Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Ποιος χρησιμοποιεί το ΕΕΕΣ-ΜΑΔ;

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης — Μοντέλο Ανταλλαγής Δεδομένων (στο εξής: ΕΕΕΣ-ΜΑΔ) είναι διαθέσιμο σε προγραμματιστές συστημάτων πληροφοριών που επιθυμούν να αναπτύξουν μια υπηρεσία ΕΕΕΣ για την ανταλλαγή ή την κατανάλωση δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σε τι χρησιμεύει;

Το ΕΕΕΣ-ΜΑΔ, το οποίο ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων, καθοδηγεί τους προγραμματιστές στην παραγωγή υπηρεσιών διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που συμμορφώνονται με τους αναγκαίους νόμους και οδηγίες που επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει;

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ένα ηλεκτρονικό έντυπο που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές της ΕΕ (αγοραστές) και οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των προμηθευτών και παρόχων. Καλύπτει τα κριτήρια επιλογής και τους λόγους αποκλεισμού για οντότητες που προτείνουν την παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Ο αγοραστής παρέχει τα κριτήρια και ο προμηθευτής αποδεικνύει την επιλεξιμότητα απαντώντας σε αυτά. Αυτό επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και διοικητικής προσπάθειας.

Οι αγοραστές και οι προμηθευτές που χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο επωφελούνται από μια απλουστευμένη και ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αναπτύσσουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΕΕΣ-ΜΑΔ, εμπλουτίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τους διευκολύνοντας τις εν λόγω ανταλλαγές σε επίπεδο κρατών μελών.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Εκδόσεων για την υπηρεσία αυτή;

Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να παρέχουν πρόσθετα μοντέλα για χρήση σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχουν εναλλακτικά ή ανταγωνιστικά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπάρχουν προϋποθέσεις ή περιορισμοί;

Τα πρότυπα αυτά λειτουργούν ανεξάρτητα από τις πλατφόρμες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή περιορισμοί για τη χρήση τους.

Πώς μπορώ να ζητήσω αυτή την υπηρεσία;

Το ΕΕΕΣ-ΜΑΔ, που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων, είναι διαθέσιμο στο GitHub. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης αυτών των προτύπων μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό μας τόπο τεκμηρίωσης στη διεύθυνση docs.ted.europa.eu

Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Ποιος διατηρεί αυτή την υπηρεσία;

Το ΕΕΕΣ-ΜΑΔ διατηρείται από την Υπηρεσία Εκδόσεων.