A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 18087-2020

14/01/2020    S9

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2020/S 009-018087

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bene Attila
E-mail: bene.attila@mav-start.hu
Telefon: +36 303431950
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001609392019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001609392019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KM 2 és 3 áramrendszerű villamos mozdonyok besz.

Hivatkozási szám: EKR001609392019
II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás két és három áramrendszerű villamos mozdonyok szállítására, illetve a mozdonyok üzemeltetéséhez szükséges készlet átadására és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. [Ajánlatkérő a mozdonyok üzemeltetéséhez szükséges készleten azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a mozdonyok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodásban kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása.]

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31160000 Villamosmotor-, áramfejlesztő- és transzformátor-alkatrészek
31670000 Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei
31681400 Villamossági alkatrészek
34322000 Fékek és fékalkatrészek
42142000 Hajtástechikai és erőátviteli egységek alkatrészei
42142100 Hajtóműalkatrészek
80531000 Ipari és műszaki képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV-START Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Budapest – Budapest-Ferencváros Telephely, 1097 Budapest, Fék utca 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése egy ajánlattevővel két és három áramrendszerű villamos mozdonyok, továbbá a mozdonyok üzemeltetéséhez szükséges készlet és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint a MÁV-START Zrt. részére. [Ajánlatkérő a mozdonyok üzemeltetéséhez szükséges készleten azokat az alkatrészeket, egységeket, komplett berendezéseket stb. érti, amelyek a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükségesek. Kapcsolódó szolgáltatások a mozdonyok szállításával együtt járó szolgáltatások, melyek a keretmegállapodás 2.4.2, 2.4.3 és 11. pontjában kerülnek részletezésre. Ide tartozik különösen az engedélyeztetési eljárások elvégzése, dokumentáció készítése és átadása, az oktatás.]

A keretmegállapodás keretmennyisége 115 db – 90 db két és 25 db három áramrendszerű – villamos mozdony és az azokhoz tartozó 3 db üzemeltetési készlet (az első üzemeltetési készletet az 1. járművel, a 2. készletet az 56. járművel, míg a 3. készletet az első három áramrendszerű járművel együtt kell a nyertes ajánlattevőnek leszállítani), illetve kapcsolódó szolgáltatások (fentiek szerint rögzítve).

AK-nek a Kbt. 104. § (7) bekezdése szerint a keretmegállapodás alapján előre vállalt beszerzési kötelezettsége nincs, azonban AK vállalja, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő első eseti szerződésben legalább 35 db két áramrendszerű mozdonyt, az 1. üzemeltetési készletet, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződés részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat rendeli meg. További beszerzési igény esetén AK legalább 5 db, azonos típusú (áramnemű) mozdonyra vonatkozó eseti szerződéseket fog megkötni a nyertes AT-vel legfeljebb a keretmennyiség erejéig, illetőleg a keretmegállapodásban meghatározott, az első eseti szerződésen kívüli eseti szerződések részeként teljesítendő kapcsolódó szolgáltatásokat rendeli meg.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki feltétfüzet és X. fejezetben található szerződéstervezet (keretmegállapodás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az általános jótállás ideje [hónap] / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Külső festés (korrózióvédelem) jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Külső festés (fényezés) jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Forgóváz (beleértve különösen, de nem kizárólag a hordrugókat) jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Fő és segédüzemi áramirányító jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Klímaberendezés jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Járművezérlő jótállási ideje [hónap] / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 600
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés időtartamára, hatályára vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési részszempontokhoz (II.2.5) pont) tartozó kiegészítő információkat a karakterkorlát okán külön dokumentumban ('RF_kiegészítő dokumentum.pdf') csatolja fel, a részletszabályokat ott rögzíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) K. r. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]

A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy – az érintett részek tekintetében – nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1.

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.

Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében az EEKD-ban nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 135 000 000 EUR-t, azaz egyszázharmincötmillió eurót.

Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimum követelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített,

„az Európai Gazdasági Térségben (EGT) 6 évnél nem régebben kiadott, a transzeurópai vasúthálózat valamely EGT tagállam területén levő szakaszán történő közlekedést lehetővé tevő végleges (nem próba, vagy kísérleti üzemre jogosító) engedéllyel rendelkező, közforgalmú vasúti többáramrendszerű villamos mozdony szállítása”-ra vonatkozó szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

— a szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (nap, hónap, év pontossággal),

— a referencia teljesítésének befejező időpontja (nap, hónap, év pontossággal),

— a referencia szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában),

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Több áramrendszeren ajánlatkérő azt érti, hogy

— 25 kV 50Hz AC rendszeren mindenképpen.

És a következő felsővezeték feszültség rendszerek közül legalább egy rendszeren tud üzemelni a villamos mozdony:

— 15 kV 16,7 HZ AC

— 3 kV = DC

— 1,5 kV = DC

Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, összesen legalább 25 db „az Európai Gazdasági Térségben (EGT) 6 évnél nem régebben kiadott, a transzeurópai vasúthálózat valamely EGT tagállam területén levő szakaszán történő közlekedést lehetővé tevő végleges (nem próba, vagy kísérleti üzemre jogosító) engedéllyel rendelkező, közforgalmú vasúti többáramrendszerű villamos mozdony szállítása”-ra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.

Az adott részre meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a karakterkorlát okán külön kiegészítő dokumentumban kerülnek rögzítésre.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.

A kifizetés euróban történik.

Ajánlatkérő tervezetten 20 % előleget biztosít.

Ajánlatkérő kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

A finanszírozási, előleg-fizetési és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.

Tervezett finanszírozási forma: hitelből történő finanszírozás.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/02/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a KD-ban adja meg.

2. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül kerül lefolytatásra, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. A jelen eljárásban a Kbt. 57.§ (2) bekezdése nem alkalmazható.

A gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ) a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

5. A Kbt. 41/A.§ (3) bekezdése valamint az 57.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.

6. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41.§ (6) bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is!

7. A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdése alapján AK alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti AK-nek minősül.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

9. AK a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben RJ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

10. AK az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (4)].

11. A 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-ra tekintettel a RJ a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

12. Az ajánlatok értékelésének szempontja:a legjobb ár-érték arány. Az értékelési ponthatár: 0–10. A minőségi részszempont esetében egyenes-, az ár részszempont esetében pedig a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

13. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

14. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

15. Felhívjuk a GSZ figyelmét, hogy AK az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX.2.) MvM rendelet 1.§ (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

16. Karakterkorlát miatt a termékfelelősség biztosításra vonatkozó információk a külön kiegészítő dokumentumban kerülnek rögzítésre.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Dr. Kómár Márta, lajstromszám: 00341 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 17.2.2020 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2020