Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποστολή ηλεκτρονικών προκηρύξεων

Αποστολή προκηρύξεων συμβάσεων προς δημοσίευση στον ιστότοπο TED

Οι δημόσιες αρχές που πρέπει ή επιθυμούν να δημοσιεύσουν ανακοινώσεις στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας στον ιστότοπο TED έχουν τη δυνατότητα επιλογής των μεθόδων υποβολής των εντύπων τους, οι οποίες μπορεί να εξαρτώνται από την εθνική νομοθεσία.

Οι eSenders είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που ενεργούν ως ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών για την υποβολή προκηρύξεων συμβάσεων στον απαιτούμενο μορφότυπο XML στη διεπαφή δεδομένων της TED (TED API της εφαρμογής eNotices2). Οι eSenders παρέχουν στους αγοραστές την εφαρμογή και τα ηλεκτρονικά έντυπα προς συμπλήρωση και υποβολή, τα οποία συχνά προσαρμόζονται στις εθνικές ανάγκες ή ενσωματώνονται σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

Οι eSenders είναι συνήθως οι εθνικές επίσημες εφημερίδες, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που ενεργούν για λογαριασμό των αγοραστών και οι προγραμματιστές του λογισμικού eProcurement. Σε ορισμένα κράτη μέλη όλες οι προκηρύξεις για τη χώρα αποστέλλονται από οργανισμό της κεντρικής κυβέρνησης με νομική εντολή· σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν διάφοροι δημόσιοι ή εμπορικοί πάροχοι υπηρεσιών.

Σε χώρες όπου δεν υπάρχει eSender ή όπου ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του, η Υπηρεσία Εκδόσεων παρέχει τη διαδικτυακή εφαρμογή eNotices2 που επιτρέπει την επικύρωση και την υποβολή προκηρύξεων με τη μορφή ηλεκτρονικών εντύπων που είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο του 2022.

Η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής eNotices2 εξαρτάται από την αποδοχή των όρων χρήσης της. Η εφαρμογή εφαρμόζει ορισμένους κανόνες επιχειρηματικής και τεχνικής επικύρωσης στις προκηρύξεις συμβάσεων, αλλά αποτελεί ευθύνη των αγοραστών του δημόσιου τομέα να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των προκηρύξεων είναι ορθό και ότι συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η υποβολή των προηγούμενων τυποποιημένων εντύπων έκλεισε για τα κράτη μέλη τον Ιανουάριο του 2024.

Πώς να γίνετε eSender της TED

Προκείμενου να καταστεί ένας οργανισμός eSender της TED, πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει την επιχειρηματική και τεχνική ικανότητα να στηρίζει τους πελάτες του ώστε να συλλέγουν και να αποστέλλουν έγκυρες προκηρύξεις συμβάσεων προς δημοσίευση στον ιστότοπο TED.

Οι eSenders χρησιμοποιούν τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών TED API της eNotices2 για την επικύρωση, την υποβολή και την αναζήτηση των προκηρύξεών τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα API του ιστότοπου TED Developer Docs.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα ηλεκτρονικά έντυπα περιγράφονται στη δέσμη εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού «Software Development Kit» στον ιστότοπο TED Developer Docs. Τα στοιχεία SDK στο GitHub μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τις ομάδες ανάπτυξης eSender.

Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία προεπιλογής για να καταστεί κανείς eSender, αλλά πρέπει να είναι εξοικειωμένος και να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών δημοσίευσης της TED.