti nevšečnosti zaradi tehničnih napak. Vendar so lahko nekateri podatki na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso popolnoma brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo vplivale na zagotavljanje naših storitev. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti za težave, ki nastanejo kot posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Ta izjava ne omejuje odgovornosti Urada za publikacije za dejanja v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njegove odgovornosti za dejanja, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov: splošne informacije

Če prek funkcije za pošiljanje sporočil pošljete elektronsko sporočilo v enega od namenskih poštnih predalov, povezanih s spletiščem, se vaši osebni podatki zbirajo zgolj v obsegu, ki je potreben za odgovor na vaše sporočilo, in uporabijo izključno v ta namen.

Če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo vašega elektronskega sporočila in osebnih podatkov, jih vključite v sporočilo.

Več informacij o tem je na voljo v ustrezni izjavi o varstvu osebnih podatkov:op.europa.eu/sl/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Podrobnejše informacije o varstvu vaših osebnih podatkov v zvezi s postopki obdelave

so na voljo v razdelkih v nadaljevanju.

Varstvo osebnih podatkov: registracija uporabnika spletišča TED

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavite svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Spodaj so navedene informacije v zvezi z obdelavo podatkov pri registraciji uporabnika spletišča TED, ki jo izvaja enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije Evropske unije.

Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije zbira in uporablja osebne podatke, ki jih vnesete ob registraciji na spletišču „Tenders Electronic Daily“ (ted.europa.eu).Uporabljate lahko naslednje napredne storitve:

 • dostop do celotne vsebine portala TED, vključno z arhivom
 • oblikovanje prilagojenih iskalnih profilov, ki ustrezajo vašim potrebam
 • prejemanje opomnikov po e-pošti na podlagi shranjenih iskalnih profilov
 • osebna nastavitev virov RSS za spletišča in bralnike RSS
 • možnost strojnega prevajanja za vsa obvestila

Urad za publikacije Evropske unije obdeluje tudi podatke v zvezi z izvajanjem natečajev ali tekmovanj.

Osebnih podatkov ne uporabljamo za avtomatizirano odločanje, vključno z oblikovanjem profilov.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca
 • s predložitvijo svojih podatkov pri ustvarjanju uporabniškega profila ali s sodelovanjem na natečaju/tekmovanju ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov za te namene

Dodatna pravna podlaga za obdelavo:

 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja
 • Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb
 • Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
 • Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
 • Sklep 2009/496/ES, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

Poleg tega je pravna podlaga za obdelavo zakonodaja, ki se uporablja za posamezna področja.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za izvedbo tega postopka obdelave enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

Obvezni podatki:

 • elektronski naslov
 • država
 • izbrani jezik

Neobvezni podatki: Ime in priimek; biografski podatki; kraj.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave teh podatkov, tj. dokler se dejavno uporabljajo. Po treh mesecih neaktivnosti boste prejeli elektronsko sporočilo, da bomo po 30 dneh nadaljnje neaktivnosti izbrisali vaš račun. Po teh 30 dneh neaktivnosti bo vaš račun samodejno izbrisan.

Pri natečajih bodo vaši osebni podatki izbrisani šest mesecev po koncu natečaja, razen če ste med zmagovalci. V tem primeru so vaši podatki lahko prikazani na portalu TED ali drugih spletiščih EU.

Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev. Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti na spletu, preprečevanje izgube in spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za njihovo obdelavo, in pooblaščeno osebje, vključno z osebjem pogodbenega izvajalca, na podlagi načela potrebe po seznanitvi. Osebje navedenih organov zavezujejo zakonsko določeni in po potrebi dodatni sporazumi o varovanju zaupnih podatkov.

Pogodbeni izvajalec, ki sodeluje pri obdelavi: ARHS Spikeseed S.A., 13, Boulevard du Jazz, 4370 Belvaux, Luxembourg, pogodba AO 10818 (do marca 2027).

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa in omejitve obdelave svojih osebnih podatkov. Kadar je primerno, imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(a).

Privolili ste, da osebne podatke posredujete v obdelavo enoti C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, tako da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku „Varstvo osebnih podatkov: kontaktni podatki“.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, to jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku Več informacij).

Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Dostop do registra: ec.europa.eu/dpo-register.

Ta postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00452.


Varstvo osebnih podatkov: obvestila TED

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavite svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Spodaj so navedene informacije v zvezi z obdelavo obvestil v zbirki podatkov TED, ki jo izvaja enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije Evropske unije.

Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: Enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije zbira in uporablja osebne in kontaktne podatke v zvezi z objavo javnih razpisov naročnikov (institucij, organov in agencij Evropske unije, javnih organov v državah članicah Evropske unije ali v nekaterih primerih tretjih držav) ter obvestila o oddaji javnih naročil uspešnim ponudnikom, in sicer skupaj s kontaktnimi podatki ponudnikov na spletišču Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu). Kontaktni podatki naročnikov in uspešnih ponudnikov se zahtevajo za pravilno izvedbo postopkov javnega naročanja in v nekaterih primerih vsebujejo osebne podatke. Kontaktne podatke po potrebi uporablja tudi služba TED za komuniciranje z naročniki, da naročnikom v vednost pošlje povezavo na objavljena obvestila.

Osebnih podatkov ne uporabljamo za avtomatizirano odločanje, vključno z oblikovanjem profilov.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije, ter
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Dodatna pravna podlaga za obdelavo:

 • Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1780 z dne 23. septembra 2019 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrazci)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja
 • Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb
 • Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
 • Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
 • Sklep 2009/496/ES, Euratom Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij z dne 26. junija 2009 o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije

Poleg tega je pravna podlaga za obdelavo zakonodaja, ki se uporablja za posamezna področja.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za izvedbo tega postopka obdelave enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije lahko zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

Obvestila o javnem naročilu:

 • kontaktna oseba (naziv delovnega mesta osebe ali ime in priimek)
 • službeni naslov
 • službeni elektronski naslov
 • uradno spletišče
 • službena telefonska številka
 • službena številka telefaksa
 • ime člana žirije ali udeleženca projektnega natečaja

Obvestila o oddaji javnega naročila:

 • ime pogodbenega izvajalca (subjekt ali v določenih primerih fizična oseba)
 • kontaktna oseba (naziv delovnega mesta osebe ali ime in priimek)
 • službeni naslov
 • službeni elektronski naslov
 • uradno spletišče
 • službena telefonska številka
 • službena številka telefaksa

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Enota C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave teh podatkov, tj. deset let na spletišču TED. Obvestila nato arhiviramo v notranjem arhivu, ki ni javno dostopen.

Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev. Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti na spletu, preprečevanje izgube in spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za njihovo obdelavo, in pooblaščeno osebje, vključno z osebjem pogodbenega izvajalca, na podlagi načela potrebe po seznanitvi. Osebje navedenih organov zavezujejo zakonsko določeni in po potrebi dodatni sporazumi o varovanju zaupnih podatkov.

Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa in omejitve obdelave svojih osebnih podatkov. Kadar je primerno, imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(a).

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku „Varstvo osebnih podatkov: kontaktni podatki“.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, to jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku Več informacij).

Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Dostop do registra: ec.europa.eu/dpo-register.

Ta postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00453.


Varstvo osebnih podatkov: kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov za postopke obdelave v zvezi z registracijo uporabnikov spletišča TED in obvestili TED
  • Za uveljavljanje svojih pravic iz Uredbe (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov – enoto C.3 za TED in javno naročanje EU pri Uradu za publikacije, info@publications.europa.eu.
 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji
  • Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov
  • Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).