Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Reachtaíocht agus naisc úsáideacha

AE: Beartas maidir le Soláthar Poiblí
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_ga
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Ardán Pobail na gCeannaitheoirí Poiblí
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

An Margadh Eorpach Aonair: Soláthar poiblí
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

An Tascfhórsa um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_ga

An Clár don Eoraip Dhigiteach
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Tairseach FMBanna: rochtain ar eolas a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa
https://ec.europa.eu/growth/smes_ga

Solvit: Córas Fadhbréitigh an Mhargaidh Inmheánaigh
ec.europa.eu/solvit/index_ga.htm

An Eoraip Agatsa – Gnó: chun gnó idir cuideachtaí a dhéanamh i dtír eile.
europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

e-CERTIS: doiciméid / deimhnithe a bhaineann leis an soláthar idirnáisiúnta
Soláthraíonn e-CERTIS eolas mionsonraithe maidir leis na deimhnithe agus na doiciméid a theastaíonn de ghnáth le haghaidh soláthair sna Ballstáit éagsúla. Is ar chleachtóirí náisiúnta atáthar ag díriú. Cabhraíonn sé le hoibreoirí eacnamaíocha, agus iad ag ullmhú tairisceana, doiciméid a aithint lena gcomhlíontar an fhianaise a theastaíonn le haghaidh glao ar thairiscintí i dtír eile. Cabhraíonn sé le húdaráis dámhachtana, agus iad ag fáil tairiscintí, foirmeacha arna gcur isteach ag tairgeoirí eachtracha a aithint agus an t-ábhar i bhfoirmeacha ó thíortha comhpháirtíochta a chur i gcoibhneas lena gcoibhéisí áitiúla.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: An Coiste Eorpach um Chaighdeánú, a chuireann le spriocanna an Aontais Eorpaigh agus an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch a bhuí le caighdeáin theicniúla dheonacha lena gcuirtear an tsaorthrádáil, sábháilteacht oibrithe agus tomhaltóirí, idir-inoibritheacht líonraí, cosaint an chomhshaoil, saothrú clár taighde agus forbartha, agus an soláthar poiblí chun cinn.
https://www.cencenelec.eu/

Seimineáir faoin Soláthar Poiblí Eorpach ón Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí
https://www.eipa.eu/courses/ 

An Tairseach ‘Maoiniú agus Tairiscintí’
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

An Líonra Fiontar Eorpach
Cuireann an Líonra Fiontar Eorpach comhairle agus tacaíocht ar FBManna maidir le nuálaíocht agus le fás idirnáisiúnta. Tá níos mó ná 500 eagraíocht chomhpháirtíochta aige san Aontas Eorpach agus sa domhan mór. I measc na seirbhísí a chuireann comhpháirtithe an Líonra ar fáil i dtíortha AE-27 tá eolas agus comhairle le haghaidh FBManna faoi rialacha soláthair phoiblí, seirbhísí eolais/foláirimh faoi dheiseanna chun tairiscintí a dhéanamh agus seirbhísí comhpháirtíochta idirnáisiúnta. Is saor in aisce a chuirtear ar fáil iad.