Szolgáltatások - 167616-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2018/S 075-167616

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Nemzeti azonosító szám: AK08073
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tamás főosztályvezető
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125788
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nav.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EBO-197/2017.
II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 841 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest, ajánlatkérő székhelye/telephelye vagy nyertes ajánlattevő székhelye/telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AK-nél előreláthatólag évente kb. 50-60 db, azaz a 3+1 év alatt kb. 200-240 db a Kbt. II. része szerinti,köz. értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 40-50 db, azaz a 3+1 év alatt kb. 160-200 db a Kbt. III. része szerinti, köz. értékhatárt el nem érő értékű közbesz. elj., valamint 150-160 db, azaz a 3+1 év alatt kb. 600-640 db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj. kerül lefolytatásra, évente összesen nettó 35-50 000 000 000 HUF értékben.

AK-nél előreláthatólag a NAV 2.0 Projekt keretében összesen 70-100 db a Kbt. II. része szerinti köz.értékhatárt elérő/meghaladó értékű közbesz. elj., 10-20 db a Kbt. III. része szerinti köz. értékhatárt el nemérő értékű közbesz. elj., valamint 50-70 db központosított közbesz. rendszerben lebonyolítandó elj. kerül lefolytatásra jelen elj. eredményeként megkötendő szerz. időtartama alatt összesen előreláthatólag nettó 80-110000 000 000 HUF értékben. (NAV 2.0-ra vonatkozó inf. lsd. KD 30-38 o.).

Várhatóan évente összesen 5-6 db, azaz a 3+1 év alatt kb. 20-24 db spec. (minősített adatot, ország alapvető bizt., nemzetbizt. érdeket érintő stb.) besz. elj. lefolytatása várható.

Várható jogorvoslati elj.-k lefolytatása tekintetében tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt 3 évben összesen 14 db jogorvoslati elj. volt az ajánlatkérőt érintően.

Megbízási szerződés keretében közbesz. tanácsadás és felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói feladatok ellátása az alábbiak és a KD-ban szereplő részletes feladatleírás szerint. Nyertes ajánlattevő feladata a közbesz. elj.-k teljes körű lebonyolítása, közbesz. tanácsadás és a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadói tevékenység ellátása, ennek keretében különösen:

— közreműködés a közbesz. terv összeállításában, esetleges módosításának előkészítésében, javaslattétel a Megbízó közbesz. tervében meghatározott eljárástípus változtatására, esetleg elj.-k összevont (részajánlattétel lehetőségének biztosítása mellett történő) lefolytatására,

— tanácsadás az elj.-k időbeli ütemezésének összeállításához, az elj.-k jogszerűségének felügyelete, szakmai tanácsadás az elj. fajtájának kiválasztása során,

— az elj.-t megindító felhívás és közbesz. dokumentumok tervezetének elkészítése (bírálati részszempontok indokolással alátámasztott meghatározása, alkalmassági szempontok kidolgozása),

— a közbesz. dokumentumok részét képező szerződéstervezet elkészítése ügyvéd szakember bevonásával,

— műszaki leírás/dokumentáció közbesz.-jogi szempontú felülvizsgálata,

— a műszaki leírás közbesz., jogi szempontú ellenőrzésén túl annak műszaki szempontú ellenőrzése, a műszaki leírás összeállításában való közreműködés,

— a közbesz. eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények közzététele iránti kérelem elkészítése, a hirdetményfeladása, az előzetes hirdetményellenőrzés során kibocsátott hp. felhívásban foglaltak teljesítése, a hp.összeállítása,

— kieg. táj. -Megbízóval történő egyeztetést követően történő- összeállítása és kiküldése,

— közreműködés helyszíni bejárás vagy konzultáció megszervezésében, jegyzőkönyv készítése, kiküldése,

— közreműködés az ajánlatok bontásánál, jegyzőkönyv készítése és kiküldése,

— részvétel a közbesz. elj. során folytatott tárgyalásokon jegyzőkönyv készítése, kiküldése,

— részvétel a bírálóbizottság munkájában, az ülésekről jegyzőkönyv készítése,

— az ajánlatok/részvételi jelentkezések közbesz. szempontú bírálata és értékelése, a felmerülő elj.cselekményekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, kiküldése,

— a döntéshozó elé terjesztendő dokumentumok (döntési javaslat, összegezés) összeállítása,

— összegezés összeállítása és kiküldése;jogorvoslati elj. esetén képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

Továbbá nyertes ajánlattevő feladata AK erre vonatkozó eseti megrendelése alapján a műszaki leírás közbesz., jogi és műszaki szempontú ellenőrzése, összeállításában való közreműködés és egyéb, azátalánydíjas elszámolás szerinti szerződéses feladatok körébe nem tartozó közbesz. tan. feladatok ellátása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlatkérői oldal számára teljesített közbesz. tanácsadói tapasztalattal rendelkező,az M.2.1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakembereken felül megajánlott szakemberektapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattételi határidő lejártakor a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti FAKSZnévjegyzékben szereplő szakemberek száma az M2.2 alkalmassági követelményként meghatározott 4 főnfelül / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. alkalmassági minimumkövetelményen felül a jogi szakvizsgával rendelkezőszakemberek száma / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja a jogot évi legfeljebb 500 szakértői óra lehívására eseti megbízási feladatként. Az eseti megrendelések különösen állásfoglalások készítésére terjednek ki Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az 500 szakértői óra keretértékként értelmezendő, ami nem jár megrendelési kötelezettséggel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlati ár (súlyszám: 60) értékelési szempont az alábbi alszempontokból tevődik össze:

Havi nettó megbízási díj (HUF) (súlyszám: 50).

Tanácsadói óradíj eseti megbízások esetére (HUF/óra) (súlyszám: 10).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 230-479651
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: EBO-197/2017.
Elnevezés:

Megbízási szerződés keretében közbeszerzési tanácsadás és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +361 7888931
Fax: +361 7896943
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 345 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 841 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Közbeszerzési tanácsadás, jogi szaktanácsadás közbeszerzési eljárások lebonyolítása során, ügyvédi tevékenység ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő alvállalkozókat von be a teljesítésbe:

Lak Vilmos e.v.: 60670489-2-33.

Dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs ügyvéd: 54872462-1-42.

Dr. Prukner Zoltán e.v.:26087937-2-41.

Dr. Zolnai Krisztina ügyvéd: 50066809-2-41.

Dr. Halászi Ügyvédi Iroda: 18840265-2-16.

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1.) „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.; 26087937-2-41)

2.)Közös ajánlattevő neve: Juratio Zrt. (konzorciumvezető) (1031 Budapest, Monostori út 34.; 24090579-2-41)

Közös ajánlattevő neve: Equinox Tender Kft. (konzorciumi tag) (1031 Budapest, Záhony utca 7.; 23140949-2-41).

Közös ajánlattevő neve: Laczkó Ügyvédi Iroda (konzorciumi tag) (1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9.; 18512977-2-41).

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Közös ajánlattevő neve: JURATIO Zrt. (1031 Budapest, Monostori út 34.; 24090579-2-41).

Közös ajánlattevő neve: Equinox Tender Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; 23140949-2-41).

Közös ajánlattevő neve: Laczkó Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9.; 18512977-2-41).

Az ajánlat érvénytelenségének oka: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont, azaz egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018