Oficiálne webové stránky Európskej únie

Ontológia elektronického obstarávania

Kto používa ontológiu elektronického obstarávania?

Ontológia elektronického obstarávania je verejne dostupná používateľom, napr. vývojárom informačných systémov alebo analytikom údajov, ktorí chcú spracúvať alebo využívať údaje o verejnom obstarávaní.

Na čo slúži?

Ontológia elektronického obstarávania, ktorú vyvinul a spravuje Úrad pre publikácie, zachováva konzistentnosť pojmov, definícií a vzťahov v oblasti údajov o verejnom obstarávaní. Zabezpečuje, aby všetky subjekty spracúvajúce údaje o verejnom obstarávaní používali tieto pojmy, definície a vzťahy konzistentne.

Aké výhody prináša?

Ontológia elektronického obstarávania poskytuje formálny sémantický základ na tvorbu a opakované použitie prepojených otvorených údajov v doméne verejného obstarávania EÚ. Názvy pojmov a ich vzájomné vzťahy sú jasne vymedzené tak, aby údaje o obstarávaní boli koherentné z hľadiska významu, t. j. z hľadiska uplatňovania a výkladu, v každej z týchto fáz používania údajov: tvorba, analýza, podávanie správ a rozhodovanie.

Nákupcovia a dodávatelia, ktorí používajú túto normu, majú prínos zo zjednodušenej a rýchlejšej výmeny údajov. Poskytovatelia služieb v súkromnom alebo verejnom sektore, ktorí zakladajú svoje služby na ontológii elektronického obstarávania, zlepšujú svoje služby pre používateľov tým, že uľahčujú výmenu údajov na úrovni členských štátov.

Prečo používať túto službu Úradu pre publikácie?

Hoci niektoré členské štáty môžu poskytovať ontológie na použitie na vnútroštátnej úrovni, na európskej úrovni neexistujú žiadne iné alebo konkurenčné normy.

Existujú nejaké predpoklady alebo obmedzenia?

Tieto normy sú nezávislé od platformy, čo znamená, že neexistujú žiadne osobitné predpoklady alebo obmedzenia na ich používanie.

Ako môžem používať ontológiu elektronického obstarávania?

Ontológia elektronického obstarávania, ktorú vypracoval Úrad pre publikácie, je verejne dostupná na stránke GitHub. Viac informácií o prístupe k týmto normám a ich používaní nájdete na našej stránke obsahujúcej dokumenty: docs.ted.europa.eu.

V prípade otázok kontaktujte: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kto túto službu spravuje?

Ontológiu elektronického obstarávania spravuje Úrad pre publikácie EK.