Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 124939-2019

18/03/2019    S54

Magyarország-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások

2019/S 054-124939

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mányoki Bernadett
E-mail: manyoki.bernadett@spabudapest.hu
Telefon: +36 14524571
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266882019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266882019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyugdíjasok toborzása és foglalkoztatása

Hivatkozási szám: EKR000266882019
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés nyugdíjasok toborzására és foglalkoztatására

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői (szerződéstervezet szerint)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés alapján nyugdíjas munkaerő foglalkoztatása 50 000 munkaóra keretében az alábbiak szerint:

Az Ajánlatkérő kezelésében lévő fürdőkben/strandfürdőkben (a továbbiakban: Fürdő):

— 8 fő vízicsúszda-kezelő (a munkakör betöltéséhez a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás szükséges),

— 4 fő fürdősegédmunkás (pl.: takarító, öltözőkezelő, kölcsönzői segédmunkás),

— 6 fő pénztáros (a munkakör betöltéséhez középfokú végzettség szükséges),

— 2 fő kertészeti segédmunkás,

— 2 fő fürdő házirend felügyelő

Munkakörök a 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás keretében közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő ellátása az Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a megadott munkakörökre előírt szakemberek számát a szerződés teljesítése során a megrendelőben rögzíti az adott időszakra vonatkozóan.

Ajánlatkérő 35 000 munkaóra lehívására vállal kötelezettséget.

Jelen eljárás keretösszege nettó 100 000 000,- forint.

A II. 2.5) pontban megadott ár kritérium az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: (munkabér+szolgáltatási díj = nettó ... Ft/fő/óra)

1.1 Vízicsúszda-kezelő (súlyszám: 30) nettó ... Ft/fő/óra

1.2 Pénztáros (súlyszám: 20) nettó ... Ft/fő/óra

1.3 Fürdősegédmunkás (súlyszám: 5) nettó ... Ft/fő/óra

1.4 Kertészeti segédmunkás (súlyszám: 5) nettó ... Ft/fő/óra

1.5 Házirend felügyelő (súlyszám: 5) nettó ... Ft/fő/óra

1.6. Közvetített munkaerő munkaviszonyban való foglalkoztatása (minimum nettó 10 000,- Ft, maximum nettó 250 000,- Ft) (súlyszám: 15) nettó ... Ft/fő

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakember pénztáros szakmai tapasztalatának időtartama hónapokban (min. 0 hónap - max. 24 hónap) egész hónapban megadva / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő döntése alapján a szerződés egy alkalommal változatlan feltételekkel meghosszabbítható a keretösszeg erejéig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő opcióként rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevőnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy ajánlatkérő a közvetített munkaerőt munkaviszonyban foglalkoztassa. Amennyiben a közvetített munkaerőt Ajánlatkérő alkalmazásba veszi, mint saját munkavállaló, köteles a munkavállaló 3 hónapos próbaidejének lejárta után a nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatban megajánlott (1.6. nettó ajánlati ár értékelési szempont) közvetítői díjat fizetni az adott munkavállaló után.

Ajánlatkérő a II.2.4. pontban előírt 50 000 munkaóra felhasználására nem kötelezett. Ajánlatkérő az 50 000 munkaóra 70 %-ának (35 000 munkaóra) lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására egyoldalúan jogosult, de az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget. A jelen szerződés automatikusan megszűnik a keretösszeg kimerülésével. Az opcionális mennyiség teljesítésére a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII.tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő (adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) esetében is) ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára Kr. előírja.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltakra, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bekezdésre és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben a P/1 alkalmassági követelménynek való megfelelést AT a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben be kell nyújtania az erre vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző 3 üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem érte el összesen az 50 000 000,- Ft-ot.

Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha a közbeszerzés tárgyából (2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés) keretében származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele működésének ideje alatt nem éri el a nettó 20 000 000,-Ft-ot.

„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az AK a formanyomtatvány IV. rész α „alfa” szakasz megfelelő kitöltését kéri. Azonban az M/2. alk. követelmény esetében kéri megjelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, egyebekben nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az EEKD-t a Kr. 5-7. § alapján kell kitölteni.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)-nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. § (3) bek.-re, 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

M/1. AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben teljesített (de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolg. megrendelések vehetők figyelembe) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti 2006. évi X. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés) tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a KR21.§(3) bek. a) pontja alapján az alk. minimumköv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22.§(1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat v. igazolás benyújtásával.

AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye

— a szerződést kötő másik fél neve és székhelye

— a szolg. tárgya

— a szolg. mennyisége

— nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése (az előző pont folytatása a karakterkorlát okán):

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. §(5)bek-re, a Kbt. 140.§(9) és 65.§ (7) és (9)bek.-re.

AK felhívja a figyelmet, hogy az alk. követelményt kizárólag közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjasok által történő a szövetkezetekről szóló 2006.évi X. törvény 29. § (1) bek. szerinti külső szolgáltatás nyújtása (közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszonyban álló nyugdíjas munkaerő közvetítés)) teljesítéséből származó referenciával igazolhatja, egyéb tárgyból (pl. munkaerő kölcsönzés) származó referenciával az alk. köv. nem igazolható.

M/2.) (M/2.1. és M/2.2.) AT csatolja a 321/2015.Kr. 21.§(3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok (Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén):

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A Kbt.65.§(9) bek. irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített minimum 5 fő nyugdíjas külső szolgáltatás keretében való foglalkoztatásról szóló, a 321/2015. Korm. Rend. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával/referenciákkal.

„Külső szolgáltatás nyújtása” alatt a 2006. évi X. tv. 29. § (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is igazolható.

M/2.1.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt vízicsúszda-kezelő szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik a vízicsúszda-kezelő feladat ellátásához szükséges, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdésének megfelelő tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással.

M/2.2.) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan teljesítésbe bevonni kívánt pénztáros szakember szövetkezeti taggal, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes AT a Kbt.135. § (1), (5) és (6) bekezdésben foglaltak szerint az igazolt teljesítések után havonta jogosult számlázásra a szerződésben foglalt feltételekkel, a Kbt. és a Ptk.6:130. §(1)-(2) bekezdés szerint. AK az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti. AK késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó. AK előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.

A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett nyugdíjasra (munkakörre) vonatkozó nettó ajánlati ár 20 %-a/óra/fő.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett nyugdíjasra (munkakörre) vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a/óra/fő.

A szerződés meghiúsulása esetén a fel nem használt keretösszeg 30 %-a.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/04/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/04/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. és EKR. rend. 15-17. §-a.

Az ajánlatokat elektronikusan az EKR-en keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig. A bontás az EKR-ben történik az ajánlattételi határidő után kettő órával. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:

— felolvasólap - az elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

— nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges tartalommal is) (meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat)

— nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint

— ártáblázat (pdf és excel)

— egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

— ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája

— ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

— 2. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajza és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

Adott esetben az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:

— közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás

— meghatalmazás — amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás

— kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)

— nyilatkozat felelős fordításról

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás

— a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok:

— nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokról

— nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— P/1 alkalmassági követelmény igazolása (ha ajánlattevő a P/1. alkalmassági követelményt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel kívánja igazolni, abban az esetben: nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről)

— M/1 alkalmassági követelmény igazolása — referenciaigazolás(ok)

— M/2.1. és M.2.2. alkalmassági követelmény igazolása

— szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozatai

— szakemberek képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok

3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § – 13. §-val összhangban.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet s Kbt. 56. §-a szerint az EKR rendszeren keresztül.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

Folyt.: felhívás VI.4.3

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3) További információk folytatás (karakterkorlát okán):

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

9. IV.2.6. pont: ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

10. Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

11. Ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány [Kbt.76.§(2)bek.c)pont].

A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

Értékelési módszertan:

1. résszempont: Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 21.12.2016..) 1. számú melléklet A.1. ba) pontja, fordított arányosítás módszere alapján jár el nettó ajánlati ár megajánlásakor.

2. résszempont: egyenes arányosítás

2. részszempont: Párhuzamos időtartamú tapasztalatokat AK kizárólag egyszer veszi figyelembe. Amennyiben AT egy pozícióra (M/2.2.) több szakembert mutat be alkalmasság körében, abban az esetben AK a legtöbb tapasztalattal rendelkező szakember tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során. Kérjük, az értékelési szempont ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat (önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat) az ajánlatban csatolni.

12. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF. Befizetés helye, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11713005-20352457. Az ajánlati biztosíték teljesíthető: átutalással, az ajánlatkérő bankszámlaszámára: OTP Bank Nyrt. 11713005-20352457, az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Teljesíthető továbbá az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos a végleges ajánlat benyújtásának határidejével.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt, a kötöttség lejárta napján 24:00 óráig érvényesnek kell lennie. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a kötöttség lejárta munkaszüneti napra esik, úgy az ajánlati biztosítéknak a következő munkanap 24:00 óráig kell érvényesnek lenni a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján.

13. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

14. FAKSZ: dr. Mányoki Bernadett, lajstromszám: 01107

15. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz. dok-k tartalmazzák.

16. AK él a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel.

17. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. AK a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Felhívjuk AT figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal.

18. Az AF-ben meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/03/2019