Szolgáltatások - 424303-2019

10/09/2019    S174

Magyarország-Dunakeszi: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2019/S 174-424303

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
E-mail: szl@t-email.hu
Telefon: +36 309359617
Fax: +36 27341182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunakeszi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013072019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001013072019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Buszos személyszállítási helyi közszolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001013072019
II.1.2)Fő CPV-kód
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbusszal végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú személyszállítási közszolgáltatás Dunakeszi város közigazgatási határain belül, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon összesen 264 483 km/év futásteljesítménnyel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60112000 Közúti tömegközlekedési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Dunakeszi település közigazgatási területe, továbbá éjszakai járat Budapest Nyugati Pályaudvar - Göd útvonalon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződéstervezet 1. sz függelékében meghatározott menetrend szerint, hétköznap 3 autóbusz - a menetrendben meghatározott útvonalakon - közlekedik. Szombaton 2 autóbusz (a menetrendben meghatározott útvonalakon) közlekedik, vasárnap 1 autóbusz. Éjszakai mentrendben (Budapest Nyugati tér - Göd útvonalon) szintén 1 autóbusz jár a menetrendben meghatározottak szerint. Ünnepnapokon az ünnep jellegétől függően 1 vagy 2 járat jár. Kiemelt városi rendezvények esetében az Önkormányzat igényt tart kisegítő járatokra, amik az éves futásteljesítménybe bele vannak számolva.

A menetrendi forgalom biztonságos teljesítése érdekében rendelkezésre kell állnia 1 db tartalék autóbusznak a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Minden autóbusznak legalább 80 utas férőhellyel kell rendelkeznie.

Tekintettel a gépkocsivezetők kötelező pihenőidejére, a menetrendben előírt forgalom teljesítéséhez legalább 6 gépkocsivezető szükséges.

Éves hasznos futásteljesítmény 264 483 km +20 %. Előre nem határozható meg a buszok éves futásteljesítménye, az ünnepnapok, munkanap átcsoportosítások, az esetleges útfelújítások, terelések ill. az Önkormányzat előre meg nem határozható igényei miatt került bele a mennyiségi meghatározásba a + 20 %.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő határozatlan időre kíván szerződést kötni, a II.2.7) pontba írt 48 hónap csak technikai adat, a felhívás feladhatósága miatt került megadásra.

A menetrend úgy lett összeállítva, hogy a buszok egymás fordáiba forgalmi akadály esetén, illetve a reggeli csúcsidőszakban be tudnak segíteni, így tehermentesítve a kritikus időszakban egymást, amire részekre bontás esetén nem lenne mód.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik,illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A Kbt. 73.§ (1) bekezdés c) pontjának előírása alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek esetében a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti körülmény fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek az ajánlatához - közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő vonatkozásában külön - csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD).

— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania,

— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását,

— Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét a Kr. 15. §-ban foglaltakra,

— Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az EKR űrlapon kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani (Kr. 13. §),

— A Kbt. 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét,hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

T1. nem rendelkezik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendeletben, illetve a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott közúti személyszállítási engedéllyel, külföldi székhelyű gazdasági szereplő esetén ezzel egyenértékű engedéllyel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságukat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:

Folytatás a III.1.2) pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.

A III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlattevőknek, az alábbiak szerint kell igazolniuk a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságukat a Kr. 26.§ (3) bekezdés előírásával összhangban:

T1.: a személyszállítási engedély másolatának csatolásával.

Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) és 65.§ (9) bekezdés rendelkezései. A Kbt. 65.§ (9) bekezdés előírása alapján a T1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan az engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69.§ (4) - (7) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek az alábbi igazolásokat kell benyújtani:

A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására:

M1. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján:

A szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakembereinek:

A) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával (a gépkocsivezetők listája a jogosítványuk kategóriájának és érvényességének megadása)

B) az A) pont szerinti gépkocsivezetők jogosítványainak másolata,

C) az A) pont szerinti gépkocsivezetők GKI igazolvány másolata,

D) az A) pont szerinti gépkocsivezetők szakmai önéletrajza (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható) a szakember saját kezű aláírásával

E) az A) pont szerinti gépkocsivezetők rendelkezésre állási nyilatkozata a szakember saját kezű aláírásával

M2.. A Kr. 21.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a szolgáltatás teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök:

a) bemutatása ajánlattevő nyilatkozatával, (a járművek listája a gyártmányuk, típusuk, forgalmi rendszámuk és a forgalmi érvényességének megadása)

b) az a) pont szerinti járművek forgalmi engedélyeinek másolata

c) az a) pont szerinti járművek esetében a szolgáltatás teljesítéshez rendelkezésre állásuknak az igazolása (saját tulajdonú jármű esetében számviteli eszköznyilvántartás másolata, bérelt vagy lízingelt jármű esetében a bérleti-, vagy lízing szerződés másolata, amelynek érvényesnek kell lennie legalább a jelen közbeszerzési eljárás megindítását követő egy éves időtartamra)

Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az M1. és M2. műszaki és szakmai alkalmassági szempontban előírt követelmények igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Ebben az esetben az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65.§ (7) bekezdés rendelkezései, az M1. alkalmasság igazolásának esetében a Kbt. 65.§ (9) bekezdés előírása is.

Közös ajánlattevők esetén irányadó a Kbt. 65.§ (6) bekezdésének rendelkezése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1. nem rendelkezik legalább 4 fő, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt gépkocsivezetővel, akik mindegyike megfelel a következő feltételeknek:

a) érvényes “D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal (GKI).

b) legalább 3 éves autóbuszvezetői gyakorlata van

M2. nem rendelkezik legalább 3 db, érvényes forgalmi engedéllyel bíró szóló autóbusszal, amelyek mindegyikének - a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett érték alapján - legalább 80 utas férőhelye van.

A Kr. 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

a) Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás alapján a nyertes ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint.

b) Az Ajánlatkérő a nevére szabályszerűen kiállított számlát annak befogadásától számított 15 napon belül átutalással fizeti meg a Közszolgáltatási szerződésben részletezettek szerint. A számlák kiegyenlítéskor a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.

c) Az áfa megfizetésénél a mindenkor hatályos áfa jogszabály rendelkezései az irányadóak.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR001013072019

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag az EKR -en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell beadni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/ nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokba.

2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbi rendelkezésekre: Kbt. 41/A.§ (1)-(6) bek., 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. (továbbiakban: EKRr.) 11.§ (2)-(3), (7) bek.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell EKR űrlapon: a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti felolvasólapot; ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti; a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát; továbbá változásbejegyzési eljárásról szóló

Nyilatkozatát; nyilatkozatát a tájékozódási kötelezettség teljesítéséről; nyilatkozatát a teljesítési biztosítékról; nyilatkozatát az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről; valamint EEKD -n nyilatkozni kell a felhívásban előírt kizáró okokról, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében a Kr. 13.§ előírása szerinti iratokat csatolni kell.

4) Az aláírási jogosultság ellenőrzésére szolgáló iratokra vonatkozó előírások az Ajánlatkérési dokumentáció (továbbiakban: AD) I. fejezet 10.9. pontjában.

5) Nyilatkozni kell ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint, közös ajánlattétel esetén csatolni kell az AD I. fejezet 10.11. pontjában

Részletezett megállapodást.

6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7) A határidők, időpontok az EKR rendszerideje szerint értendők.

8) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.

9) FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680

10) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bek. előírása alapján közli, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

11) Értékelés: a II.2.5) pont szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bek. alapján közli, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

12) Hibás teljesítési kötbér a Közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete szerint.

13) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, melynek mértéke 500 000 Ft. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell nyújtani, az a szerződéskötés feltétele. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően.

14) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak. További részletek az AD -ben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/09/2019