Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 512625-2021

Submission deadline has been amended by:  659453-2021
11/10/2021    S197

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2021/S 197-512625

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354831
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719182021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000719182021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gubacsi vasúti híd és vasúti infrastruktúra

Hivatkozási szám: EKR000719182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

Tárgya: „Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópontig tartó vasúti infrastruktúra (I. szakasz) megvalósítása”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221112 Vasúti híd építése
45221115 Acélhídépítés
45234116 Pályaépítés
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XX.-XXI. kerület, Gubacsi vasúti híd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladat a Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópontig tartó vasúti infrastruktúra (I. szakasz) megvalósítása.

Nyertes ajánlattevő feladata egy 22,00 + 145,00 + 22,00 támaszközű vasúti híd építése a Soroksári-Duna-ág fölött, a jelenlegi hídtól 15,0 m-re északra. A híd az 1BLA jelű Bp. Soroksári út - Csepel elosztó - Budapest Kikötő országos közforgalmú vasútvonalat vezeti át a Duna fölött, a vasútvonal 25+65,966 hm szelvényében keresztezve.

A Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetben kiadott kiviteli tervek alapján a Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópont közötti vasúti pálya kétvágányú vágányhálózattá történő kiépítése, a távlati fejlesztés lehetőségeként a négyvágányos, villamosított kiépítés lehetőségének biztosításával. A pályaszakaszon a meglévő Védgát utcai átjáró helyben történő átépítése.

A megépített új vasúti pályán a közlekedési irány kijelölése helyszíni állítású váltókkal nem lehetséges, ezért biztosítóberendezést kell telepíteni a Soroksári út rendezőtől a Corvin úti csomópontig terjedő hatókörzettel. A berendezés elhelyezése konténerben történik a Soroksári úti rendezőn és a csepeli oldalon megépített második vágány környezetében, a vonatkozó biztosítóberendezési előtervek a KD 5. kötetben kiadásra kerülnek.

Vasúti pálya paraméterei:

- Nyomtávolság: 1435mm normál nyomtávolságú

- Pályasebesség: 40 km/h

- Hasznos peronhossz: n.r. (személyszállító vonatok nem közlekednek)

- Tengelyterhelés: 22,5 tonna

- Közlekedtethető vonathossz: 740m

- A vágányok használható hossza: 750m

- Űrszelvény: MSZ 8691 szerinti ’Av’

Műtárgy paraméterei:

- Támaszköz: 22,00 + 145,00 + 22,00 m

- Áthidalt akadály: Soroksári-Duna ág, , a vasútvonal 25+65,966 hm szelvényében keresztezve

- Teljes szerkezeti hossz: 192,60m (a mederhidakat is beleértve)

- A felszerkezet hossza: 493,60m

- Felszerkezet:

- Parti hidak: merev tartóbetétes vasbeton lemez

- Mederhíd: hálós elrendezésű, kábelekkel függesztett, ortotróp acél pályaszerkezetű „kosárfüles” ívhíd

- Alapozás: a híd számára a szükséges alapozást el kell készíteni

- Vasúti felépítmény:

- 54 E5 rendszerű sín, 1:20 síndőléssel

- GEO leerősítés

- hatékony ágyazatvastagság: 50 cm

- Felsővezeték távlati kialakításának céljából az oszlopalapok elkészítése szükséges

- Hídvizsgáló kocsi: szükséges

- Monitoring rendszer telepítése szükséges

Útátjáró:

- Fénysorompóval biztosított, Strail elemes útátjáró a vasúti pálya 29+80,05 szelvényében

A kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése szintén nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részajánlattétel nem megengedett, mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás, valamint az építési beruházás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

- Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.

- Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra.

- Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

- A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.

- Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítési és/vagy vasút átépítési és/vagy műtárgyépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Ajánlatkérő a „vasútépítési és/vagy vasút átépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor.

Ajánlatkérő „műtárgyépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 1. melléklet 3. pont szerinti műtárgyak megépítésére és/vagy rekonstrukciójára kerül sor

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítési és/vagy vasút átépítési és/vagy műtárgyépítési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 13 000 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az éves árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 5 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

- építési beruházás tárgya;

- építési beruházás mennyisége;

- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);

- teljesítés helye;

- sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 8 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek a)).

M2)

A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe (átfedést Ajánlatkérő kizárólag az a) ponton belüli és a b) ponton belüli tapasztalat vizsgálata körében zárja ki; azaz a jogosultság megszerzési ideje és a specifikus tapasztalat megszerzési ideje körében az átfedés megengedett).

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát és kódját, a jogosultság elérési útvonalát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 5 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) min. 1 db, legalább min. 45 m támaszközű, vasúti híd építésére és /vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával;

B) min. 1 db, vízfolyás feletti acél szerkezetű híd építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

Ajánlatkérő a „híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új hídszerkezet építésére irányulnak.

Ajánlatkérő „híd átépítése/felújítása” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek híd teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap, közlekedési létesítmények építése/átépítése területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal.

B) 1 fő, vasúti építésért felelős szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap, országos közforgalmú vasúti hálózaton végzett építési kivitelezés alatt szerzett, építésvezetői szakmai tapasztalattal.

C) 1 fő biztosítóberendezés átalakításáért felelős szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap vasúti biztosítóberendezések építésében és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalattal.

D) 1 fő vágányzári felelős, aki rendelkezik:

a) legalább 30 nap szakmai gyakorlattal vágányzárak tartása területén.

A „B” és „C” szakemberek között az átfedés megengedett, amennyiben a szakember megfelel az alkalmassági minimumfeltételeknek.

A „D” szakember tekintetében az alkalmassági feltétel több szerződésből is összeadható, teljesíthető.

Az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és a „speciális szakmai tapasztalat” (vö.: „b)”) között az átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a „projektvezető” fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

„Építésvezető” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

„Közlekedési létesítmény” alatt Ajánlatkérő a személyek és dolgok, tömeges és rendszeres helyváltoztatását kiszolgáló építményeket érti

„Országos közforgalmú vasúti hálózat” alatt Ajánlatkérő a 1993. évi XCV. vasútról szóló törvény rendelkezései szerint olyan vasúti tevékenységet ért, mely az ország egész területére kiterjed.

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/B.§, a Kbt. 135. § (1)-(6),(11)-(12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a TSZ szerint történik, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára is.

Tartalékkeret: 2 %.

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

A finanszírozás tervezett forrása: hazai forrás és/vagy uniós támogatás, kedvezményezetti finanszírozással.

Előleg: hazai forrás esetében max 20%, uniós forrás esetében max 30 % azzal, hogy az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra, az előleg igénylés feltételeire, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés (ha a támogatás elszámolása érinti a 2021-2027 programozási időszakot, a 256/2021 (V.18.) Kormányrendelet) illetve a Szerződés az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5 %/nap, max 15 %), hibás teljesítési kötbér (kötbéralap 15 %-a), meghiúsulási kötbér (20 %); teljesítési biztosíték (5 %), jótállási biztosíték (5 %), előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben); jótállás 36 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza. Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/11/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD 5. kötetét; jelen eljárásban - egyedi elbírálás alapján - max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (KD 5. kötet / 1 - KD 5. kötet / 23) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „KD 5 kotet_1811_1 VÉGLEGES KIVITELI TERVEK.zip.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A) és B) szakember: MV-KÉ; C) szakember: MV-VV.

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott költségvetésből és az értékelési szempontrendszer keretében vizsgált szakemberekről szóló nyilatkozatból áll.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (1,00 mrd Ft / év; 300 millió Ft / káresemény); (2) tervezési felelősségbiztosítást (100 millió / év; 50 millió / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

9. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

13. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2021