Szolgáltatások - 34193-2022

Submission deadline has been amended by:  90665-2022
21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 015-034193

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 24819699244
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkus Csaba
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001654462021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001654462021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Városliget részére

Hivatkozási szám: EKR001654462021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése.

Tervező feladata a 1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban megjelöltek szerinti célok megvalósulása érdekében szükséges tervezési feladat keretében alábbi dokumentációk elkészítése.

A Csomóponti kialakítások meghatározása, csomóponti kapacitásszámítások, forgalomtechnikai koncepció kidolgozása

B Kós Károly sétány gépjárműforgalom előli lezárása és gyalogos-kerékpáros sétánnyá átalakítása

C Állatkerti körút átmenő gépjárműforgalom előli lezárása

D Az Állatkerti körút és Kós Károly utak átépítésével összefüggő közműhálózat tervezése

Koncepcióterv A feladat, Engedélyezési, kiviteli és tendertervi dokumentációk készítése B-C-D feladatok kapcsán.

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan. Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése. Tervező feladata a 1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban megjelöltek szerinti célok megvalósulása érdekében szükséges tervezési feladat keretében alábbi dokumentációk elkészítése.

Koncepcióterv:

Csomóponti kialakítások meghatározása, csomóponti kapacitásszámítások, forgalomtechnikai koncepció kidolgozása (tervezési területen érintett ~8 db csomópontra)

Engedélyezési, kiviteli és tendertervi dokumentációk:

Kós Károly sétány műemléki jelentőségű területén gépjárműforgalom elöli lezárása és gyalogos-kerékpáros sétánnyá átalakítása, valamint Állatkerti körút átmenő gépjárműforgalom elöli lezárása során

1. Kós Károly sétány műemléki jelentőségű területén ~600 m hosszon gyalogos kerékpáros közlekedés biztosításával

2. Állatkerti körút ~1200 méter 2x1 sávos út, kétoldali járdákkal, kerékpáros infrastruktúrával

3. ~8 db közúti csomópont átvezetés,

4. Kós Károly sétányon 2 db közúti híd műtárgy tervezése.

Az Állatkerti körút és Kós Károly utak átépítésével összefüggő közműhálózat tervezése,

1. közvilágítás az utak mentén ~1800 m hosszon,

2. trolibusz felsővezeték hálózat ~800 m hosszon,

3. új városi vízgerinc hálózat és/vagy vezeték ~2000 fm,

4. csatorna gerincvezeték ~150 fm,

5. útvíztelenítés, csapadékvíz elvezetés az utak mentén ~1800 m hosszon.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként belvárosi környezetben végzett, műemléki jelentőségű területet érintő közúti infrastruktúra fejlesztés teljes körű engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésében (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata tervezőként metró nyomvonal védőzónáján belüli területet érintő vízi közmű hálózat teljes körű engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésében (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére és az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében köteles ajánlattevő külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (tervezési feladatok ellátása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);

- a teljesítés idejét, (kezdő és befejező dátumot olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző hat évben (72 hónap) történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);

- a szolgáltatás tárgyát;

- a szolgáltatás mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.1-2.4. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

- a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;

- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal;

M1.1.) Összesen legalább 0,6 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, belvárosi, műemléki jelentőségű területen található trolibusz infrastruktúra engedélyezési és /vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 2 db közúti csomóponti átvezetés tervezést.

M1.2.) Legalább 1,5 km hosszú városi vízgerinc hálózat tervezésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

M2.1.) Legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik KÉ-K és/vagy KÉ-KK tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és legalább 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlattal valamint 36 hónap projektvezetői tapasztalattal belvárosi és parki környezetben.

Ajánlatkérő elfogadja a 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlatot és a 36 hónap projektvezetői tapasztalatot oly módon is, hogy azt a szakember külön-külön időszakban teljesítette, illetve olyan módon is, hogy az részben vagy egészében ugyanabban az időszakban valósult meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti korlátozással él, mivel az olyan alapvető fontosságú feladatot végez, mely esetben nem megengedhető más szervezet kapacitására való támaszkodás. Ajánlatkérő „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

M2.2.) Legalább 1 fő vízépítési tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, és legalább 36 hónap városi környezetben található közút vízelvezetési rendszerének és belvárosi terület vízi közmű hálózat tervezésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

M2.3.) Legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik KÉ-VV tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és legalább 36 hónap trolibusz hálózat villamos berendezések, áramellátás tervezése területen tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal.

M2.4.) Legalább 1 fő hídtervező szakemberrel, aki rendelkezik HT tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és minimum 36 hónap híd -és különleges szerkezet tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal valamint rendelkezik engedélyezési vagy kiviteli terv szintű közúti híd tervezési gyakorlattal.

Egy szakember több pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Kötbérek:

- késedelmi: max. a részteljesítésre eső Tervezői díj 10%-a

- meghiúsulási: az el nem végzett Feladatokra eső nettó Tervezői díj 20%-a

- Jótállás: 36 hónap

- teljesítési biztosíték a Tervezői díj 5%-a

- jótállási biztosíték a Tervezői díj 5%-a

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/02/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/02/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés - (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium szempontok tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

14) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042

15) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tervezési feladatok egyes részelemei egymásra épülő munkafolyamatoknak tekintendőek, egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges, továbbá az a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb 100 millió,- Ft, / káresemény és 100 millió,- Ft, /biztosítási időszak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2022