Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 2261-2018

04/01/2018    S2

Magyarország-Budapest: Légiforgalom-irányító berendezések

2018/S 002-002261

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK03208
Postai cím: Igló utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934457
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koppándi Dániel
E-mail: hc@szilioffice.hu
Telefon: +36 17938115
Fax: +36 17938121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koppándi Dániel
Telefon: +36 17938115
E-mail: hc@szilioffice.hu
Fax: +36 17938121
NUTS-kód: HU11 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kamerarendszer és ADS-B telepítése

II.1.2)Fő CPV-kód
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szállítási és szolgáltatási szerződés.

Tárgya: Kamerarendszer és ADS-B telepítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Airport-Debrecen Kft. H-4030 Debrecen, Mikepércsi út 0493/64 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A HungaroControl Zrt. (HC) szándékában áll Debrecen Nemzetközi Repülőtér (LHDC) forgalmának kiszolgálása céljából távoli toronyirányítást (rTWR) kiépíteni. Az rTWR-nek képesnek kell lennie „minden időjárási körülmények” között ugyanolyan kapacitással működnie, mint ha az irányítás a meglévő toronyból történne. Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, minden ehhez szükséges berendezés képét és/vagy vezérlését biztosítani kell a HC ANSIII épületében (Budapesten), továbbá egy új Vizualizációs és Felderítő Rendszer kerül kiépítésre.

Az LHDC rTWR Vizualizációs Légiforgalmi Irányító Rendszernek következő elemekből kell állni:

a. 1 db Kamera rendszer

b. 1 db Feldolgozó rendszer

c. 1 db Megjelenítő rendszer

A rendszerrel együtt kell szállítani és telepíteni egy ADS-B vevőt is.

Az eljárás során 2 db PTZ kamera telepítésére is sor kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá kamerarendszer használatának oktatása is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 220° fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 160° fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 220°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 160°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Licenc időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A rendszernek két panoráma képet kell biztosítania, melyeknek a HC által biztosított oszlopokra kell kerülniük. Emellett az ajánlattevő által megajánlott rendszernek opcionális tételként biztosítania kell egy második kamera pozíciót a 05R küszöbhöz közel, melynek esetleges helyzete:

Szélesség: N47o29’01”.

Hosszúság: E021o36’11”.

Magasság: 20,00 m AGL.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

Ajánlatkérő az ár értékelési szemponton belül az alábbi alszempontokat értékeli:

Standard tételek ára / 55.

Opcionális tételek ára / 10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Részvételre jelentkező, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— A részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező (részvételre jelentkezőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései és a Kbt. 84. § (3) bekezdése szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen eljárást megindító hirdetmény feladásának napja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (kamerarendszer) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— a szállítás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),

— teljesített mennyiség adatai (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontját. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Alkalmasság igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum:

Az M1) alkalmassági követelményeknek való előzetes megfelelés az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt köteles megadni az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban csak nyilatkozni köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről (IV. rész α pont kitöltésével).

A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített részletes igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, de figyelemmel a 84. § (3) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db már működő éles vagy tesztüzemben lévő rendszerrel, mely legalább az alábbiakat tartalmazza 1 db PTZ kamera, 1 db 180o széles panoráma kép, földi helyzetkép megjelenítése nem videó alapú felderítésen alapulva (pl.: radar, MLAT, ADS-B stb...).

A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7); (9); bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)].

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az európai egységes közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint, továbbá jótállás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlattevő jogosult résszámlák benyújtására a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben meghatározottak szerint. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §- át és az Art. 36/A. § is.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek további részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 09/03/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A jelentkezések bontásának ideje: 2018. február 9. 10:00 óra, helye: Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház VII. em. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4), (6).

2. Ajánlatkérő az eljárás fajtáját a 307/2015. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alkalmazza.

3. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkező, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041) vagy elektronikus úton - figyelemmel Kbt. 41. § (4) bek.-ben foglaltakra - a hc@szilioffice.hu címre kell küldeni.

4. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat.

Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

5. A részvételre jelentkezés részeként nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.

6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

7. Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot a Kbt. 86. § (3) bekezdése alapján.

8. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglalt lehetőséget.

9. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a műszakilag összefüggő rendszerek más szállítók általi teljesítése nem kivitelezhető, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

10. Tájékoztatásul az ajánlattételhez:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.

Pontszám alsó - felső határa: 1-10.

Módszer:

1. Ár - fordított arányosítás

a) standard tételek ára

b) opcionális tételek ára

Minőségi szempontok:

1. Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 220o fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) - egyenes arányosítás

2. Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 160o fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) - egyenes arányosítás

3. Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 220o-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) - egyenes arányosítás

4. Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 160o-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) - egyenes arányosítás

5. Jótállás időtartama - egyenes arányosítás

6. Licenc időtartama - egyenes arányosítás

11. FAKSZ: dr. Koppándi Dániel (00665)

12. Feltételes közbeszerzés - A légiforgalmi irányító szolgálat Debreceni Repülőtéren és légtérben történő ellátásának feltétele a szolgáltatás ellátására való felkészülés költségeire és a szolgáltatás ellátásának díjára vonatkozó támogatási, finanszírozási szerződés(ek) hatálybalépése, valamint a Debreceni Repülőtér területére történő betelepüléshez kapcsolódó tulajdonosi, üzemeltetői engedélyek kiadása. Felek rögzítik, hogy a HungaroControl Zrt. a Finanszírozási szerződést az arra vonatkozó kormányhatározat vagy egyéb kormányzati döntés meghozatala esetén köti meg. Erre tekintettel Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés hatálya a Finanszírozási szerződés - amennyiben a finanszírozás több önálló szerződés tárgyát képezi, úgy a legkésőbb hatályba lépő Finanszírozási szerződés - hatálybalépését vagy az Engedélyek kiadását - amelyik később következik be - követő ötödik munkanapon áll be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2018