Works - 82011-2020

Submission deadline has been amended by:  138018-2020
19/02/2020    S35

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 035-082011

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003852020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003852020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti Atlétikai Stadion kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR000003852020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapesti Atlétikai Stadion kivitelezési munkák

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest belterület 38086/78, 38017/7, 38086/33, 38086/77, 38086/12, 38093, 23815/2 hrsz.-ú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38086/78 hrsz. alatti, ingatlanon a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világbajnokság helyszínéül szolgáló stadion kivitelezése. Az ingatlant északról a Déli összekötő vasúti híd és Rákóczi híd parti pilléreit fogadó (38017/7) helyrajzi számú közterület; keletről a csepeli HÉV 38086/33 helyrajzi számú földrészlete, majd a Kvassay közúti híd hídfőjét fogadó (38086/77) helyrajzi számú közterület és a Helyi kikötő út (38086/12) közterülete; délről a Duna folyam soroksári ágának 38093 helyrajzi számú; nyugatról a Duna folyam 23815/2 helyrajzi számú földrészlete határolja. A Ráckevei (Soroksári) - Duna 38093 helyrajzi számú földrészlete természetben benyúlik a szárazföldre a Kvassay zsilip környezetében és az FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep fővészkiömlőjének torkolatánál. Az utóbbi telekhatár rendezését a 38086/78 földrészlet területnövekedésének javára a vonatkozó szabályozási tervek előirányozzák. Az Ajánlatkérő (jogerős) építési engedéllyel rendelkezik. Az ingatlan kivitelezése keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni a későbbi Nyertes Ajánlattevő: A Stadion szerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági kialakítása (erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák), megvalósítása, kivitelezése, - 9600 tonna acélszerkezet építés, - 30950 m3 helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő

Tartószerkezetek építése - 14531 ülőhelyes fix és további 22795 ülőhelyes mobil lelátó építése, - 25 000 m2 felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezése (magasépítés), - bruttó 28 000 m2 területű sprinkler rendszer kiépítése; - összesen 1 600 db gyengeáramú végpont kiépítése; - bruttó 75 300 m2 szintterületű, közhasználatú épület kivitelezése; - gyepesítés 61 970 m2 gyepesítéssel, valamint min. 359 db lombosfa ültetés.. Kiegészítő projektelemek (gyalogos és közúti aluljáró, vasúti pálya, gyalogos híd, fővészkiömlő kiváltás, hajóállomás, külső út, monitoring kutak, megfigyelő kút) kivitelezése, - 1 db víz feletti 168,8 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezése; - 40 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezése; - 380 m vasúti vágány kivitelezése; - bontási munkák; - Árvízvédelmi védvonal áthelyezése, 1000 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítése; - Durva tereprendezés (feltöltés:

26 000 m3, bevágás: 235 000 m3); - tekintettel kell lenni a meglévő, védendő közművekre a kivitelezés során; - ELMŰ hálózatfejlesztés

; - építéstechnológiai és gyártmánytervezési feladatok; - régészet; - lőszermentesítés. Irányadóak az építési beruházások közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 és VI.4.3) pont folytatása:

16) Nyertes AT-nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 50001:2012, OHSAS 18001:2007 vagy MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsítványokkal.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) pontban!

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 5
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Amennyiben a keretszámot (öt) meghaladó számú részvételi jelentkezést nyújtanak be a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a részvételi felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül megkezdett és az RF feladását megelőző 60 hónapon belül műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan sportlétesítmények generálkivitelezésére vonatkozó három referenciájuk alapján rangsorolja, amely sportlétesítmények tartalmaztak fix és/vagy mobil lelátót. (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket).

Az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő referencia igazoláson felül legfeljebb további két referencia nyújtható be, és ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb összesen 3 db referenciaigazolás alapján állapítja meg a rangsort. Ajánlatkérő az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelményen felüli további két referencia tekintetében a lelátók ülőhelyeinek számára vonatkozóan nem határoz meg minimumkövetelményt.

Ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb három referencia igazolás alapján generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített sportlétesítményekben kiépített fix és/vagy mobil lelátói ülőhelyek száma alapján 1-től 5-ig terjedő skálán, csökkenő sorrendben rangsorolja a részvételre jelentkezőket, oly módon, hogy a legfeljebb három referencia igazolásban szereplő fix és/vagy mobil lelátói ülőhelyek számát összeadja.

Ajánlatkérő ugyanazon sportlétesítményre vonatkozó referencia igazolást csak egyszer veszi figyelembe a rangsorolás során. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Üzemeltetési szolgáltatások (verseny állapotban, belső 19 339 m2, külső 114 136 m2 területen) és az üzemeltetéssel összefüggő, opcionális létesítmények biztosítására vonatkozó és hozzá kapcsolódó szolgáltatások a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

— Villamos berendezések

A tételcsoportba tartozó elemek olyan elosztó szekrények, UPS berendezések, közvetítő kocsik és kommentátori asztalok között kiépülő kábelezés költségeit tartalmazzák, melyek a II. szakasz során az üzemeltetési feladatok ellátásához

Szükségesek.

— Konténerek (max. 8 db)

A tételcsoportba tartozó elemek olyan büfé, illetve wc-mosdó konténerek kiépítési költségeit tartalmazzák, melyek az üzemeltetés számára szükségesek.

II.2.4) pont folytatása:

17) Ajánlatkérő egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. Tekintettel arra, hogy a beruházás több szakaszban valósul meg, ezért a verseny rendezése alatt harmadik személy üzemeltetésébe adni a létesítményt nem lehetséges. Harmadik személy üzemeltetésbe történő bevonása jótállási és a kivitelezés II. szakaszára kiható (továbbépítés és visszabontási feladatok miatt) problémákat generálhat. A létesítmény verseny állapota közvetlenül a versenyre készül el, és a megvalósulási dokumentációt, kezelési-karbantartási utasítást is addigra kell szolgáltatnia a nyertes ajánlattevőnek. Az átadási dokumentáció hiányában ekkora méretű létesítmény harmadik személy általi üzemeltetésre való felkészülése lehetetlen.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés véghatárideje: 2024.08.30.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet RJ, alvállalkozó, és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt .62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt.74.§(1) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt a RJ-t, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási módok:

A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (1) bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) RJ-nek, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint EEKD-ban szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt.69. § (4)-(8) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt.69. § (4)-(8) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok:

A magyarországi letelepedésű RJ(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett RJ esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóság tartalmát az RJ erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján RJ-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó. RJnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok ok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(3)és(5) bek.-re. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az RJ-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. Foly.ba lévő vált. bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság:

SZ1)-SZ2) A Kbt.65.§(1) bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1) bek. a) pontja és 26.§(2) bek.-e és a 322/ 2015. Kr. 21.§(1) bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a cégnyilvántartásban és az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kbt.65.§ (6)-(7), (11) bek., 69.§(11) bek. is irányadó. A kivitelezési tevékenységet végző RJ, ALV, Kap. szerv. köteles a részvételi jelentkezést megelőzően regisztrálni magát az ép. kiv. nyilv.-ba. AK a 321/2015. Kr.2.§(5) bek. alapján jelzi, RJ-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész„α” szakaszának megjelölésével igazolni. Az alkalmasság előzetes igazolása: EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt.69.§ (4)-(8) alapján.

Az alk. minimumkövetelménye(i):

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban!

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására RJ-nek 321/2015.Kr. 19.§(1) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődjének az elj.-t megindító felh. feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kieg. melléklet nélkül), ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha a RJ beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk.-át a közbesz. tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321 /2015.Kr. 19.§(2) bek. szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására RJnek a 321/2015.Korm. r. 19.§(1) bek. c)pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az elj.-t megindító felh. feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes és a közbesz. tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, ÁFA nélkül számított árbevételről, attól függően, hogy a RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015.Kr. 19.§(3) bek. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65.§(8) bek. irányadó. A 321/2015. Kr. 19.§(7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazd.-i szereplő megfelel az adott alk. köv.-nek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd.-i szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az(1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett. A Kbt.65.§(7) bek. alapján az előírt alk. köv.-eknek a RJk bármely más szerv. vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részv.-i jel.ben ezt a szerv.-et és az elj.-t megindító felh. vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy köv.-eket, amelynek igazolása érdekében a RJ e szerv. erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§(8) bek. alapján a szerv., amelynek adatait a RJ a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alk. igazolására a Kr. 19.§(6)bek. is megfelelően irányadó. A Kbt.65.§ (6) bek. alapján közös RJk esetében a P1) alk. köv. esetében elegendő, ha a közös RJk egyike megfelel. A P2) alk. min.köv.-nek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan a RJ, közös RJ, ha saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül 1 évnél több évben volt negatív. Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevétele nem éri el összesen a nettó 70 milliárd forintot.

P2) Alkalmatlan a RJ, közös RJ, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 70 milliárd forintot, valamint a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevétele nem érte el összesen a nettó 70 milliárd forintot.

Magasépítési kivitelezési tevékenység fogalma alatt a 2018. évi CXXXVIII. tv. 1. § 4. pontjában foglalt tevékenység értendő.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha RJ, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával a RJ az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdésére figyelemmel kérheti a RJktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) Kbt. 69.§ szerinti felhívására részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. Az igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) részvételre jelentkező (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

e) a teljesítés kezdetének és befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

f) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

M2) Az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására RJ-nek a Kbt. 65. § (1) bek. b)pontja és a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6),(7),(9) és (11) bek.e is. A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek a RJ más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésebn be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67.§(1)bek. szerinti nyilatkozatot. AK rögzíti a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1. § (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)- M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015.(X.30.)Korm. rend. 1.§(4)bek.e az irányadó. AK a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a M1)- M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes ig.ára elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésére figyelemmel kérheti RJ-ktől. További információ a közbeszerzési dokumentumban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1 max. 3 szerződésből származó, összesen min. 3 000 t acélszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;

M1)2 max. 2 szerződésből származó, összesen min. 20 000 m3 helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építésére vonatkozó ref.;

M1)3 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített olyan sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó ref., mely sportlétesítmény min. 26 000 ülőhelyes lelátóval (fix és/vagy mobil lelátó egyaránt elfogadott) valósult meg (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket);

M1)4 max. 3 szerződés keretén belül teljesített ref., amely új építésű, min. 15 000 m2-es felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezését tartalmazta;

M1)5 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített új építésű magasépítési ref. amely minden alapszakágra (építészet és szakipar és épületgépészeti és épületvillamossági munkák) kiterjedően használatra alkalmas állapotig történő megvalósításra összesen min. 50 000 m2 összes bruttó szintterületű épület kivitelezésére vonatkozik;

M1)6 max. 1 szerződés keretén belül teljesített víz feletti min. 125 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezésére vonatkozó ref.;

M1)7 max. 1 szerződés keretén belül teljesített min. 25 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;

M1)8 max. 3 szerződés keretén belül végzett, min. 280 m vasúti vágány kivitelezésére vonatkozó ref.;

M1)9 max. 3 szerződés keretében végzett min. 300 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítésére vonatkozó ref.;

M1)10 max. 3 szerződés keretén belül végzett kertépítési és/vagy parképítési és/vagy parkrekonstrukciós kivitelezésére vonatkozó ref. amely tartalmazott min. 45 000 m2 gyepesítés és/vagy gyepszőnyeg terítés és/vagy füvesítést, valamint min. 150 db lombosfa ültetést.

Egy ref.igazolás a fent előírt alk.-i min.köv.-ek közül több alk.-i min.köv.-ek való megfelelés céljából is felhasználható.

M2) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,

M2)2 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,

M2)3 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;

M2)4 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;

M2)5 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-VZ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert.

1 szakember csak 1 pontra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó (n) vállalkozói díj (VD) max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget (E) biztosít (több részletben is), abban az esetben, ha a Váll. 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési bizt.-ot köteles nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Az E-visszafizetési bizt. az E visszafizetésének arányában csökkenthető. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 5 %-a. Szerz.-t megerősítő biztosítékok: (SZT): teljesítési- (2 %), jótállási biztosíték (TK nélkül számított kiv.-re jutó n VD lezárt teljesítéssel érintett részének 2 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.

A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik. Irányadó: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bek.,Ptk. 6:155. §; Kbt. 27/A. §, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 Kr. 32.§, 32/A-B.§.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/03/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az AK a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) Csatolni kell a részvételi jelentkezéshez a Kbt.66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66.§(5) bek. szerinti felolvasólapot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

3) A III.1.2.)-III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

4) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az alábbiak szerinti biztosítással:

(a) teljes körű (all risk) építési-szerelési biztosítás a végső műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 15 napig, minimum a vállalkozási díj összegének megfelelő értékéig;

(b) felelősségbiztosítás a kivitelezés kapcsán a nyertes AT által foglalkoztatott személyzetére, az építési területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére, a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 3 000 000 000,- Ft és minimum 1 000 000 000,- Ft / káresemény értékében;

(c) az üzemeltetési szolgáltatások tekintetében - e szolgáltatások megrendelése esetén - birtokbaadástól a megrendelt üzemeltetési szakasz alatt folyamatosan minimum évi 300 000 000,- Ft és minimum 100 000 000,- Ft / káresemény értékben.

További információt a szerződéstervezet tartalmaz.

A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a RJtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában közb.dok.-ban foglaltak szerint.

5) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

6) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.

7) FAKSZ: dr. Kiss László 00172

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§ (6) bek.-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt.35.§-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.

11) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

12) Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019. 11. 26.-i útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2-4. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgálóértékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2019. 11. 26.-i útmutatójának 1. mell. A.1.ab. pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

A 5.1.-5.2. alszemp.-ok esetében a vonatkozó KH útmutató 1. mell. B. pontja szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerét alkalmazza AK.

Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, ajánlattevői nyilatkozatban meg kell adni a megajánlott személyek nevét, az értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Felolvasólapon is fel kell tüntetni. Az értékelési részszempontok alátámasztására csatolt ajánlattevői nyilatkozat a szakmai ajánlat részét képezi.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban! A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/03/18 15:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A III.1.1) pont folytatása:

SZ1) Alkalmatlan a RJ, amennyiben RJ és/vagy a részvételi jelentkezéskor már ismert alv. és/vagy az alk. ig.-ban részt vevő gazd.-i szer. nincs/nincsenek bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazd. szer. esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZ2) Alkalmatlan RJ, amennyiben RJ és/vagy a részvételi jelentkezéskor már ismert a szerz. teljesítése során a 191/2009. Korm rendelet hatálya alá tartozó építőipari kiv.-i tevékenységet végző gazd.-i szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő, ha AK Kbt.69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell. szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

A teljesítési biztosíték mértéke a TK és opciós díjrész nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-ával, az opciós tétel megrendelése esetén pedig a teljes, TK nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-ával egyezik meg.

A VI.3) pont folytatása:

13) AK az elj.-ban, való részvételt 25 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54. §alapján, amit az ajánlati köt. beálltáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.

14) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

15) AK rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bek. szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamos,külső munkára, szakipari munkára, illetve ezekhez kapcsolódó munkákra, figyelemmel a 1819/2019. (XII. 30.) Korm. határozatra. AK ezeket jelen szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.

AK amennyiben alkalmazza a Kbt. 98.§(3) bekezdését, abban az esetben az eljárás során alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni. AK amennyiben alkalmazza a Kbt. 98. § (3) bekezdését, abban az esetben az eljárás során főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősség biztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt.100.§(5) szerint.

Karakterkorl. miatt folyt. a II.2.4) pontban!

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/02/2020