Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Europejskie zamówienia publiczne

Rozwiązania z zakresu polityki

Polityka w dziedzinie europejskich zamówień publicznych jest opracowywana przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROWTH).

Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, u podstaw których leżą zasady przejrzystości, otwartej konkurencji i prawidłowego zarządzania procedurami, regulują zamówienia, których przewidywana wartość przekracza pewien określony próg. Ich celem jest zagwarantowanie rynku zamówień publicznych, który jest konkurencyjny, otwarty i dobrze uregulowany – co jest niezbędne do dobrego wykorzystania środków publicznych.

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Wszystkie zamówienia publiczne przekraczające określone progi wartości muszą być ogłaszane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Serii SDzienniku Urzędowym S lub Dz.U. S) i publikowane w całej Unii Europejskiej.

Dziennik Urzędowy S jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej i można z niego korzystać w witrynie internetowej TED. Dostęp do witryny TED jest bezpłatny.

Oprócz bieżących przetargów baza danych TED umożliwia dostęp do archiwów zawierających wydania serii S we wszystkich językach UE. Pojedynczy interfejs wyszukiwania pozwala użytkownikowi wprowadzać wiele kryteriów wyszukiwania, takich jak, m.in. dane geograficzne, rodzaj dokumentu, rodzaj zamówienia, słowa kluczowe.

Progi

Progi wartości zamówienia, powyżej których zaproszenie do składnia ofert musi być ogłoszone w całej Unii Europejskiej, ustanowione są w dyrektywach UE. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące rodzaju zamówienia, wartości zamówienia (progu) i odpowiednich dyrektyw UE.

Rodzaj zamówienia Próg
Zamówienia publiczne na roboty budowlane 5 538 000 EUR
Zamówienia publiczne na usługi 143 000 EUR
Zamówienia publiczne na dostawy 143 000 EUR
Wszystkie inne dostawy i usługi w sektorach gospodarki wodnej, energetyki i transportu 443 000 EUR

 

Więcej szczegółowych informacji na temat progów wartości można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Co jest publikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej?

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia składa się z kilku etapów. W zależności od podstawy prawnej i rodzaju procedury w internetowej wersji Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) publikowane jest co najmniej jedno zawiadomienie (ogłoszenie).

Najczęściej stosowane procedury obejmują ogłoszenie o konkursie, które informuje potencjalnych oferentów o rodzaju procedury i sposobie jej przeprowadzenia, oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Jest w nim ogłoszony wynik procedury, np. którzy dostawcy podpisali umowę z nabywcą publicznym. Inne rodzaje ogłoszeń obejmują ogłoszenia planowane, wstępne ogłoszenia o bezpośrednim udzieleniu zamówienia, ogłoszenia modyfikacji umowy, a także zmiany we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach.

Swoje ogłoszenia w TED publikują różni nabywcy publiczni, w tym organy centralne, regionalne, lokalne i międzynarodowe, a także inne podmioty, przedsiębiorstwa publiczne i organizacje kontrolowane lub dotowane przez te organy.

Każdego roku organy publiczne w UE publikują zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości około 815 mld euro, a każdego dnia roboczego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego publikowanych jest ponad 3000 zaproszeń do składania ofert, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia itp.

Ogłoszenia opublikowane w serwisie TED mają poniżej wymienione podstawy prawne i pochodzą z następujących sektorów:

 • zamówienia ogólne na roboty budowlane, dostawy i usługi (dyrektywa 2014/24/UE)
 • zamówienia przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dyrektywa 2014/25/UE)
 • udzielanie koncesji (dyrektywa 2014/23/UE)
 • udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dyrektywa 2009/81/WE)
 • usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (rozporządzenie (WE) 1370/2007)
 • zamówienia z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) (decyzja 94/1/WE, EWWiS) oraz ze Szwajcarii (decyzja 2002/309/WE, Euratom)
 • zamówienia z krajów kandydujących do UE
 • zamówienia instytucji UE (rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (decyzja (UE) 2016/245)
 • zamówienia Europejskiego Funduszu Rozwoju i dotyczące pomocy zewnętrznej
 • projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)
 • ogłoszenia dotyczące spółek europejskich (rozporządzenie (WE) nr 2157/2001), spółdzielni europejskich (rozporządzenie (WE) nr 1435/2003) i europejskich ugrupowań interesów gospodarczych (rozporządzenie (EWG) nr 2137/85).

Pozostałe przepisy, których wdrażanie jest monitorowane z wykorzystaniem ogłoszeń o zamówieniach, to np. dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów (2009/33/WE), rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych (2022/2560), rozporządzenie w sprawie Instrumentu Zamówień Międzynarodowych (2022/1031) oraz dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2023/1791).

Uwaga!

Od 1 stycznia 2021 r. instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z Wielkiej Brytanii nie mogą już publikować ogłoszeń o zamówieniach publicznych w serwisie TED, ponieważ przepisy unijne dotyczące zamówień publicznych nie mają już zastosowania do Wielkiej Brytanii ani nie obowiązują już w Wielkiej Brytanii.

Ogłoszenia powiązane z ogłoszeniami o zamówieniach, które zostały opublikowane do 31 grudnia 2020 r., będą nadal publikowane w serwisie TED, ponieważ instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z Wielkiej Brytanii muszą nadal stosować prawo unijne do toczących się postępowań. W związku z tym instytucje te i podmioty muszą przesyłać do TED powiązane ogłoszenia (np. sprostowania, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o zmianie zamówienia).