Építési beruházás - 491500-2018

08/11/2018    S215

Magyarország-Budapest: Mérnöki és építési munkák

2018/S 215-491500

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000877932018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000877932018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 autópálya zajvédelem kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR000877932018
II.1.2)Fő CPV-kód
45220000 Mérnöki és építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében „M3 autópálya fővárosi kivezető szakasza (Wesselényi utca–Szentmihályi út) melletti területek zajvédelmének kivitelezési munkái"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45233228 Útburkolat építése
71200000 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
90720000 Környezetvédelem
90742000 Zajszennyezéssel kapcsolatos szolgáltatások
90742200 Zajszennyezés elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XV. kerület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében „M3 autópálya fővárosi kivezető szakasza (Wesselényi utca–Szentmihályi út) melletti területek zajvédelmének kivitelezési munkái"

Az M3 autópálya budapesti kivezető szakaszán 2009–2011 között sor került a kivezető szakasz melletti lakóterületek zajvédelmi intézkedésére. Ezen építési beruházás a Budapest XV. kerület, Wesselényi u. – Szentmihályi út közötti autópálya szakaszokat nem érintette.

Jelen tender szerinti kivitelezési munkák során az előbbi autópályaszakasz zajvédelmére is sor kerül.

A tender keretében végzendő főbb munkák főbb mennyiségei:

— 4108 m2 zajvédőfal építés

— 201 db nyílászárócsere (passzív zajvédelmi intézkedés)

— 119 m2 útépítés

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember nyomvonalas létesítmény építésében szerzett, az alkalmassági követelményben foglaltak feletti szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember magasépítési létesítmény építésében szerzett, az alkalmassági követelményben foglaltak feletti szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 179
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Az ajánlatkérő jogosult a teljesítési határidőt egyszer – különös tekintettel a téli útüzemeltetési időszakra (november 15. – március 15.), illetve a szerződésszerű teljesítést ellehetetlenítő körülményekre – a nyertes ajánlattevőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal legfeljebb százhúsz (120) nappal meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a 179 munkanapos teljesítési időtartam az eljárás megindíthatósága miatt került rögzítésre. A teljesítés valós időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 250 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az adott eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek b) pont).

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdés alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Valamennyi olyan gazdasági szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fog végezni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás).

Igazolási mód: ESPD-be foglalt nyilatkozat. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban az adatok ingyenes ellenőrzésére nincs mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok. benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.

P/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzési tárgyából (építőipari kivitelezési munka, építési-szerelési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás megküldésének napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési munka, építési-szerelési munka) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 190 000 000 Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési munka, építési-szerelési munka) szerinti munkákra vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése – akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata,

— nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést,

— adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) legalább egy darab szerződésszerűen teljesített referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) összesen legalább 2400 négyzetméter zajvédő fal (zajárnyékoló fal) építést és/vagy felújítást.

Folyamatos teljesítés esetén az ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges igazolt teljesítéseket veszi figyelembe időarányosan.

A referencia legfeljebb 3 teljesítésből adódhat össze.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:

M/2.1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és szakmai gyakorlattal, és aki előzőeken felül további legalább 5 év nyomvonalas létesítmény építésében szerzett gyakorlattal/tapasztalattal rendelkezik.

M/2.2. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és aki előzőeken felül további legalább 5 év magasépítésben szerzett gyakorlattal/tapasztalattal rendelkezik.

Ha a bemutatott szakember(ek) szerepel(nek) a követelmény szerinti kamarai nyilvántartásban, nem kell végzettséget és az ehhez szükséges szakmai gyakorlatot igazolni, elég a névjegyzékbe vételt. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakember tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel az alábbiak szerint:

M/2.1. pontban megajánlott szakember esetén: MV-KÉ jogosultság

M/2.2. pontban megajánlott szakember esetén: MV-É jogosultság

A fenti követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi.

Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakember tüntesse

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/B. §-ában, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat.

1 előlegszámla, és 4 db számla nyújtható be.

Alvállalkozó esetén alkalmazandó: 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. §

Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-a; összege a benyújtásra kerülő további számlákból arányosan kerül levonásra.

Tartalékkeretet: 322/2015. (X.30.) Kr. 20. § teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv.

Kötbér, biztosíték:

a) késedelmi nt. váll. díj napi 1 % (max.20 %); hibás telj. nt. váll. díj 20 %; meghiúsulási (nt. váll. díj 30 %)

b) teljesítési és jótállási biztosíték (nettó váll. díj 5 %).

Jótállás:min. 36 hó

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/12/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/12/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, és szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az ajánlattevők értékelés keretében bemutatott szakembereinek szakmai tapasztalatát értékeli, az értékelési módszertanban bemutatottak szerint.

9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: nem alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó, érvényes építés-szerelési, C.A.R. típusú biztosítással, (legalább 100 000 000 Ft/év, továbbá 50 000 000 Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek: aj. ár – ford. ar.; jótállás és szakember többlettapasztalat – egy ar.

14. Részajánlat-tétel kizárásának indokai: a feladat műszaki egységet alkot, mivel az M3 autópálya érintett szakasza melletti ingatlanok zaj elleni védelmét biztosítjuk részben zajvédő fallal, részben nyílászáró cserével, azaz lényegében egy feladatot, az érintett épületek zajvédelmének kialakítását kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek, amely kialakítás megfelelőségét a szabványos (ennek keretén belül épületeken belüli) zajmérésekkel szükséges igazolni, ennél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, amelyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

15. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. Ajánlati biztosíték: 2 000 000 Ft a közb. dok-ban foglaltak szerint. Számla: CIB BANK Zrt.10700024-67032082-51900001; bizonylat másolata, v. eredeti bank-, biztosítói garancia csatolandó.

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.

18. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199.

20. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2018