Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 373957-2019

Submission deadline has been amended by:  519278-2019
08/08/2019    S152

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2019/S 152-373957

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőszin Gyula
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025732
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000836102019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000836102019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány

Hivatkozási szám: EKR000836102019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

II.1.1) és II.2.1) pont teljes elnevezése / beszerzés tárgya (karakterkorlát okán):

„Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Keleti pu - Kőbánya felső vasúti vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jogerős építési engedély alapján Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, a szükséges kiviteli tervek készítésével együtt.

Műszaki mennyiségek:

Bontási munkák:

— vágánybontás: 3500 vm

— kitérőbontás: 15 csoport

Vágányépítés:

— új 54 rendszerű: 2400 vm

— használt 48 rendszerű: 650 vm

Kitérő beépítés: 10 csoport: 7 csoport Keleti pu állomáson, 3 csoport nyílt vonalon

Peron építés: 1 db sk+55 peron építése 250 m hosszban

Műtárgyépítés:

— 1 db alsópályás acélhíd felszerkezetének cseréje

— 3 db vasúti híd felújítása

Biztosítóberendezési és távközlési munkák:

— Belsőtéri berendezések létesítése és szerelése: 9 csoport

— Áramellátó berendezések létesítése: 3 db

— Önműködő térközbiztosító-berendezés létesítése: 8 db

— Jelzőhíd telepítése, szerelése, 10 db fényjelzővel: 1 csoport

— 75 Hz-es sínáramkörökkel foglaltságellenőrzés és jelfeladás

— D 70 (jelfogó-függéses, egy központos, tolató-vágányutas) és VES típusú biztosítóberendezés átalakítása

— áramátalakító berendezés építése

— vonalkábel: 3000 m

25 kV feszültségű váltakozó áramú felsővezeték építési munkák:

— Acéloszlop bontása: 83 db

— Hosszlánc bontása: 2990 m

— Acéloszlop állítása: 67 db

— Hosszlánc építése: 4260 m

Térvilágítás kiépítése: 1260 m hosszan

Magasépítés:

— Bontás 3 db, 470 lgm3

— Új épület 1 db, 137 m2

Zajvédelem:

— Zajárnyékoló fal: 745 m2

— Passzív zajvédelem: cca. 45 db nyílászáró csere 3 szinten, 75 m hosszban

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak.

Vágányzári feltételeket MÁV Zrt.-vel kell egyeztetni a kiviteli tervezés során. A munkák ütemezését és a munkafázisok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet 1.7. és 1.8.29.3, valamint az 5. kötet a „Tervek, dokumentumok” „Organizáció” tervcsomagja tartalmazza.

Részajánlattétel nem megengedett, mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)B pontjában meghatározott 18 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF és/vagy hazai forrás és/vagy IKOP; 2015-HU-TM-0185-M

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasút építés és/vagy vasút átépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasút építés és/vagy vasút átépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 4 000 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alk. köv. való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész "alfa" kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbesz. tárgya szerinti ref. munkák ismertetése, amelyet a Kr.22.§(3)bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya

— építési beruházás mennyisége

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel)

— teljesítés helye

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a ref, ig. - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a ref. ig.-t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek b)).

Ajánlatkérő az „országos vasúti pályahálózat” fogalma alatt (továbbiakban: OVP) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.

M2)

A Kr. 21.§ 2)bek b) szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

— a végzettségek, képzettségek igazolása

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség, valamint külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

M3)

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint AT csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös at) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) Összesen legalább 1,5 vágánykm egybefüggő nyíltvonal és/vagy állomási vágány építése, vagy átépítése al- és felépítménnyel együtt

B) Legalább 7 csoport kitérő cseréje vagy beépítése, melyből legalább 5 csoport egyazon állomáson valósult meg

C) Legalább 1 darab üzemelés alatt álló nagy-állomási, jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása. Nagy-állomás alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti. Biztosítóberendezés átalakítása alatt AK legalább egy vágányút módosítását érintő változtatást ért.

D) Legalább 3 km 25 kV feszültségű váltakozó áramú, egybefüggő villamos felsővezeték rendszer építése/átépítése

A bemutatott referenciákat akkor fogadja el ajánlatkérő, amennyiben azok teljesítése OVP-n történt.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 24 hónap OVP végzett vasútépítés projektvezetői irányítási gyakorlattal rendelkezik.

B) 1 fő, aki a 266 Kr. szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 18 hónap vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projektben részt vett, amely tartalmazott 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építését/átépítését

C) 1 fő a meglévő biztosítóberendezések átalakításának kivitelezéséhez, aki a 266 Kr. szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és vasúti állomási biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik

D) 1 fő tervező projektvezető, aki a 266 Kr. szerinti KÉ-VA, vagy KÉ-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és országos közforgalmú vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén min. 24 hónap tervező projektvezetői gyakorlattal rendelkezik

A szakemberek között az átfedés megengedett, amennyiben megfelelnek az alkalmassági minimumfeltételeknek.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

A) 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályozógép, ágyazatrendezőgép és vágánystabilizátor) min. 400 vm/óra teljesítménnyel;

B) 1 db kitérő szabályozógép min. 300 kW névleges motorteljesítménnyel;

C) 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép.

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) K.r. 30-32/B.§, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a TSZ és a 272/2014 (XI. 5.) K.r. szerint. A finanszírozás forrásai: CEF és/vagy IKOP és/vagy hazai forrás;előleg szállítói; további kifizetés kedvezményezetti finanszírozás; támogatás intenzitás 100 %. Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető (eljárás indításakor: 30 %), tartalékkeret: 1,5 %

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási, szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap (a Projekt átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza (teljesítési, jótállási bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/09/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/09/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD-t max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (Kozbesz dok_KK.7z.001 – Kozbesz dok_KK.7z.026) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 20 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A) szakember: MV-KÉ; B)-C) szakember MV-VV; D) szakember: KÉ-VA; E) szakember: KÉ-VV.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, találkozás 28.8.2019-án 10.00 órakor, Kőbánya felső vasútállomás forgalmi irodája előtt, további információk a KD-ben.

6. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott mennyiség-kimutatásból, az indikatív műszaki ütemtervből áll.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

9. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (500 millió Ft / év; 100 millió Ft / káresemény); (2) tervezési felelősségbiztosítást (50 millió Ft/ év; 25 millió Ft / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

10. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

11. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével Kbt. 98. § (3) bek szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, amelynek tárgya: a Budapest-Keleti – Kőbánya felső közötti vasútvonal szakasz 27+00 szelvényétől kezdődően végpont felé új megállóhely megvalósítása. További előírás KD-ben.

12. A II.2.7) pont szerinti határidő nem lehet később, mint 31.12.2021.

Továbbiak a Vl.4.3) pontban (karakterkorlát okán).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

Kiegészítés a VI.3) ponthoz (karakterkorlát okán):

13. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

14. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

16. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

18. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2019