A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 524117-2018

28/11/2018    S229

Magyarország-Pécs: Nyomtatási szolgáltatások

2018/S 229-524117

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_39031077
Postai cím: Király utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holéczy Péter
E-mail: holeczy.peter@pecsikommunikacio.hu
Telefon: +36 301976906
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pecsikommunikacio.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000985112018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000985112018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (4) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: napilap kiadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyomdai szolgáltatás megrendelése - keretszerződés

Hivatkozási szám: EKR000985112018
II.1.2)Fő CPV-kód
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Főbb mennyiség:

Formátum: 235*310 mm

Példányszám: 73 000 db/hét

Papír: 45 gr-os standard újságnyomó

Kötészet: 20,24, 28 és 32 oldal tűzéssel, ragasztás nélkül, 200-as kötegeléssel, 50-es elforgatással

Nyomás: 4+4 coldset

Gyártással kapcsolatos elvárás: anyagleadás péntek 22 óra, az átadás vasárnap 20 óra.

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].

A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79810000 Nyomtatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécsi Kommunikációs Központ Kft. - 7621 Pécs, Király utca 27.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiség:

Formátum: 235*310 mm

Példányszám: 73 000 db/hét

Papír: 45 gr-os standard újságnyomó

Kötészet: 20,24, 28 és 32 oldal tűzéssel, ragasztás nélkül, 200-as kötegeléssel, 50-es elforgatással

Nyomás: 4+4 coldset

Gyártással kapcsolatos elvárás: anyagleadás péntek 22 óra, az átadás vasárnap 20 óra.

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].

Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

A feladatok és feltételek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max.36 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 100
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési pontszám: 0-10, Értékelés módszere: ár fordított, szakember tapasztalata egyenes arányosítás. Az értékelés legkedvezőbb szintje 36 hónap. A minőségi kritérium értékelési szempont alátámasztására AT már az eredeti ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban csatolja a szakember önéletrajzát a KDban írtak szerint, annak hiányában az ajánlat érvénytelen. Ajánlati ár bontása lásd KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.

Igazolási módok:

A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

A.1) Előzetes igazolás

Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások

Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bek. alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR)1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében a részletes adatok megadása szükséges.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolására a KR 1. (3)-(5) bekezdései és a 3. § rendelkezései is alkalmazandóak.

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

M.1./ a KR. 21. § (3) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, valamint vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat csatolásával.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél neve, címe

— a szolgáltatás pontos tárgya, mennyisége

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolást vagy nyilatkozatot a KR 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások alapján kell megtenni, illetve benyújtani.

M.2./ KR. 21. § (3) bek b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

E körben csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.

A szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.

A nyilatkozat mellett csatolandó: az M.2./ pontban előírt szakemberek önéletrajzai, és a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum, illetőleg a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.

M.3./ KR 21. § (3) bek i) pont alapján nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható. A megjelölt eszközök, berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat, lízingszerződés stb.) egyszerű másolata csatolandó.

Az Ajánlatkérő a KR 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./-M.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Az alkalmassági követelmények igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bek alkalmazandó, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltételt nem ír elő.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, (vagy közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített hetilap vagy napilap, vagy folyóirat nyomdai előállítása tárgyú szolgáltatás ellátására vonatkozik

M.2./ legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, nyomdaipari mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik nyomdai szolgáltatások ellátása terén.

M.3./ legalább 2 db A/4 32 oldal 4 színben egy munkamenetben alkalmas rotációs, coldset nyomdagéppel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.3./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben a feladatellátás során szükségessé válik további szakemberek bevonása, ez Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Kártérítés

2. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozási díj kifizetése az eseti megrendelésben meghatározott munka igazolt szerződésszerű teljesítését követően, a teljesített szolgáltatás mennyiségének megfelelően (darabszám elszámolás szerint) a Kbt. 135. § (1), és (5) - (6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét vagy - ha ennek időpontja nem állapítható meg vagy a számla benyújtása a teljesítésigazolás kiállítása előtt történt - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).

Az 1. és 2. pontra vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/12/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/12/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt.57.§(1)bek. szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbesz-hez kapcsolódóan. AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2) Kieg táj: Kbt.56.§ (1)-(5) és (7)bek,és KD szerint.

3) AK helyszíni bejárást nem tart.

4) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül.

5) Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel(.xls) formátumban is csatolják.

6) AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§(2) szerinti,c) 62.§(1) k) kb) és kc) szerinti nyil, d) vált. bej. nyil; e) ESPD; f) Kbt. 67. § (4) nyil.

7) ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania: Kbt.66§(6) 67.§(1), (3) és(4),65.§(7), szerinti nyilatkozatokat, (Kbt.66.§(6) és 65.§(7)bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező).

8) Nyilatkozat fordítások hitelességéről, csatolnia Kbt. 65§(7),(9) bek.ben előírtakat.

9) Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.

10) Formai kötöttség: Kbt. 47.§(2) bek és az EKR rend. 10.§ rendelkezései szerint.

11) Közös ajánlattétel:Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell.

12) Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.

13) Fordítás: AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást elfogadja.

14) Hiánypótlást a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján.

15) A szolgáltatás megvalósítása egy funkcionális egységet alkot és a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági észszerűség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bekezdés].

17) Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az AFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

18) Üzleti titok:GSZ a Kbt.44.§ alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKRben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

19) AFben megjelölt határidők az AF közvetlen megküldését követő napon kezdődnek

20) Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő

21) AK a Kbt.75.§(2)bek e)pontját nem, a 81§ ((4)-(5)bekezdését alkalmazza.

22) A karakterkorlátra tekintettel az AF teljes szövegtartalma a KDban kerül közzétételre és az EKR-ben csatolt AFet azzal összhangban kell értelmezni.

23) AK előírja, hogy a nyertes ATnek a szerződés időtartama alatt, a szerződés teljesítése során az ISO12647-2 nyomdaipari előírásoknak megfelelően köteles eljárni.

24) AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdés rendelkezésének alkalmazásával feltételes eljárásként folytatja le, mert az éven túli kötelezettség vállalásra figyelemmel a fedezet rendelkezésre állásához az eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépéséhez az alapító okiratban foglalt előírások szerint megrendelő alapítójának Pécs Megyei Jogú Város közgyűlésének jóváhagyása szükséges, ezért a szerződést a Ptk. 6. 116. § (1) bekezdésében írt felfüggesztő feltétellel köti meg.

25) FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2018