Építési beruházás - 314375-2018

20/07/2018    S138    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés

2018/S 138-314375

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira

Hivatkozási szám: V000.02
II.1.2)Fő CPV-kód
45230000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

2 Vállalkozási szerződés a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 58 855 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32562200
45232340
45200000
32524000
32510000
32520000
45314000
45232332
71320000
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HUZ
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A GSM-R rendszer 2. ütem tervezésére és kivitelezésére NIF Zrt. közbeszerzési eljárást folytat le.

Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— GSM-R rádióhálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott területeken:

O Kültéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, az UNISIG SUBSET-093, a MORANE, az ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, az ETCS 2 szintű, 220 km/h sebességre vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban KR.) tervezése és kivitelezése.

O Beltéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, a MORANE, ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, hang és nem biztonság érzékeny kommunikációra vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban BR.) tervezése és kivitelezése.

— Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése,

— IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat (továbbiakban Á.) tervezése és kivitelezése,

— GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer (továbbiakban D.) tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen,

— Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:

O Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,

O Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,

O Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,

O Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.

— GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra (továbbiakban B.) tervezése és kivitelezése,

— Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése,

— AK kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként,

— A Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok (továbbiakban N.) megszerzése,

— A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges

O összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,

O a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),

O rádióhálózat hangolása és optimalizálása,

O a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése,

— Rendszerintegráció.

AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AK tájékoztatja ATt, hogy BSC-n a bázisállomás vezérlőt, valamint a beszédkódolás konverzió és sebesség illesztés (TRAU), továbbá a csomagvezérlő egység (PCU) funkciót megvalósító Hálózati Elemet érti. Amennyiben ezek a funkciók különálló berendezésben kerülnek megvalósításra, legalább egy darab bázisállomás vezérlő, legalább egy darab TRAU és legalább egy darab PCU alkot egy BSC-t.

AK tájékoztatja ATt, hogy BTS-n az általában állandóhelyű telepítésű rádió adó-vevő berendezést érti, amely a hozzá tartozó antennarendszerrel együtt a rádiós ellátási területén belül a rádiós interfészen keresztül a mobil állomások (MS) részére a GSM-R Hálózathoz hozzáférést biztosít.

A támogatás intenzitása: 100,000000 % európai uniós forrás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli rádióhálózat tervezési és/vagy hangolási szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli GSM-R rendszertervezési gyakorlat szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AFIII.1.3)M.2.3)megh.36 hó szakmai tap.túli vasúti létesítmény mellett megvalósult távközlési fényv.szálas és/vagy rézvezetős kábelhálózat kiépítésének irányításában szerzett tap.(max. 24 hó) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A kivitelezés során alkalmazott összes BSC támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített handover funkciókat (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5. A kivitelezés során alkalmazott összes kültéri BTS alapsávi, rádiós vagy más modulja megfelel-e a KD-ben rögzített elvárásoknak (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.6.A kivitelezés során alka lmazott összes BTS támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített funkciót (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1., IKOP-3.1., IKOP-3.2. és 2015-HU-TM-0053-W projektek (a kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003., a TSZ azonosítója: CEF/764-6/2017-NFM_SZERZ)

II.2.14)További információk

AK a Kbt. 53.§(6)alapján rögzíti,hogy az IKOP-2.1.,IKOP-3.1., IKOP-3.2. számú projekt tekintetében tám.irányuló igényt fog benyújtani és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja.

A támogatás intenzitása: 100 %

CEF: 44,000000 %

IKOP: 56,000000 %

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 013-024670
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
R-KORD Kft.
Fő u. 221.
Felcsút
8086
Magyarország
Telefon: +36 23232733
E-mail: info@r-kord.hu
Fax: +36 23232102
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
I-Cell Mobilsoft Zrt.
Hungária köz 5.
Budapest
1143
Magyarország
Telefon: +36 14671780
E-mail: info.mobilsoft@icell.hu
Fax: +36 14671787
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39 148 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 58 855 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Optikai hálózat építés,Átviteltechnika hálózat kivitelezés,Végberendezések kiépítése,Hálózatmenedzsment,Üzemeltetés és karbantartást támogató rendszerek(OSS),rádió hálózat tervezés és kiépítés,rádiós infrastruktúra tervezés és kivitelezés,beltéri infrastruktúra tervezés és kiépítés

Diszpécser rendszer tervezés és kialakítás

Központi rendszerek üzembe helyezése

Integrációs szolgáltatások

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További érvényes ajánlattevő:

T-Systems Magyarország Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 56.

Adószám: 12928099-2-44.

Prolan Irányítástechnikai Zrt.

2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Adószám: 12351846-2-13.

Közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2018