Supplies - 495061-2017

Display compact view

12/12/2017    S238

Polska-Warszawa: Karabiny maszynowe

2017/S 238-495061

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa Nr 2305
Adres pocztowy: ul. Marsa 80
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa Nr 2305
Osoba do kontaktów: Mariusz Fortuna
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261895025
Faks: +48 261895030

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://bip.mon.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 7,62 mm karabinu maszynowego M-134
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa

Kod NUTS PL9 Not specified

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 7,62 mm karabinu maszynowego M-134.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35321300 Karabiny maszynowe

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 669 715,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2009/81/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca (podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we właściwej dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy 2009/18/WE: nie
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
1) Przedmiot zamówienia zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych należy do „sprzętu wojskowego”. 2) Przedmiot zamówienia występuje w wykazie broni, amunicji i materiałów wojennych przyjętych decyzją Rady 255/58 z dnia 15.4.1958 r. (dok. 368/58) – art. 1 (Broń ręczna i automatyczna, taka jak strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny maszynowe, z wyjątkiem broni myśliwskiej, pistoletów i innej broni małokalibrowej o kalibrze poniżej 7 mm). 3) Przedmiot zamówienia jest ujęty na wspólnej liście sprzętu wojskowego UE tj. we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej, przyjętym przez Radę w dniu 6.3.2017 r. (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego), który uaktualnia i zastępuje wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 14.3.2016 r. (Dz. Urz. UE C 097 z 28.03.2017 r.) – pod pozycją ML1 pkt a. (Broń gładkolufowa o kalibrze mniejszym niż 20 mm, inne uzbrojenie i broń automatyczna o kalibrze 12,7 mm (0,50 cala) lub mniejszym oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe: karabiny i broń kombinowana, broń ręczna, karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i broń wielolufowa). 4) Przedmiot zamówienia znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, w Załączniku nr 1 „Rodzaje broni i amunicji – BA” pod pozycją 2 (Broń palna: bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa {strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granatniki}). 5) W związku z powyższym zgodnie z art. 131a ustawy Pzp do niniejszego zamówienia stosuje się przepisy rozdziału 4a ustawy PZP, dotyczące „zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”. 6) Biorąc pod uwagę informacje związane z ochroną praw wyłącznych, zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego Wykonawcę tj. WORKS 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51 (40-246 Katowice), co w konsekwencji uzasadnia udzielenie zamówienia na podstawie art. 131h ust. 6 pkt 1 w zw. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-64/DOIB/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa 7,62 mm karabinu maszynowego M-134
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.12.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: WORKS 11 Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Porcelanowa 51
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-246
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 997 560,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 669 715,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe zasady dotyczące składania odwołań zostały określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.12.2017