Építési beruházás - 456470-2017

16/11/2017    S220    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 220-456470

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások megvalósítására.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások megvalósítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 30 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247000
45247110
45232130
45247200
45252124
71320000
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mennyiség: nettó 30 000 000 000 HUF keretösszeg. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre. Ajánlatkérő által tervezett legalacsonyabb összegű leghívás mértéke eléri a nettó 900 000 000 HUF összeget.

Főbb becsült munkanemek (a keretmegállapodás alapján megrendelt mennyiségek az alábbi tájékoztató adatoktól a ténylegesen felmerült ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek):

Mederkotrás 2 400 000 m³ (nagyságrendileg 280 000 fm mederhosszon)

Vízépítési terméskő beépítése (Kőszórás, kőmeder építés): 24 600,- m3

Ár- és belvízvédelmi töltés építése és vízépítési és vízrendezési feladatokhoz kapcsolódó földmunkák összesen: 290 000 m³

Szivattyútelepek építése és/vagy felújítása: 132 db (átlagosan legalább 30 m2 alapterülettel, összesen 3 960 m²)

Szivattyútelephez kapcsolódó külső közműhálózat építése, rekonstrukciója

Vízépítési műtárgyépítés 400 db, melyből összesen legalább 20 db új építés

Acélszerkezetű hídgerendák építése, bontása: 440 t

Útburkolat építés 9200 m2

A megvalósításra az adott eseti projekt Támogatási Szerződésében foglaltak alapján kerül sor.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezhetik a keretmegállapodásos eljárás 2. részében továbbá különösen az alábbi – részletesebben a dokumentációban meghatározott – feladatok:

— kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

— a szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés).

— érintett létesítmények átépítése/áthelyezése, kivitelezési tervek elkészítése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

— építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

— megvalósulási tervek készítése

— tervezői művezetés

— lőszermentesítés

— régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

— régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

— üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

— üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

— vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

— érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzéséhez szükséges változási vázrajzok elkészítése,

— a kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A jelen pontban ismertetett feladatok tájékoztató jellegűek, a részletes feladatok a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: M/2.3 pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóan kivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP keretében megvalósuló beruházások.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 055-101119
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások megvalósítására.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószám: 13748429-2-20);

2. SDD Konzorcium: (Dömper Kft. (H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2; adószám: 10229105-2-11); Subterra – Raab Kft. (H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; adószám: 24824040-2-08) Pannon-Doprastav Kft. H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em; adószám: 24657998-2-08);

3. KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1.; adószám: 11505561-2-16);

4. A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; adószám: 24857538-2-44);

5. Magyar Vakond Kft. és DUNA ASZFALT Kft.: (Magyar Vakond Kft. (H6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; adószám: 22929486-2-03); DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószám: 11426628-4-03.);

6. AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.; adószám: 13445762-2-09);

7. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; adószám: 14300327-2-44);

8. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; 12671003-2-07);

II. Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

III. Tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők címe, adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

1. AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.; adószám: 13445762-2-09, 2017.10.31., kisvállalkozás);

2. KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1.; adószám: 11505561-2-16, 2017.10.31., nem KKV);

3. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.; adószám: 14300327-2-44, 2017.10.31., nem KKV);

4. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószám: 13748429-2-20, 2017.10.31., középvállalkozás);

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/11/2017