Árubeszerzések - 315479-2020

07/07/2020    S129

Magyarország-Budapest: Vasúti kocsik

2020/S 129-315479

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideghéti- Szemerédi Anna
E-mail: hidegheti.anna@mav-start.hu
Telefon: +36 304252931
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630762020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000630762020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közszolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

22 darab használt fekvőhelyes és hálókocsi besz.

Hivatkozási szám: EKR000630762020
II.1.2)Fő CPV-kód
34622400 Vasúti kocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő vasúti személyszállítási tevékenységeihez kapcsolódóan összesen 22 (huszonkettő) darab modernnek tekinthető, légkondicionált, 200 km/h sebességre alkalmas, használt fekvőhelyes és hálókocsit kíván beszerezni tartozékaikkal együtt. A beszerzés kiterjed tartalék alkatrészek beszerzésére és a vasúti kocsik üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk, szoftverek és kezdeti üzemeltetés-támogatás beszerzésére is.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622400 Vasúti kocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

HU - Budapest-Keleti Pu., Budapest, Verseny utca 1, 1087

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő vasúti személyszállítási tevékenységeihez kapcsolódóan összesen 22 (huszonkettő) darab modernnek tekinthető, légkondicionált, 200 km/h sebességre alkalmas, használt fekvőhelyes és hálókocsit kíván beszerezni tartozékaikkal együtt. A beszerzés kiterjed tartalék alkatrészek beszerzésére és a vasúti kocsik üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk, szoftverek és kezdeti üzemeltetés-támogatás beszerzésére is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/07/2020
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Kbt. 61.§ (4) bekezdése szerinti indokolás a részekre történő ajánlattétel kizárására vonatkozóan:

A beszerzés tárgyai olyan szoros műszaki- szakmai funkcionális egységet képeznek, amely a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja.

A II.2.7) pontjában megjelölt Kezdés időpontja tervezet dátum, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredménye alapján módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak,

— Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

— Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás)

— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás)

— A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben (öntisztázás), amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás)

— Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,

— A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér,

— Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására az ajánlattevők kötelesek benyújtani fotódokumentációval ellátott nyilatkozatukat az alkalmassági követelményeknek megfelelő vasúti kocsik vonatkozásában.

M1) A megajánlott háló- és fekvőkocsik olyan leírásával és fotódokumentációjával, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrizhető. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21. § (1) h)].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott háló- és fekvőkocsik nem rendelkeznek az alábbi minimálisan elvárt követelményekkel:

— 200 Km/h engedélyezett sebesség

— klimatizált utastér

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: kötbéralap 1 %-a/ nap, legfeljebb 30 %.

Nemteljesítési kötbér: kötbéralap 30 %-a.

Hibásteljesítési kötbér: kötbéralap 20 %-a/ alkalom.

A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett járműre eső nettó ellenérték összege.

Az alkatrész/ dokumentáció/ szoftverek/ kezdeti üzemeltetés-támogatás esetében a Kötbéralap a teljes szerződéses összeg 1/50-ed része, külön-külön.

A kötbérek nem kumulatívak, amennyiben adott szerződésszegés alapján többfajta kötbér felszámítására is lehetőség van, AK az adott szerződésszegés kapcsán csak egy fajta kötbér felszámítására jogosult, AK kizárólagos joga annak eldöntése, mely kötbérfajta felszámítását igényli.

2.Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 2015. évi CXLIII. tv. 2013. évi V. tv. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A COVID-19 járvány miatti nemzetközi vasútiforgalom leállása több piaci szereplő esetében azt eredményezte, hogy azok a meglévő vasúti kocsi állományuk egy részét vagy egészét értékesíteni kényszerülnek. Ajánlatkérő az elmúlt években több alkalommal próbált feladatainak folyamatos bővülése és saját járműparkjának elöregedése okán használt fekvőhelyes és hálókocsikat beszerezni, sikertelenül. A jelenlegi piaci helyzetben a beszerzésre Ajánlatkérőnek addig nyílik lehetősége, amíg a piaci versenytársak a megvásárlásra kínált járműveket fel nem vásárolják. Az általános eljárási határidők tartása a beszerzés sikerességét a korábbi évekéhez hasonlóan megakadályozhatja, erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdése szerinti gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/07/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/07/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. (Kbt. 68. § és 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás lefolytatását az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) írja elő az 424/2017. (XII.19. Korm.rend. (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.

2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcs. előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai és a Kbt.41/A.§-ai tartalmazzák.

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen szerepelnek a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információk.

5.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: -ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006. évi V.törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a cégkivonatban nem szereplő aláíró(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.

6. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolni kell az ajánlathoz,

7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) és (6)bek szerinti nyilatkozatait. (A Kbt.66.§(6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó.)

8.A III.1.3) M.1/ pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9.Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. a) pontja), figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg,és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem,csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

10.Kbt.71.§ (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

11.Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát, valamint árazott (tételes) költségvetést.

12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Duga László (01057)

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

14.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

16. Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazás, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot az alábbi tartalommal kell benyújtani: az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

17. Az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott értékét tekintve: 1 hónap, Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (1)-(8) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/07/2020