Oficiálne webové stránky Európskej únie

Vyhlásenie o prístupnosti webových stránok portálu TED

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2023

Úvod

Úrad pre publikácie sa zaviazal sprístupniť webové stránky TED v súlade so smernicou 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. Prístupnosť je jadrom nášho dizajnu a dodržiavame zásady univerzálneho dizajnu. Zabezpečuje sa tým, že všetci naši používatelia si môžu ľahko prezerať naše webové sídla a používať ich bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
Pracujeme na tom, aby boli naše stránky a dokumenty prístupné všetkým používateľom. Patria medzi nich používatelia so zrakovými, sluchovými, s kognitívnymi alebo telesnými poruchami. Naše webové stránky sú prístupné z rôznych zariadení, ako sú stolové počítače, notebooky a mobilné zariadenia.

Prístupnosť webového sídla vychádza zo 4 zásad:

 • vnímateľnosť – informácie a používateľské rozhranie sa používateľom sprístupňujú spôsobmi, ktoré sú schopní vnímať;
 • ovládateľnosť – obrazovky, ovládacie prvky (napr. tlačidlá, začiarkavacie políčka) a navigácia webových stránok sú ovládateľné;
 • zrozumiteľnosť – pokyny na používanie a fungovanie používateľského rozhrania musia byť zrozumiteľné;
 • robustnosť – webový obsah sa musí zobrazovať v rôznych prehliadačoch a na rôznych zariadeniach vrátane asistenčných technológií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo TED:
stránky ted.europa.eu
a jej podstránok:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Ako zabezpečujeme súlad

 • Spĺňame minimálne požiadavky normy WCAG 2.1 na úrovni zhody AA. V prípade konkrétnych položiek sa to môže líšiť, ak existujú opodstatnené technické alebo praktické dôvody.
 • Uverejňujeme toto online vyhlásenie o prístupnosti.
 • Robíme všetko pre to, aby sa s nami používatelia mohli ľahko kontaktovať a oznamovať nám problémy s prístupnosťou.
 • Do všetkým zmlúv s poskytovateľmi služieb na vývoj webových stránok a tvorbu publikácií zahŕňame doložky o zaručení prístupnosti.
 • Prostredníctvom interných a externých zdrojov vykonávame audity prístupnosti.

Stav súladu

Naše webové stránky sú čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s usmerneniami k prístupnosti obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Neprístupný obsah“.
Tieto webové stránky boli naposledy testované 14. novembra 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo vypracované 14. novembra 2023.
Vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webových stránok TED sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webových stránok TED:

 1. Niektoré textové a interaktívne prvky nemusia mať dostatočný farebný kontrast, v dôsledku čoho nemusia byť dostatočne viditeľné.
 2. Niektoré interaktívne prvky, ako sú tlačidlá a odkazy, nemajú viditeľný ukazovateľ zamerania, čo znamená, že je ťažké zistiť, kedy možno tieto prvky ovládať klávesnicou.
 3. Niektoré obrázky nemusia mať vždy alternatívny prvok (text opisujúci obrázok, ktorý je viditeľný len pre čítačky obrazovky) alebo nemusia byť náležite prezentované.
 4. Niektoré prvky nemusia mať text viditeľný pre čítačky obrazovky alebo ho môže čítačka obrazovky interpretovať nesprávne.
 5. Nie všetky prvky na stránke sú prístupné len pomocou klávesnice.

Zdroje

Spätná väzba a kontaktné údaje

Kontaktujte nás a nahláste nám problémy s prístupnosťou/predložte návrhy.
Vyjadrite sa čo najjasnejšie a najpodrobnejšie, aby sme problému porozumeli.
Uveďte aj svoje kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli čo najrýchlejšie skontaktovať.