Építési beruházás - 12972-2018

12/01/2018    S8

Magyarország-Budapest: Közút építése

2018/S 008-012972

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei(73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei(73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 26 311 716 442.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizáltüzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m széles burkolat,26,60 m sz. korona),

— meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 m sz.burkolat, ~13,80 m sz. korona),

— Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út),

— Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119. j.út, 3122. j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak 11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204),

— Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése),amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m,

— Üzemi Hírközlési Központ telepítése,

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével),

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben,

— Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése,

— A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata,

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedélybeszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése,

— Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4 elválási csomópont).

Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra valóbontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre valóbontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövidépítési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, projektvezetővel mindenben egyenértékűprojektvezető helyettes (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.1 vagy M.2.2. pontot igazoló szakember, rész vett egyszerű és/vagy komplexpihenőhely építésében (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember, részt vett hídfelújítás tárgyú projektben (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesítettCO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 154-318606
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201204
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23 500 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 311 716 442.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:tervezési feladatok, felelős műszaki vezetés, kezelői lehatárolás terve, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek készítése, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról, fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás,)régészeti szakfelügyelet, szakfelügyeletek, geodézia, környezetvédelmi monitoring rendszer, ideiglenes forgalomterelés, tervezés, engedélyeztetés, ideiglenes forgalomterelés, építés, bontás, biztosítékok és biztosítások, hírközlővezetékek, üzemi hírközlés kiváltásának, meglévő áthelyezésének védelembe helyezésének, építésének egyes részfeladatai, térvilágítás építés, védelembehelyezés egyes részei, villamosvezetékek, bontásának, védelembe helyezésének, építésének egyes részfeladatai, térvilágítás építés, védelembe helyezés egyes részei,, vízellátó vezetékek védelembe helyezésének építésének egyes részfeladatai, szennyvízcsatorna hálózat építésének egyes részfeladatai. gázvezetékek bontásának, építésének, védelembe helyezésének kiváltásnak egyes részfeladatai, irtási munkák egyes részei, előkészítő és földmunkák egyes részei, útépítés és egyéb pályaszerkezet építés egyes részfeladati, szegélyépítési munkák egyes részei, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésnek egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladati, térkő és burkolatépítés, közművezetékek, híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai, magasépítési munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei.

Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03.

Ajánlattevők:

Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03.

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium.

Dömper Kft.

H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2.

10229105-2-11.

Subterra - Raab Kft.

H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

24824040-2-08.

Közös ajánlattevők.

Colas Közlekedésépítő Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73 26090575-2-43.

Colas Hungária Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73 14811573-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2018