Szolgáltatások - 161764-2023

Submission deadline has been amended by:  252866-2023
17/03/2023    S55

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2023/S 055-161764

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamásné dr.
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 13544257
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000341972023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000341972023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési feladatok, Miskolci Törvényszék

Hivatkozási szám: EKR000341972023
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Miskolci Törvényszék és Miskolci Járásbíróság által közösen használt épületegyüttes teljeskörű rekonstrukciója és bővítése komplex tervezési feladatainak ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1055_Budapest_utca_16.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Miskolci Törvényszék és Miskolci Járásbíróság által közösen használt épületegyüttes 14 138,43 m2 teljeskörű rekonstrukciója és bővítése komplex tervezési feladatainak ellátása. Az épületek a 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 4., és 3525 Miskolc, Fazekas utca 2. szám alatt találhatók. A nyertes ajánlattevőnek komplex tervezési dokumentációt kell készíteni, amely magában foglalja a meglévő épületek állapotfelmérési terveit (a szükséges feltárásokkal együtt), koncepció tervek (3 változat), vázlatterv, építési engedélyezési terv (bontási tervdokumentációval együtt), komplex kiviteli tervdokumentáció készítését.

A bírósági épület beruházása során a legfőbb cél, a kornak megfelelő, magas színvonalú, műszaki-, gazdaságossági- és használati szinten megvalósuló bírósági szervezet létrehozása. A tervezés során figyelembe kell venni a bírósági épület környezetébe való harmonikus illeszkedést. Megjelenésével kellőképpen fejezze ki a bírósági épület, mint igazságszolgáltatási intézmény komolyságát, méltóságát és tekintélyét. A két épülettömb eredeti karakterét megőrizve megjelenésében képviseljen egy egységet.

Mennyiség: A Tervezési program szerint az épületegyüttes meglévő 14 138 m2 hasznos alapterülete bővítendő további 1 496 m2 hasznos alapterülettel (15 634 m2 hasznos alapterületre). A tárgyi teljeskörű tervezési szolgáltatás része az épületegyüttes építési-, biztonságtechnikai-, és belsőépítészeti tervezése, 461 fő elhelyezésére, ügyfélszolgálati - és kizárólagos dolgozói funkciókat is kielégítő helyiségekkel, valamint 53 db előadó (tárgyaló) teremmel. Feladat műszaki tartalma:

a) Tervezési szolgáltatás:

- meglévő épület állapotfelmérési tervei,

- koncepció tervek (3 db),

a kiválasztott változatra:

- vázlatterv,

- építési engedélyezési tervdokumentáció (bontási tervdokumentáció résszel együtt),

- kiviteli tervdokumentáció

készítése.

A részletes feladatokat a Tervezési program, a műszaki leírás és a szerződés tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M3.2.) Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (egész hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M3.3.) Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (egész hónap, max: 60hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M3.4.) Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (egész hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 23
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.3. pont úgy értendő, hogy a nyertes ajánlattevő a munkát a saját székhelyén végzi, de a terveket az ajánlatkérő székhelyén kell átadni.

A II.2.7. pontban megadott 23 hónap úgy értendő, hogy a teljesítés határideje 665 naptári nap.

Ajánlatkérő az 1-3. értékelési részszempontok esetében a 60 hónap, vagy ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a legmagasabb pontot adja.

A 4. részszempont az összesen nettó ajánlati árat jelenti (Ft).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mint előzetes igazolás benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.) Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó általános, forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése szerint), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P1.) a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezői szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a 66 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat:

M1.) a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés).

M2.) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatási munkáinak ismertetését.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:

- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,

- szerződést kötő másik fél nevét és címét,

- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,

- a szerződésben foglalt szolgáltatás mennyiségét,

- saját teljesítés mennyiségét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén - ha ez nem adható meg - az általa kapott ellenszolgáltatás arányát,

- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap),

- nyilatkozatot a referencia szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről,

(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. a) pontja, (3a) bekezdése és a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint)

M3.1.)-M3.4) be kell nyújtania azoknak a szakembereknek a végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a végzettségét igazoló dokumentum és a szakmai tapasztalat igazolására saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hó bontásban kell megadni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előirt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban meg kell adni az érvényes tervezői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a jogosultság megszerzésének idejét, de a végzettséget igazoló dokumentumot nem szükséges csatolni. Azon szakemberek esetében, amelyek többletgyakorlati idejét ajánlatkérő értékeli, az előírt összes dokumentumot már az ajánlatban be kell nyújtani.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M1.) ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

M2.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített tervezési munkával vagy munkákkal, amely(ek) összesen legalább 10000 m2 hasznos alapterületű, középület felújítása/építésére vonatkoztak, ill. bővítése tervezésére vonatkozott, és amelyből 1 legalább 2500 nm hasznos alapterületű épület, amely rendelkezik előadó teremmel.

Középület alatt ajánlatkérő „intézményt befogadó építmény, amely nem lakóházat (hanem pl.: hatóság, hivatal, oktatási épület, művelődési épület, egészségügyi épület)” ért. , előadó terem alatt ajánlatkérő „Nagyobb, mint 25 fő hallgatóságot befogadó helyiség, amelyben csoportos oktatást vagy felvilágosítást tartanak, és rendelkezik a helyiség akusztikai elvárásoknak megfelelő hangzási viszonyaira vonatkozó tervekkel, számításokkal, berendezésekkel” érti.

M3.) nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesitésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

M3.1.) 1 fő vezető tervező, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, illetve szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik,

M3.2) 1 fő tervező, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M3.3) 1 fő építményvillamossági szakági tervező, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” építményvillamossági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik,

M3.4) 1 fő biztonságtechnikai szakági tervező, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” építményvillamossági tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá TUJ - Beépített tűzjelző berendezés tervezése és TUO - Beépített tűzoltó berendezés tervezése jogosultsággal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő nem fizet előleget. A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően 6 számlát nyújthat be (5 db részszámla és 1 db végszámla) Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései és a 27/A.§ is irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/04/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/04/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben, a 67. § (4) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakra.

2) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. Elektronikus aláírás esetében a címpéldány/aláírás minta benyújtása nem szükséges.

3) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.

4) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.

5) Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: 1-3. részszempontok arányosítás, 4. ár részszempont fordított arányosítás.

6) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.

7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

8) Késedelmi kötbér: az adott tervdokumentációra eső bruttó tervezési díj (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített feladat ellenértéke, mértéke az adott feladatra eső bruttó tervezési díj (kötbéralap) 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a kötbéralap 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés teljes meghiúsulása esetén a szerződés teljes bruttó ellenértékének 25 %-a. A szerződés részleges meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke az el nem látott feladat 3. sz. mellékletben meghatározott bruttó részösszegének 20 %-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az értékelésnél megjelölt szakembereket a teljesítés azon szakaszába nem vonja be, amelyben az adott szakember szakértelmére szükség van, úgy az adott részszámlával érintett feladat tekintetében szakemberenként nettó 500 000,-Ft kötbér megfizetésére köteles. A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket szintén a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: 4 év, azaz az Építési engedélyezési tervdokumentáció érvényességi idejéig (beleértve annak meghosszabbíthatóságát is) tart.

9) A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

10) Ajánlatkérő 1 000 000- HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Tervezési Feladatok, Miskolc” megjelöléssel. Az utalásról/befizetésről a banki igazolást is be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb formában történő nyújtás esetére ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

11) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie 100 MFt/év és 30MFt/kár összegre. A biztosítás fennállását a szerződéskötéskor igazolnia kell.

12) Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ír elő, amelyet a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépése napján köteles rendelkezésre bocsátani és a kiviteli tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyásáig köteles fenntartani. A biztosítékra vonatkozó részletes információkat a vállalkozási szerződés tartalmazza.

13) Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési biztosítékot ír elő, amelyet a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot a nyertes ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyásáig köteles rendelkezése bocsátani, és annak a jótállási idő utolsó napját követő 15. napig érvényesnek rendelkezésre kell állnia.

14) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

15) Ajánlatkérő rendelkezik a Törvényszék épületének jelen eljárást megelőzően készült terveinek felhasználói jogával. Ezen magában foglalja területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, a vagyoni jogok átruházásának jogát is magába foglaló felhasználási jogot, valamint a tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözést és a többszörözött példányok terjesztését, nyilvános előadását, bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítését, átdolgozását, átdolgoztatását, feldolgozását, a fordítását, bármely más módosítását (ideértve a hiba kijavítását is), valamint ezek eredményének többszörözését. A többszörözés magában foglalja a fejlesztések kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát.

16) Ajánlattevőnek a tervezői díjat az ajánlatban egy külön nyilatkozatban meg kell bontania, a megadott előírások szerint. Az Ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, amelyre vonatkozik a Kbt. 71. § (8) bekezdése.

17) A tervezési szolgáltatás egy épületegyüttesre vonatkozik, amelynek felújítása és bővítése egy szerződéssel, egy építési beruházás keretében valósul meg. A feladat részekre osztása szakmai szempontból nem lenne ésszerű.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/03/2023