Services - 406533-2018

18/09/2018    S179

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 179-406533

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: zp@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785203

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.138.2018.MA
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem architektonicznym, użytkowym, wizualnym, akustycznym, ekologicznym i ekonomicznym rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z propozycją zagospodarowania terenu przylegającego. Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, spełniającej wysokie wymagania funkcjonalne mogącej stać się wizytówką Poznania.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie, w oparciu o Regulamin oraz załączniki merytoryczne, koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu (dz. nr 25 część, 27/10, 26/2 część, 27/11 część, ark. 44, obręb Poznań -

Przy ul. Św. Marcin narożnik Skośnej, będące własnością Miasta Poznania) wraz z koncepcją urbanistyczną terenu przylegającego (teren PKP S.A. oraz ul. Składowa). Koncepcja winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne tj. strefę ochrony konserwatorskiej, wielkość terenu inwestycji, sąsiedztwo torów kolejowych i tramwajowych, strefę nalotów na lotnisko Ławica, obsługę komunikacyjną od strony ul. Skośnej i Św. Marcin, a także potrzeby rozwojowe funkcjonalne i akustyczne Teatru określone w wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 12 do Regulaminu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Atrakcyjność projektu: 40 %

(oryginalność i trafność projektu, walory architektoniczno-urbanistyczne, jakość form i kompozycji architektoniczno-urbanistycznych, kontekst przestrzenny)

Jakość proponowanych rozwiązań: 40 %

(funkcjonalność i estetyka, rozplanowanie funkcji wewnętrznych, rozwiązania komunikacyjne i logistyczne, sposób uwzględnienia potrzeb Teatru, otwartość i uniwersalność projektu uwzględniającej potrzeby wszystkich użytkowników - osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci

Realność finansowa: 20 %

(ocena realności założonych nakładów w odniesieniu do proponowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne, ekologiczne

I energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynku)

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Zamawiający przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 220 000,00 PLN brutto, podzieloną w następujący sposób:

I nagroda w wysokości 80 000,00 PLN

II nagroda w wysokości 50 000,00 PLN

III nagroda w wysokości 30 000,00 PLN

Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

Wyróżnienie równorzędne 20 000,00 PLN

Kwota I nagrody zawiera wynagrodzenie w wysokości 10 000,00 PLN z tytułu przeniesienia praw autorskich wymienionych w umowie, stanowiącej załącznik 6b do Regulaminu.

Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi Konkursu zostanie wypłacona kwota pomniejszona o ww. podatek.

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego zgodnie z treścią pkt. 5.3 Regulaminu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej konkursu http://poznan.pl/konkurs_tm

Warunki udziału w konkursie opisano w rozdziale 7 Regulaminu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018