Építési beruházás - 2576-2018

05/01/2018    S3

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2018/S 003-002576

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Tibor
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368535
Fax: +36 14368538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_x8qfay/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő u. 14–18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő u. 14–18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése”

Hivatkozási szám: V029.02.77
II.1.2)Fő CPV-kód
45234160 Felsővezeték építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234100 Vasútépítés
45234116 Pályaépítés
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán–Balatonfüred)” projekt felsővezeték-építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése, az alábbi fő mennyiségekkel:

1. Szabadbattyán – Balatonfüred vasútvonal villamosítása, 50 Hz-es 2x25 kV-os váltakozó áramú villamos felsővezeték tervezése és építése; oszlopsoron történő alállomási kitápláló vezeték kiépítésével (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje illetve kiépítése): 64,5 vkm hosszon

2. Villamos vontatási alállomás tervezése és kivitelezése 1 helyszínen, Szabadbattyán meglévő 120/25 kV-os alállomás bővítése és átépítése – amely magában foglalja a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését - tápvezeték építése a betápláló fázishatárig;

3. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként) 53,7 km;

4. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) létesítése (vasútvillamosítás részeként);

5. Szabadbattyán - Balatonfüred vonalszakasz fenntartási szabályozása 46 vkm hosszon;

6. Kitérőcsere, illetve beépítés, alépítmény megerősítéssel: 11 db;

7. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel 5,4 vgkm;

8. Edilonos rendszerű vágány építése: 140 vfm;

9. Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs állomások átépítése

10. Peronépítés (Sk+55 cm magasperon kiselemes burkolattal): 4 db;

11. 4 db. állomás akadálymentesítése;

12. Egy vagy több vágányt keresztező, szintbeli keresztezést biztosító útátjáró, gyalogos átjáró építése, átépítése:

11.1. Vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró: 1 csoport;

11.2. Vasúti-gyalogos keresztezést biztosító gyalogos átjáró: 1 csoport;

11.3. Peronok megközelítését biztosító gyalogos átjáró: 4 csoport;

13. Állomáson esőbeállók telepítése: 7 db;

14. Alsóörs állomáson felsővezetéki járműtároló épület kialakítása;

15. 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakítása, üzembe helyezése: 5 db állomáson, összesen 32 csop. jelenlegi váltót vezérlő kitérőt érintően

16. Közüzemi keresztezések szabványosítása;

17. Kivitelezéshez szükséges kiviteli és engedélyezési, illetve egyesített tervek készítése.

A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.

Részajánlattétel nem megengedett, a tervezési és kivitelezési munkák rendkívül összetettsége miatt, az egymásra épülő tervezési és kivitelezési munkafolyamatok szoros kapcsolódása megkívánja, hogy egységes egészként, időben és térben sem elválaszthatóan valósuljanak meg az egyes részfeladatok.

A 322/2015 (X. 30.) Kr 14. § (2) bek szerinti indokolás közbesz. dok. 1. kötetében részletezettek szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)3 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)4 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP (kettő TSZ-ből finanszírozva: IKOP2, IKOP3; feltételes közbeszerzés)
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ában említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67 § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, továbbá a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra,

— A benyújtandó nyilatkozatoknak/igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1).

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2).

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1).

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2).

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1).

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti.

1) felsővezeték építési/felújítási és /vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkákból származó, valamint

2) országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakasz terveinek készítéséből

Származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése is, valamint a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.

1) a felsővezeték építési/felújítási és /vagy vasútépítési és/vagy kiegészítő építési munkákból származó árbevétele nem érte el összesen a nettó 15 000 000 000 HUF értéket;

2) valamint az országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakasz terveinek készítéséből származó árbevétele összesen a nettó 850 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő „országos vasúti pályahálózat” fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16 pontja szerinti fogalmat érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1).

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 2b bek).

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2).

A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3).

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § 2a-2b bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

1. 120/25 kV-os, vontatási alállomás építésére és/vagy átépítésre és/vagy bővítésére vonatkozó minimum nettó 600 millió HUF értékhatárt elérő referencia, amely magában foglalja a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelését;

2. legalább 35 km egyvágányú országos vasúti pályahálózaton (továbbiakban: OVP) végzett, 50 Hz 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építése oszlopsoron történő alállomási kitápláló vezeték kiépítésével, és/vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje illetve kiépítése);

3. OVP-n legalább 3 csoport kitérőt tartalmazó állomás átépítése és/vagy építése

4. OVP-n összesen legalább 10 csoport váltót vezérlő, 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakítása- és/vagy létesítése és üzembe helyezése

5. OVP-n egy darab legalább 3 csoport kitérőt tartalmazó állomás és 20 km vasúti pálya átépítése és vagy építése engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése;

6. OVP-n legalább 35 km egyvágányú, vasúti pálya 25 kV 50 Hz rendszerű vasúti villamos felsővezeték átalakítása és vagy létesítése engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése.

Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16 pontja szerinti fogalmat érti.

A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

M2).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

1. Legalább 1 fő projektvezető, aki legalább 60 hónap váltakozó áramú villamos felsővezeték építésében és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal, ezen belül legalább 30 hónap projekt irányításában (projektvezető/ helyettes, építésvezető) szerzett tapasztalattal rendelkezik.

2. Legalább 1 fő projektvezető helyettes, aki legalább 36 hónap vasúti pálya építésében és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal, ezen belül legalább 24 hónap projekt irányításában (projektvezető/ helyettes, építésvezető) szerzett tapasztalattal rendelkezik.

3. Legalább 1 fő, aki rendelkezik legalább 36 hónap 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogófüggéses biztosítóberendezés átalakításában és/vagy kiépítésében szerzett szakmai gyakorlattal

4. Legalább 1 fő tervező a villamos vasúti felsővezeték tervezésére, aki legalább 36 hónap vasúti felsővezeték tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

1. 2 db önjáró felsővezetéki szerelő vasúti jármű,

2. 1 db betonozó vasúti szerelvény,

3. 1 db gombolyító vasúti kocsi,

4. 2 db univerzális közúti-vasúti földmunkagép

5. 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályozógép, ágyazatrendezőgép és vágánystabilizátor),

6. 1 db kitérő szabályozógép

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a Támogatási Szerződés és a 272/2014 (XI. 5.) K.r. szerint történik. A finanszírozás tervezett forrásai: IKOP, utófinanszírozás (előleg: szállítói előleg). Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető.

Tartalékkeret: ---.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap; amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII törvény 36/A.§ rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház 7. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok (KD) a Kbt. 39.§(1) szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt reg. adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§(2) szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§(6) szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: 1) szakember: MV-VV; 2) szakember MV-KÉ; 3) szakember: MV-VV; 4) szakember: KÉ-VV.

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott mennyiség-kimutatásból és az 1-3 értékelési részszempontok tekintetében csatolt nyilatkozatból/önéletrajzból áll.

6. Az IKOP forrásokra előkészítés alatt álló TSZek (IKOP2, IKOP3) tervezett max támogatási összegei miatt külön érvénytelenségi okként határozza meg ajánlatkérő azt, ha az ajánlattevő ajánlati árának összetétele, illetve ajánlati ára nem felel meg a következő feltételeknek:

– a II.2.4)2. pontja alatti, a Szabadbattyán villamos vontatási alállomás 120/25 kV bővítése – tervezés nélkül – (IKOP2): max nettó 2 725 644 494 HUF;

– valamennyi további feladata (IKOP3) max nettó 20 737 403 737 HUF.

A teljes ajánlati ár max nettó 23 463 048 231 HUF.

7. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47.§(2) bek.-re.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) e) pontját alkalmazza.

12. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (2 mrd/1 mrd); (2) tervezési felelősségbiztosítást (200 M/100 M) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

13. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§(6)] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

15. Ajánlatkérő – különösen a IV.2.6) pont esetében – 2 hónap alatt 60 napot ért.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

17. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

18. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2018