Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 276017-2018

27/06/2018    S121

Hungary-Budapest: Low-floor buses

2018/S 121-276017

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_72026553
Postal address: Üllői út 131.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1091
Country: Hungary
Contact person: Dr. Herbák Ágnes
E-mail: dr.herbak.agnes@volan-buszpark.hu
Telephone: +36 706629000
Fax: +36 13088156
Internet address(es):
Main address: http://www.volan-buszpark.hu
Address of the buyer profile: http://www.volan-buszpark.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000239842018/reszletek
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postal address: Ady Endre utca 19/a.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telephone: +36 16312294
Fax: +36 13502394
Internet address(es):
Main address: http://www.ratkynet.hu
Address of the buyer profile: http://www.ratkynet.hu
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000239842018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

50 db új, alacsonypadlós szóló busz beszerzése

Reference number: EKR000239842018
II.1.2)Main CPV code
34121400 Low-floor buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

50 db azonos gyártmányú és típusú új, szóló (M3/I.o.), alacsonypadlós autóbusz beszerzése pénzügyi lízingszerződéssel az ajánlatkérő közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében. Ajánlatkérő feladatkörénél fogva köteles a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Közlekedési Központok autóbusz-igényének biztosítására, ezért fenntartja a jogot az e szerződés tárgyát képező lízingtárgyaknak a VOLÁNBUSZ Zrt. és/vagy bármelyik Közlekedési Központ részére történő bérbeadására, vagy részükre egyéb jogcímen történő hasznosítására.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121400 Low-floor buses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU MAGYARORSZÁG
Main site or place of performance:

Szeged, Kecskemét, Szolnok

II.2.4)Description of the procurement:

Az autóbuszok részletes leírását a Műszaki Dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények" tartalmazza. Lízing

Konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés minimum 30., legfeljebb 210. napjától számított 120 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 30 napos, legfeljebb 210 napos szállítási határidőt követően kezdődik meg. A finanszírozás devizaneme: HUF, kamatozás: változó, 3 havi BUBOR alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 % értéket. Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben meghatározott feltételek szerint. Önrész: 10 %, mely a teljes nettó gépértékre vonatkozó általános forgalmi adó összegével egyidejűleg, a számla,- illetőleg a fizetési értesítő kézhezvételétől számított nyolc napon belül kerül megfizetésre. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számla benyújtása és

Kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: MK1 Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadásátvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30,- maximum 210 nap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: MK2 A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Weighting: 25
Quality criterion - Name: MK3 Ajánlattevő által vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: MK4 Lízing ügyleti kamat (ami nem lehet több mint a 3 havi BUBOR plusz 5 % kamatfelár, %-ban megadva) / Weighting: 10
Price - Weighting: 45
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 127
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A részvétel 5 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához kötött, mely a Kbt. 54. § (2) bek.szerinti módokon teljesíthető. Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének helye az MKB Zrt.10300002-10661637-49020016. számú bankszámla.

Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, a karbantartási, javítási feladatok egyszerűsítése érdekében.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy közigazgatási perben történt felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy közigazgatási perben történt felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős

Határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatoknak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének kell megfelelnie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Karakterkorlátozás miatt a szakasz a következő pontban folytatódik.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő. Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

P2) az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, az általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérbeadása és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)- H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve-, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint), a közbeszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérbeadása és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

Az előző pont folytatása:

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

– mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

– a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

– az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérbeadása és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve

Mikor kezdte meg a tevékenységét. Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,- az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 1 000 000 000 HUF (egymilliárd forint) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a

Közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 1 000 000 000 (egymilliárd) HUF. Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az

Alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3)

Bekezdés) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívásfeladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb,közbeszerzés tárgya szerinti referenciáiról, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (1) bek a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével) a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, a bemutatandó referenciára vonatkozó tulajdonság pontos megjelölését, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. A Kbt. 140. § (9) bek alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az ajánlathoz csatolt olyan nyilatkozattal, amely tanúsítja azt, hogy a megajánlott gyártmányú autóbusz szervizelése és alkatrészellátása - az 1/1990.(IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizben biztosított. Az ajánlattevő vagy a szerviz által kiállított nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerviz(ek) nevét, pontos címét és azt, hogy mely gyártmányszervizelésére felhatalmazott(ak). (321/2015. Korm.rend.21.§(1) bek .c).pont).

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 35 darab új és/vagy használt autóbusz értékesítése szállítási és/vagy adásvételi szerződéssel és/vagy autóbusz bérletére és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont)

M2) nem rendelkezik a megajánlott autóbuszokra vonatkozóan olyan – az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő –, legalább egy darab, 1 éve működő magyarországi szervizzel, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási, és egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak,

Valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag: – 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól. – 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. – 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról. – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbuszonként 150 000 HUF/nap, kötbérmaximum 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 20 %-a

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő maximum 12 hónappal meghosszabbodik azon a napon, amikor az ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, kormánymű, nyomatékváltó, futóművek

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek szerint. Lízing: zárt végű, annuitásos törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés min. 30.,de legkésőbb 210. napjától számított 120 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,

Ajánlatkérő az autóbuszok nettó gépértékének (vételára) 10 %-t kitevő önerőt vállal, a finanszírozás devizaneme: HUF, a kamatozás: változó, 3 havi BUBOR- n számítva, az ügyleti kamat - ajánlat szerinti - kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi BUBOR + 5 %-t. Lízingbevevő az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes ÁFA összegét a lízingszerződés aláírását követően, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül utalja át.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak,

Valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ–EGB előírás szerinti jóváhagyással. További joganyag: – 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól. – 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. – 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról. – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/08/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/07/2018
Local time: 12:00
Place:

EKR felület

Information about authorised persons and opening procedure:

A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) 15-18.§ tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. Mivel Ajánlatkérő köteles a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Közlekedési Központok autóbuszigényének biztosítására, ezért fenntartja a jogot a lízingelt autóbuszoknak e társaságok részére történő albérletbe adására, vagy részükre való átadásra egyéb jogcímen történő hasznosítás végett. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint: Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek szerint. Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint. Az eljárásban való részvétel feltétele,hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére – a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre kell megküldeni. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve a közös ajánlattevők megállapodása)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti

Nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.)Korm. rend. 10.§ rendelkezik.

Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági lövetelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1-100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a nettó gépérték (ÁR), valamint a MK1, MK2. MK4. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, az M3 esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. Az ajánlatban szereplő – leszámítva az EUR-ben megadandó MK2. értékelési szempont szerinti adatot –, valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

FAKSZ: Dr. Miklós Katalin (00442)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2018