Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 266189-2016

02/08/2016    S147

Magyarország-Kaposvár: Buszok és távolsági buszok

2016/S 147-266189

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK18575
Postai cím: Füredi utca 180.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor József
E-mail: fodorj@ddkk.hu
Telefon: +36 82506136
Fax: +36 82419832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ddkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ddkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyürk Tibor
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655729
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Rátky Miklós
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új, alacsonypadlós, csuklós autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

5 db új, alacsonypadlós, csuklós autóbusz beszerzése.

Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, ezen belül ajánlattevő – műszaki átadás-átvétel lebonyolítására alkalmas – telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5 db egyforma felszereltségű, új, alacsonypadlós, csuklós autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Kizárólag új autóbusz megajánlására van lehetőség. Az „új autóbusz” fogalma alatt az ajánlatkérő az első alkalommal forgalomba helyezett autóbuszt érti.

A beszerzendő autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

E tényekre tekintettel a rész ajánlattétel lehetősége ellentétes volna ajánlatkérő gazdasági érdekeivel és a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50. § (2) bek.),

Lízing konstrukció:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal,- futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 8. hónapjától számított 120 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos ( 30 napos)legfeljebb 7 hónapos (210 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi Bubor alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 6 % értéket.

Ajánlatkérő a nettó gépértéknek megfelelő 0-10 % közötti önrészt fizet. Az önrész tényleges mértékének meghatározása az ajánlattevő feladata, az értékelési szempont.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek.-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia):

— ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően minimum 12 havi jótállás minimum vállalását írja elő,

— a kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont,

— a kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: a motor, a csuklószerkezet, a nyomatékváltó, a futóművek és a kormánymű.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy:

— a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba, burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere,

— a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le,

— a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett.

A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30, maximum 210 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi Bubor plusz 6 % kamatfelár) (%-ban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által – a 12 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 0 hónap, maximum további 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Önrész mértéke (minimum 0, maximum 10 %) (%-ban megadva) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 127
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett –, azonos gyártmányú autóbuszok megajánlására van lehetőség.

Az autóbuszok leírását a közbeszerzési dokumentumban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.

A becsült értéket ajánlatkérő nem kívánja közölni, a beírt adatok technikai jellegűek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által – a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján -, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

P1) Ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

A bírálat során a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire tekintettel, az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

P2) Ajánlattevő nyilatkozata az előző két lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 300 000 000 HUF árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja.)

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje)és/vagy pénzügyi lízingje )származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 300 000 000 (Háromszáz millió) HUF. Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Korm. rendelet 19. § (3) bek.).

A Kbt. 69. § (6) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők – közül a P1 pont vonatkozásában elég, ha egy megfelel – a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az előző két lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el az 350 000 000 HUF (Háromszáz-ötvenmillió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2.2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve –, ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működésideje alatt nem rendelkezik legalább 300 000 000 HUF, (Háromszáz millió forint), a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje)és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolás módja:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),

— a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) Az alkalmasság igazolható az Ajánlattevő által ajánlatához csatolt olyan- az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, legalább 1 éve működő szervizzel aláírt – minimum együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy együttműködési megállapodással, vagy erre irányuló érvényes, élő szerződéssel -, amely a megajánlott autóbusz gyártmány jótállási,- illetőleg egyéb javítására felhatalmazott. Az igazoló dokumentumok mellett csatolni kell a felhatalmazást és a szerviz működésére vonatkozó, az illetékes szakhatóság által kiadott igazolást is. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattal kell igazolnia a műhely pontos címét is.

M3) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell az autóbusz gyártójának érvényes ISO:9001:2008, szerinti vagy azzal egyenértékű rendszer szerinti működést igazoló tanúsítványt, vagy más, egyenértékű tanúsítványt (tanúsítványokat), illetve az Ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait. Az egyenértékűséget a Kbt. 24. § (3) bek. szerint kell értelmezni.

M4) Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott autóbuszok típusbizonyítványát a Kbt. 21. § (1) bek. h) pontja, illetőleg a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (4) bek. szerint.

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához:

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

A bírálat során Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 3 darab új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 300 000 000 HUF-ot (azaz Háromszázmillió forintot)(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont);

M2) az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább egy,- az ajánlata tárgyát képező autóbusztípus jótállási, illetve egyéb javítására felhatalmazott, – a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben, a rendelet 3. sz. melléklet 1.,2.,3., 4. számú járműfenntartó tevékenységekre vonatkozóan meghatározott követelményeknek megfelelő, Magyarországon legalább egy éve működő szervizzel (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c.) pont);

M3) az ajánlattétel időpontjában az autóbusz gyártója nem rendelkezik érvényes ISO:9001:2008 vagy azzal egyenértékű rendszer szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), illetőleg nem rendelkezik ezzel egyenértékű minőségbiztosítási irányítás megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival;

M4) nem rendelkezik a megajánlott autóbuszok (lízingtárgyak) típusbizonyítványaival.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva az átadott autóbusz nettó havi lízing díjának 30-ad része.

Kötbérmaximum: 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 10 %-a.

Hibás teljesítési kötbér a hibásan átadott lízingtárgy esetében naponta és lízingtárgyanként 30 000 HUF, maximum 90 nap.

Jótállás: 12 hónap kötelező, efölött értékelési szempont.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: a motor, a csuklószerkezet, a nyomatékváltó, a futóművek és a kormánymű.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő 0-10 % közötti önrészt fizet. Az autóbuszok ellenértékét HUF alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek., a Ptk.6:130 § (1)–(2) bek., és az Art. 36/A. § szerint.

Lízing konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing, lineáris törlesztési móddal, futamidő: szerződéskötés min. első,de legfeljebb 7. hónapjától számított 120 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,finanszírozás devizaneme: HUF, kamatozás: változó, 3 havi Bubor-n számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 6 %-t.

Az adott lízingtárgyra vonatkozó ÁFA összegét a jármű átadását követően a Lízingbeadó által kiállított számlakézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át Lízingbevevő.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/09/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 06/10/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/09/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) pontja szerint. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosításacéljából folytatja le.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére – a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a beszerzes@volanbusz.hu címekre kell megküldeni.

3. Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS): 9:00–16:00 óráig, P – (munkanap) SZ: 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 – az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

4. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához (3 000 000 HUF) köti a Kbt. 52. § (4) bek. és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

5. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban,

— Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum,irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő – leszámítva a 3. értékelési szempont szerinti adatot -,valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

8. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1–100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere az ár, valamint az 1., 2., 3, és 5. értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 4. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelésérvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szólónyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

11. Ajánlatkérő valamennyi pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételt és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

12. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

13. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/07/2016